REKLAMA

PATENTUS S.A.: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

2021-08-02 12:38
publikacja
2021-08-02 12:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A.
z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 PLN netto.
Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 12.07.2021 roku („Umowa”).
Zgodnie z Umową PATENTUS S.A. wykona zadanie nr 2, którego przedmiotem jest: „Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego do ściany W-4 w pokładzie 505wd dla PGG S.A. Oddział KWK Ruch Marcel.
Termin realizacji:
- do 16 tygodni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy;
Wartość Przedmiotu Umowy: 5 283 889,10 PLN netto;
Gwarancja:
Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego,
z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej.
Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; łańcuchy do przenośnika zgrzebłowego podścianowego – 18 miesięcy od daty odbioru przez magazyn Zamawiającego;
a) Gwarancja na naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
b) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary;
d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.
Kary umowne:
- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, których podstawą naliczania jest wartość netto przedmiotu umowy:
1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto umowy;
2) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu leasingu w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz 2% wartości netto Umowy;
3) w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie;
4) w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji;
5) w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 6 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki;
6) w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki;
7) w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, w wysokości 2% wartości netto Umowy, za każdy stwierdzony przypadek;
8) wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy;
9) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek;
10) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki;
11) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy;
- W przypadku stwierdzenia u pracowników Wykonawcy na etapie stawienia się do pracy lub w trakcie wykonywania pracy:
1) stanu po użyciu alkoholu,
2) stanu nietrzeźwości
3) stanu pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych
4) używania/spożywania ww. substancji w czasie pracy lub w miejscu pracy
5) wnoszenie ww. substancji na teren zakładu pracy,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) od każdego ujawnionego przypadku. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w l dm3 odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 0,5‰ (Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości u pracownika Wykonawcy oraz stawienie się do pracy pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych powinien zostać zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy.
- W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) od każdego dokonanego zaboru.
- Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu – w wysokości 0,1% wartości netto, za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-02 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki