PATENTUS S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

2019-11-05 13:19
publikacja
2019-11-05 13:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-05
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt pkt 5) Rozporządzenia Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Bartłomieja Niemiec z dniem 08.10.2019 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 05.11.2019 roku uchwałę nr 5 w sprawie powołania Pana Wiesława Waszkielewicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. Pan Wiesław Waszkielewicz będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.
Pan Wiesław Waszkielewicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Metalurgiczny, magister inżynier, specjalność inżynieryjno- ekonomiczna. W 1976r. Wiesław Waszkielewicz uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. W 1989r. Pan Wiesław Waszkielewicz uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu. Wiesław Waszkielewicz swoją karierę zawodową rozpoczął na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie gdzie w latach 1997-2009r. był członkiem Senatu uczelni; w latach 1999-2005 na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie był przez dwie kadencje - Dziekanem Wydziału w latach 2005-2012r. pełnił funkcję Kierownika profesor nadzwyczajny, Katedry Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie; w latach 2008-2011r. był prorektorem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; w latach 2009-2013r. pełnił funkcję Kierownika Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno- Hutniczej w Bielsku-Białej – profesor nadzwyczajny , Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości w latach 2012-2018r. pełnił funkcję Kierownika – Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie-profesor nadzwyczajny, Pracownia Inżynierii Produkcji i Marketingu. W latach 2000-2010r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej- Koksownia Zdzieszowice (ArcelorMittal Poland S.A.) w latach 2011-2016r. Pan Wiesław Waszkielewicz był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A.; w latach 2010-2018r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABM Solid S.A.
Pomiędzy Wiesławem Waszkielewicz a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, a także akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów - nie występują powiązania rodzinne.
Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, Pan Wiesław Waszkielewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej , a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Życiorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej www.patentus.eu w zakładce Dla inwestorów/Spółka.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki