WAŻNE

PASSUS: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

2020-06-23 15:48
publikacja
2020-06-23 15:48
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji przez Sąd zmiany statutu Spółki w dniu dzisiejszym, tj. dnia 23 czerwca 2020 r.
Zmiany statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 23 oraz Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 4 czerwca 2020 r.
Zmianie uległ § 5a statutu Emitenta. Dodatkowo do treści statutu został dodany § 7a.
Dotychczasowe brzmienie § 5a:
㤠5a.
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000 zł
poprzez emisję nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ---------------------------------------------------------------------
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2017r. -------------------------------------------------
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie
upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku. -------------------------------------------------------------
5. Akcje serii A1 zostaną opłacone gotówką. --------------„

Nowe brzmienie:
㤠5a.
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
16.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ------------------------------------
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji
serii A2 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez
Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2017 r. ------
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii A2 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A2 wynikającego z Warrantów Serii
A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku. -------------------------------
5. Akcje serii A2 zostaną opłacone gotówką.-----„

Brzmienie dodanego § 7a:
㤠7a.
1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd
wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu
utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż
w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację
ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego
dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia
ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu i wykazania swoich uprawnień do wskazanego w
ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.---------------------
3. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji
będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu i nie wykaże swoich
uprawnień, Zarząd Spółki umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.”

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki, która została przyjęta Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
20200623_154834_0000127336_0000122000.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki