PAMAPOL S.A.: wyniki finansowe

2019-04-30 19:36
publikacja
2019-04-30 19:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BDO_Sprawozdanie_z_badania__SJ_Pamapol_30.04.19.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_ROK_2018.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
INFORMACJA_ZARZADU_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
Pismo_Wiceprezesow_Zarzadu_Pamapol_SA_do_Akcjonariuszy.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pamapol_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Pamapol_za_rok_2018_podpisany.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Pamapol_S.A._i_Grupy_Kapitalowej_Pamapol_za_rok_2018_podpisany.pdf  (SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH)
OCENA_PRZEZ_RADE_NADZORCZA_SPRAWOZDAN_PAMAPOL_S.A._ZA_ROK_2018.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_za_2018_rok_podpisany.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SF_2018_PAMAPOL_SAR_podpisany.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_za_2018_rok_podpisany.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 228 521 259 901 53 557 61 229
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 955 4 978 693 1 173
III. Zysk (strata) brutto 1 252 3 327 293 784
IV. Zysk (strata) netto 587 2 223 138 524
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 925 6 208 7 951 1 462
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 622 729 -3 192 172
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 389 -7 204 -3 372 -1 697
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 914 -267 1 386 -63
IX. Aktywa, razem 195 509 206 545 45 467 49 520
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 332 82 955 16 589 19 889
XI. Zobowiązania długoterminowe 14 070 16 665 3 272 3 995
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 52 629 61 229 12 239 14 680
XIII. Kapitał własny 124 177 123 590 28 878 29 631
XIV. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 8 081 8 331
XV. Liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,06 0,01 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,06 0,01 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,57 3,56 0,83 0,85
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,57 3,56 0,83 0,85
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2018 r. na walutę EUR
przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2018 r., tj.
4,3000. Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2017 r. na walutę
EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień, tj. 4,1709. Do
przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przyjęto kurs średni obowiązujący na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy
okresów obrachunkowych (12 miesięcy 2018 r.: kurs 4,2669; 12 miesięcy
2017 r.: kurs 4,2447).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
BDO Sprawozdanie z badania SJ Pamapol_30.04.19.pdfBDO Sprawozdanie z badania SJ Pamapol_30.04.19.pdf SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PAMAPOL S.A.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2018.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2018.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
INFORMACJA ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ.pdfINFORMACJA ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ.pdf INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
Pismo Wiceprezesów Zarządu Pamapol SA do Akcjonariuszy.pdfPismo Wiceprezesów Zarządu Pamapol SA do Akcjonariuszy.pdf PISMO WICEPREZESÓW ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol SA i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2018_podpisany.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol SA i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2018_podpisany.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadzczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi część integralną
Sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL.S.A. i Grupy Kapitałowej
PAMAPOL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH


Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych zawarte jest w sprawozdaniu na temat informacji
niefinansowej


Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Pamapol S.A. i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2018_podpisany.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Pamapol S.A. i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2018_podpisany.pdf SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWEJ

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
OCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDAŃ PAMAPOL S.A. ZA ROK 2018.pdfOCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDAŃ PAMAPOL S.A. ZA ROK 2018.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok_podpisany.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok_podpisany.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SF_2018_PAMAPOL_SAR_podpisany.pdfSF_2018_PAMAPOL_SAR_podpisany.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAR PODPISANE

BILANS
Noty w tys.
2018 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 125 042 112 895
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 2 442 2 763
- wartość firmy 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 37 661 34 503
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 80 616 71 115
4.1. Nieruchomości 4 453 4 437
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 76 163 66 678
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 76 163 66 678
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 70 833 63 698
- - udzielona pożyczki 5 330 2 980
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 4 323 4 514
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 323 4 514
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 70 467 93 650
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 25 505 38 758
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 37 463 53 121
2.1. Od jednostek powiązanych 91 6 493
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 37 372 46 628
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 506 1 500
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 6 506 1 500
a) w jednostkach powiązanych 0 916
b) w pozostałych jednostkach 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 506 584
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 992 271
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 195 509 206 545
PASYWA
I. Kapitał własny 124 177 123 590
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 34 750 34 750
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 88 840 86 617
3. -- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
56 496 56 496
4. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 0 0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 0 0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
7. Zysk (strata) netto 587 2 223
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 332 82 955
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 3 286 3 802
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 277 1 382
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 646 1 633
a) długoterminowa 467 434
b) krótkoterminowa 1 179 1 199
1.3. Pozostałe rezerwy 363 787
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 363 787
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 14 070 16 665
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 14 070 16 665
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 52 629 61 229
3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 809 2 748
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 47 697 58 345
3.4. Fundusze specjalne 123 136
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 1 347 1 259
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 347 1 259
a) długoterminowe 1 214 1 207
b) krótkoterminowe 133 52
P a s y w a r a z e m 195 509 206 545
Wartość księgowa 124 177 123 590
Liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 3,57 3,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 3,57 3,56
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2018 2017
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 26 261 31 884
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 20 643 27 669
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 20 643 27 669
- 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 618 4 215
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 5 618 4 215
- 0 0
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 87 504 62 459
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 81 886 58 244
- udzielonych gwarancji i poręczeń 81 886 58 244
- 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 5 618 4 215
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 618 4 215
- 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0
- 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 61 243 30 575


Informacja dotyczące zobowiązań warunkowych zamieszczone są w
dodatkowych informacjach i objaśnieniach.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 228 521 259 901
- od jednostek powiązanych 1 346 2 640
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 215 803 233 852
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 12 718 26 049
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 178 163 205 311
- jednostkom powiązanym 1 111 2 701
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 166 658 180 893
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 505 24 418
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 50 358 54 590
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 27 818 30 189
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 17 217 16 285
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 323 8 116
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 100 3 292
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 202 500
2. Dotacje 93 430
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 137
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 2 805 2 225
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 468 6 430
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 425 2 124
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 4 043 4 306
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 955 4 978
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 463 714
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 394 372
- od jednostek powiązanych 177 77
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 24
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 75
5. Inne 69 243
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 2 166 2 365
1. Odsetki w tym: 1 671 1 791
- dla jednostek powiązanych 42 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0
- w jednostkach powiązanych 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
4. Inne 495 574
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 1 252 3 327
XIV. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 665 1 104
a) część bieżąca 579 282
b) część odroczona 86 822
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 587 2 223
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 587 2 223
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 750 050 34 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,02 0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 750 050 34 750 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,02 0,06
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2018 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 123 590 121 367
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 123 590 121 367
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 34 750 34 750
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0
- 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 34 750 34 750
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 86 617 84 481
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 223 2 136
a) zwiększenia (z tytułu) 2 223 2 136
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 223 2 136
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
- 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 88 840 86 617
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0
- 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 223 2 136
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 223 2 136
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 223 2 136
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 223 2 136
- podział z zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 223 2 136
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6. Wynik netto 587 2 223
a) zysk netto 587 2 223
b) strata netto 0 0
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 124 177 123 590
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 124 177 123 590

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2018 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0
I. Wpływy 0 0
1. Sprzedaż 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0
(metoda pośrednia) 0 0
I. Zysk (strata) netto 587 2 223
II. Korekty razem 33 338 3 984
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 5 733 5 996
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 954 2 247
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -134 -606
6. Zmiana stanu rezerw -517 -607
7. Zmiana stanu zapasów 13 252 -7 220
8. Zmiana stanu należności 14 734 3 140
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 154 529
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -521 504
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 33 925 6 207
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 12 575 9 066
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 433 1 001
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 080 7 690
3. Z aktywów finansowych, w tym: 11 062 375
a) w jednostkach powiązanych 11 062 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 10 190 0
- odsetki 872 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 375
- zbycie aktywów finansowych 0 300
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 75
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 26 196 8 337
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 473 3 855
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 268 1 282
3. Na aktywa finansowe, w tym: 19 455 3 200
a) w jednostkach powiązanych 19 455 3 200
- nabycie aktywów finansowych 7 135 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 12 320 3 200
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -13 622 729
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 050 16 601
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 6 050 16 601
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 20 439 23 805
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 11 604 12 180
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 365 2 913
8. Odsetki 2 171 2 306
9. Inne wydatki finansowe 3 299 6 405
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -14 389 -7 204
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 914 -267
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 923 -268
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9 -1
F. Środki pieniężne na początek okresu 580 847
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 494 580
- o ograniczonej możliwości dysponowania 101 48
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2018 2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
b) wartość firmy 0 0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 111 54
- oprogramowanie komputerowe 111 54
d) inne wartości niematerialne i prawne 2 323 2 709
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 8 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 2 442 2 763
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 271 271 5 056 0 5 327
b) zwiększenia (z tytułu) 113 113 0 8 121
- 0 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 384 384 5 056 8 5 448
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 217 217 2 347 0 2 564
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 56 56 386 0 442
- planowe odpisy amortyzacyjne 56 56 386 0 442
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 273 273 2 733 0 3 006
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0
- zmiejszenia 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 111 111 2 323 8 2 442

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 2 386 2 763
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 56 0
- 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 2 442 2 763

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2018 2017
a) środki trwałe, w tym: 30 668 30 069
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 993 993
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 996 12 443
- urządzenia techniczne i maszyny 13 645 13 020
- środki transportu 2 865 3 492
- inne środki trwałe 169 121
b) środki trwałe w budowie 2 350 3 020
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 4 643 1 414
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 37 661 34 503


Odpis aktualizujący wartość środków trawałych w budowie wynosi na dzień
bilansowy 68 tys.zł.


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 993 23 634 48 368 7 692 1 875 82 562
b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 804 3 608 841 102 6 355
- zakup 0 0 849 62 102 1 013
- modernizacja 0 1 804 136 0 0 1 940
- leasing finansowy 0 0 2 623 779 0 3 402
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 31 2 261 1 639 111 4 042
- sprzedaż 0 0 424 1 423 62 1 909
- likwidacja 0 31 1 837 216 49 2 133
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 993 25 407 49 715 6 894 1 866 84 875
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 11 191 35 348 4 200 1 754 52 493
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 1 251 2 978 1 007 54 5 290
- skumulowana amortyzacja (umorzenie) sprzedaż 0 0 423 1 086 62 1 571
- skumulowana amortyzacja (umorzenie) likwidacja 0 31 1 833 92 49 2 005
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 12 411 36 070 4 029 1 697 54 207
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 993 12 996 13 645 2 865 169 30 668

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 21 557 20 493
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 9 111 9 576
- 9 111 9 576
Środki trwałe bilansowe, razem 30 668 30 069
Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2018 2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
Spółka korzysta ze środków trwałych na podstawie umów najmu, umowy te są nieznaczącej wartości.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto
Należności długoterminowe - nie występują.

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych - nie występuje.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem
Należności długoterminowe (struktura walutowa) - nie wystepują.

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 4 437 11 529
- nieruchomości inwestycyjne 4 437 11 529
b) zwiększenia (z tytułu) 76 458
- nabycie nieruchomości inwestycyjnej 76 162
- przejęcie za długi nieruchomości inwestycyjnej 0 296
c) zmniejszenia (z tytułu) 60 7 550
- sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej 0 7 490
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości 60 60
- przeniesienie budynku na środki trwałe 0
d) stan na koniec okresu 4 453 4 437
- nieruchomości inwestycyjne 4 453 4 437


Odpis aktualizujący inwestycje w nieruchomości wynosi na dzień bilansowy
120 tys.zł.


ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 76 163 66 678
aa) w jednostkach zależnych 76 163 66 678
- udziały lub akcje 70 833 63 698
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 5 330 2 980
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) w jednostce dominującej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bc) w innych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c) w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
cb) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
cc) w pozostałych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 76 163 66 678

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2018 2017
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 71 115 75 227
- udziały w jednostkach zależnych 63 698 63 698
- udzielone pożyczki 2 980 0
- nieruchomości 4 437 11 529
b) zwiększenia (z tytułu) 12 011 3 438
- zakup udziałów spółki zależnej 7 135 0
- zakup nieruchomości 76 162
- przejęcie nieruchomości za dług 0 296
- udzielenie pożyczki jednostce zależnej 4 800 2 960
- naliczenie odsetek od pożyczki 0 20
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 510 7 550
- spłata pożyczki 2 430 0
- przekwalifikowanie na środki trwałe 0 0
- sprzedaż nieruchomości 0 7 490
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości 60 60
- spłata odsetek 20 0
d) stan na koniec okresu 80 616 71 115
- udziały w jednostkach zależnych 70 833 63 698
- udzielone pożyczki 5 330 2 980
- nieruchomości 4 453 4 437

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. WZPOW Sp. z o.o. Kwidzyn Przetwórstwo owoców i warzyw jedn.zależna pełna 08.12.2005 70 243 24 236 46 007 97,13 97,13
2. Mitmar Sp. z o.o. Głowno Produkcja mięsa i przetwórstwo jedn.zależna pełna 31.05.2007 24 826 0 24 826 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. WZPOW SP. z o.o. 17 209 30 096 0 -12 887 -20 514 41 114 039 35 967 72 459 27 356 316 27 040 131 248 147 246 0 0
2. MITMAR SP. z o.o. 15 313 10 500 4 354 458 0 458 52 897 3 744 41 867 17 228 0 17 228 68 209 176 975 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 70 833 63 698
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 70 833 63 698

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 70 833 63 698
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 70 833 63 698
c1) udziały w spółkach zależnych 70 833 63 698
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 63 698 63 698
- wartość według cen nabycia 95 069 87 937
c2)..... 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 70 833 63 698

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej 5 330 2 980
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 330 2 980

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
Inne inwestycje długoterminowe, razem


Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)- nie występują


ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występują.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem
Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 514 5 338
a) odniesionych na wynik finansowy 4 514 5 338
- niezapłacone wynagrodzenia 0 0
- niezapłacone składki ZUS 147 142
- odsetki od zobowiązań 7 43
- rezerwa od świaczeń emerytalnych i urlopowych 310 299
- wycena instrumentów finansowych 0 75
- odpis aktualizujący wartość zapasów 83 114
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 46 11
- rezerwa na koszty 134 249
- odpis aktualizujący wartość udziałów spólki zależnej 3 347 3 347
- odpis aktualizujący wartość należności 150 115
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT 290 267
- różnice kursowe z wyceny 0 2
- straty podatkowe z lat ubiegłych 0 674
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
- straty podatkowe z lat ubiegłych 0 0
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 65 109
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 65 109
- wycena instrumentów finansowych in(-) 0 0
- rezerwa na świadczenia pracownicze emerytalne i urlopowe 2 11
- odpis aktualizujący wartość zapasów - aktualizacja 25 0
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 34 35
- odpis aktualizujący wartość należności 0 35
- niezapłacone składki ZUS 4 5
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja 0 23
- różnice kursowe z wyceny 0 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 256 933
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 256 259
- odpis aktualizujący wartość należności nkup 150 0
- rezerwa na koszty - aktualizacja 65 115
- odsetki od niezapłaconych zobowiązań - aktualizacja 7 36
- odpis aktualizujący wartość zapasów - aktualizacja 0 31
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja 34 0
- niezapłacone wynagrodzenia, ZUS i delegacje - aktualizacja 0 0
- wycena instrumentów finansowych - aktualizacja 0 75
- różnice kursowe z wyceny 0 2
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 674
- wykorzystanie straty podatkowej za rok 2014 0 674
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
- 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 4 323 4 514
a) odniesionych na wynik finansowy 4 323 4 514
- niezapłacone wynagrodzenia 0 0
- niezapłacone składki ZUS 151 147
- odsetki od zobowiązań 0 7
- rezerwa od świaczeń emerytalnych i urlopowych 313 310
- wycena instrumentów finansowych 0 0
- odpis aktualizujący wartość zapasów 107 83
- rezerwa na koszty 69 134
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 0 46
- odpis aktualizujący wartość udziałów spólki zależnej 0 3 347
- odpis aktualizujący wartość należności 0 150
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT 0 290
- różnice kursowe z wyceny 0 0
- straty podatkowe z lat ubiegłych 0 0
- odpis na środki trwałe i i nwestycje 80 0
- odpis na wartość udziałów 3 347 0
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja 256 0
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
- 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- 0 0
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

ZAPASY w tys.
2018 2017
a) materiały 7 336 11 884
b) półprodukty i produkty w toku 37 17
c) produkty gotowe 17 816 16 888
d) towary 315 372
e) zaliczki na dostawy i usługi 1 9 597
Zapasy, razem 25 505 38 758

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych 91 6 493
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 91 6 493
- do 12 miesięcy 91 6 493
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
c) należności od pozostałych jednostek 37 372 46 628
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32 395 42 100
- do 12 miesięcy 32 395 42 100
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 4 299 3 950
- dochodzone na drodze sądowej 80 100
- inne 598 478
Należności krótkoterminowe netto, razem 37 463 53 121
d) odpisy aktualizujące wartość należności 2 274 1 780
Należności krótkoterminowe brutto, razem 39 737 54 901

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 91 6 493
- od jednostek zależnych 91 6 359
- od jednostki dominującej 0 134
b) inne, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 91 6 493
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 91 6 493


Należności dochodzone na drodze sądowej wynosza w 2018 roku 80 w tys.zł
a w 2017 roku 100 tys.zł. Należności te prezentowane są w pełnej
wartości ponieważ Spółka otrzymuje comiesięczne spłaty zgodnie z
podpisanymi porozumieniami a całość długu zabezpieczona jest na
nieruchomościach dłużników.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2018 2017
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowenie w kapitale - nie występują.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 32 395 42 100
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 32 395 42 100
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 299 3 950
c) inne, w tym: 598 478
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 598 478
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 80 100
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 80 100
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 37 372 46 628
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 2 274 1 780
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 39 646 48 408

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu 1 780 1 382
a) zwiększenia (z tytułu) 526 817
- odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych 526 817
b) zmniejszenia (z tytułu) 32 419
- wykorzystanie odpisu 32 419
- rozwiazanie odpisu 0 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 274 1 780

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 35 748 50 968
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 3 989 3 933
b1. w walucie w tys. EUR 594 625
po przeliczeniu na tys. zł 2 556 2 608
b2. w walucie w tys. USD 381 381
po przeliczeniu na tyś. zł 1 433 1 325
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 39 737 54 901

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 14 989 22 970
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 555 16 161
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 703 1 134
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 34
e) powyżej 1 roku 0 24
f) należności przeterminowane 11 513 10 050
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 34 761 50 373
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 274 1 780
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 32 487 48 593


Termin płatności związany z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
wynosi 60 dni.


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 7 251 6 154
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 725 1 325
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 461 459
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 184 459
e) powyżej 1 roku 1 892 1 653
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 11 513 10 050
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 274 1 780
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 9 239 8 270

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach zależnych 0 916
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 916
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
b) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
f) w jednostce dominującej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
g) w pozostałych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 506 584
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 506 584
- inne środki pieniężne 0 0
- inne aktywa pieniężne 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 506 1 500

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 0 916
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 0 916

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 6 053 104
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 453 480
b1. w walucie w tys. EUR 89 115
po przeliczeniu na tys. zł 384 480
w walucie w tys. USD 18 0
po przeliczeniu na tys. zł 68 0
w walucie w tys. GBP 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 1 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 6 506 584

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 992 271
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- koszty ubezpieczeń rozliczane wq czasie 400 266
- opłata za prenumeraty, abonamenty i pozostałe 592 5
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 992 271

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Akcje i udziały własne - nie występują.
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A akcje zwykłe na okaziciela brak 17 166 700 17 166 700 aport 30.06.2004 tak
B akcje zwykłe na okaziciela brak 6 000 000 6 000 000 wkład pieniężny 14.07.2006 tak
C akcje zwykłe na okaziciela brak 8 262 250 8 262 250 wkład pieniężny 05.02.2015 tak
D akcje zwykłe na okaziciela brak 3 321 100 3 321 100 wkład pieniężny 09.10.2015 tak
Liczba akcji, razem 34 750 050
Kapitał zakładowy, razem 34 750 050
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.750.050 zł i dzieli się na 34.750.050
akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Na dzień 31 grudnia 2018 r.,
oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania według najlepszej
wiedzy Emitenta wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Pamapol S.A. przedstawia się
następująco:

- Amerykanka Struktura sp. z
o.o. sp.k. posiada bezpośrednio, a Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak
łącznie posiadają pośrednio (poprzez Amerykanka Struktura sp. z o.o.
sp.k., która jest kontrolowana w 100% przez Pawła Szataniak i Mariusza
Szataniak) 28.247.407 akcji Pamapol S.A., co stanowi 81,29% kapitału
zakładowego Pamapol S.A. i uprawnia do 28.247.407 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, tj. stanowi 81,29% ogólnej liczby głosów. Paweł Szataniak i
Mariusz Szataniak nie posiadają bezpośrednio akcji Pamapol S.A.


W wyniku rozliczenia
w dniu 20 lipca 2018 r. transakcji nabycia przez Amerykanka Struktura
sp. z o.o. sp.k. 3.260.657 akcji Pamapol S.A. w ramach wezwania
ogłoszonego w dniu 23 maja 2018 r., Amerykanka Struktura sp. z o.o.
sp.k. posiadała bezpośrednio, a Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak
łącznie posiadali pośrednio 28.047.407 akcji Pamapol S.A., co stanowiło
80,71% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawniało do 28.047.407
głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. stanowiło 80,71% udziału w ogólnej
liczbie głosów. Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak nie posiadali
bezpośrednio akcji Pamapol S.A.


W dniu 24 lipca 2018
r. Emitent otrzymał od Nationale - Nederlanden OFE (Fundusz)
zawiadomienie                   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej
5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pamapol S.A. w wyniku rozliczenia
sprzedaży akcji w odpowiedzi na wezwanie. Zgodnie z treścią
zawiadomienia, po rozliczeniu transakcji w dniu 20 lipca 2018 roku na
rachunku papierów wartościowych Funduszu nie było akcji Pamapol S.A.W
dniu 26 października 2018 r. w wyniku nabycia przez Amerykanka Struktura
sp. z o.o. sp.k. 200.000 akcji w ramach transakcji pakietowej
posesyjnej, zmienił się stan posiadania akcji Pamapol S.A. przez
Amerykanka Struktura sp. z o.o.sp.k.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2018 2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 56 496 56 496
b) utworzony ustawowo 11 583 11 583
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 20 761 18 538
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0
Kapitał zapasowy, razem 88 840 86 617

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2018 2017
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
Kapitał z aktualizacji wyceny - nie występuje.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2018 2017
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 382 1 384
a) odniesionej na wynik finansowy 1 382 1 384
- aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 217 203
- przekształcenie leasingu 428 397
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 666 784
- różnice kursowe z wyceny 12 0
- różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 59 0
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
- 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- 0 0
2. Zwiększenia 172 159
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 172 159
- aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 0 57
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 172 0
- przekształcenie leasingu 0 31
- różnice kursowe z wyceny 0 12
- różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 0 59
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 277 161
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 277 161
- aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 199 43
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 0 118
- przekształcenie leasingu 75 0
- różnice kursowe z wyceny 3 0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 277 1 382
a) odniesionej na wynik finansowy 1 277 1 382
- aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 18 217
- przekształcenie leasingu 353 428
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 838 666
- różnice kursowe z wyceny 9 12
- różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 59 59
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 434 410
- rezerwa na odprawy emerytalne 434 410
b) zwiększenia (z tytułu) 33 24
- aktualizacja rezerwy na odprawy emerytalne 33 24
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 467 434
- rezerwa na odprawy emerytalne 467 434

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 1 199 1 165
- rezerwa na świadczenia urlopowe 1 199 1 165
b) zwiększenia (z tytułu) 12 232
- aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe 12 232
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
- 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 32 198
- aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe 32 198
e) stan na koniec okresu 1 179 1 199
- rezerwa na świadczenia urlopowe 1 179 1 199

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie wystepuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 787 1 450
- rezerwa na sprawy sądowe 84 276
- rezerwa na koszty marketingowe 460 1 041
- rezerwa na kary 0 0
- rezerwa na doradztwo podatkowe 75 25
- rezerwa na premie 0 0
- rezerwa na audyt finansowy 78 108
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 90
b) zwiększenia (z tytułu) 338 678
- rezerwa na sprawy sądowe 0 0
- rezerwa na koszty marketingowe 153 460
- rezerwa na audyt finansowy 120 78
- rezerwa na doradztwo podatkowe 65 50
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 0 90
c) wykorzystanie (z tytułu) 394 1 144
- rezerwa na sprawy sądowe 84 0
- rezerwa na koszty marketingowe 92 1 081
- rezerwa na kary 0 0
- rezerwa na premie 0 0
- rezerwa na doradztwo podatkowe 50 63
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 90
- rezerwa na audyt finansowy 78
d) rozwiązanie (z tytułu) 368 197
- rezerwa na koszty marketingowe 368 4
- rezerwa na sprawy sądowe 0 193
- rezerwa na kary - braki w dostawach 0 0
e) stan na koniec okresu 363 787
- rezerwa na sprawy sądowe 0 84
- rezerwa na koszty marketingowe 153 460
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 0 90
- rezerwa na audyt finansowy 120 78
- rezerwa na doradztwo podatkowe 90 75

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0
aa) wobec jednostek zależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym 0 0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczk 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
cc) wobec innych jednostek 14 070 16 665
- kredyty i pożyczki 9 493 12 351
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 4 577 4 314
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 14 070 16 665

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2018 2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat 12 948 8 481
b) powyżej 3 do 5 lat 1 122 7 967
c) powyżej 5 lat 0 217
Zobowiązania długoterminowe, razem 14 070 16 665

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 14 070 16 665
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 14 070 16 665

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa 699 w tys. 50 w tys. WIBOR1M + 2,4 p.p 15.03.2020 Zastaw na przedmiocie pożyczk; weksel własny in blanco
Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w PKO BP S.A. Warszawa 7 500 w tys. 4 722 w tys. WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w CA BP S.A. Wrocław 7 500 w tys. 4 722 w tys. WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą


Zgodnie z Umową Kredytu Konsorcjalnego zabezpieczenie wierzytelności
Banków z tytułu udzielonego Grupie kredytu stanowią w
szczególności:(sublimit dla PAMAPOL - 20 mln PLN)-przelew
wierzytelności pienieżnej z umowy/umów ubezpieczenia nieruchomości,
mienia ruchomego oraz środków obrotowych (zapasów) znajdujących się w
zakładach Kredytobiorców,-weksel własny in blanco Kredytobiorców wraz z
deklaracją wekslową,- pełnomocnictwo do dysponowania
wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy we wszystkich bankach
prowadzących obsługę Kredytobiorców,- zastaw
rejestrowy wraz z blokadą na rachunku maklerskim aktywów finansowych nie
będących własnością Kredytobiorców z zastrzeżeniem, że zastaw będzie
stanowić jedynie zabezpieczenie sublimitu do łącznej kwoty 60 mln PLN w
obu Bankach dla WZPOW,- hipoteki umowne łączne do kwoty łącznej
130,4 mln PLN na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących
własność Emitenta położonych w Ruścu i nieruchomości położonej we
Wrześni, oraz na nieruchomościach położonych w Kwidzynie znajdujących
się w wieczystym użytkowaniu WZPOW, i nieruchomościach położonych w
Głownie będących własnością MITMAR,-
zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Kredytobiorców,-
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych
Kredytobiorców,- umowa wsparcia lub poręczenia na zasadach
ogólnych zawarta m.in.przez podmioty trzecie, w tym znaczących
akcjonariuszy PAMAPOL.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 4 809 2 748
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
aa) wobec jednostek zależnych 4 809 2 748
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 809 2 748
- do 12 miesięcy 4 809 2 748
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bc) wobec innych jednostek 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
wobec pozostałych jednostek, w tym:
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
cc) wobec pozostałych jednostek 47 697 58 345
- kredyty i pożyczki, w tym: 2 857 5 595
- kredyty 2 667 5 417
- pożyczki 190 178
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 407 8 013
- leasing finansowy 2 342 2 649
- faktoring 2 065 5 364
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36 360 40 867
- do 12 miesięcy 36 360 40 867
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 085 2 239
- z tytułu wynagrodzeń 1 630 1 579
- inne (wg tytułów) 352 52
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 123 136
- ZFŚS 123 136
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 52 629 61 229

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 45 276 52 168
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 7 353 9 061
b1. w walucie w tys. EUR 1 604 2 168
po przeliczeniu na tys. zł 6 896 9 041
b2. w walucie w tys. GBP 4 4
po przeliczeniu na tyś. zł 17 20
b3. w walucie w tys. USD 117 0
po przeliczeniu na tyś. zł 440 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 52 629 61 229

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
SG Equipment Leasing Sp. z o.o. Warszawa 699 w tys. 190 w tys. WIBOR1M + 2,4 p.p 15.03.2020 Zastaw na przedmiocie pożyczk; weksel własny in blanco
Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w PKO BP S.A. Warszawa 7 500 w tys. 1 333 w tys. WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w CA BP S.A. Wrocław 7 500 w tys. 1 333 w tys. WIBOR 1M+2% marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt A w PLN w rachunku bieżącym PKO BP S.A. Warszawa 2 500 w tys. 0 w tys. WIBOR 1M+2%marży 20.09.2019 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt A w PLN w rachunku bieżącym w CA BP S.A. Wrocław 2 500 w tys. 0 w tys. WIBOR 1M+2% marży 20.09.2019 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Odsetki od kredytów w tys. 0


Zgodnie z Umową Kredytu Konsorcjalnego zabezpieczenie wierzytelności
Banków z tytułu udzielonego Grupie kredytu stanowią w szczególności:(sublimit
dla PAMAPOL - 20 mln PLN)- przelew wierzytelności pienieżnej z
umowy/umów ubezpieczenia nieruchomości, mienia ruchomego oraz środków
obrotowych (zapasów) znajdujących się w zakładach Kredytobiorców,-weksel
własny in blanco Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,-
pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi
Kredytobiorcy we wszystkich bankach prowadzących obsługę Kredytobiorców,-
zastaw rejestrowy wraz z blokadą na rachunku maklerskim aktywów
finansowych nie będących własnością Kredytobiorców z zastrzeżeniem, że
zastaw będzie stanowić jedynie zabezpieczenie sublimitu do łącznej kwoty
60 mln PLN w obu Bankach dla WZPOW,- hipoteki umowne łączne do kwoty
łącznej 130,4 mln PLN na nieruchomościach gruntowych zabudowanych
stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu i nieruchomości
położonej we Wrześni, oraz na nieruchomościach położonych w Kwidzynie
znajdujących się w wieczystym użytkowaniu WZPOW, i nieruchomościach
położonych w Głownie będących własnością MITMAR,-
zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Kredytobiorców,-
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych
Kredytobiorców,- umowa wsparcia lub poręczenia na zasadach
ogólnych zawarta m.in.przez podmioty trzecie, w tym znaczących
akcjonariuszy PAMAPOL.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
- 0 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 347 1 259
- długoterminowe (wg tytułów) 1 214 1 207
- rozliczenie dotacji do zakupu środków trwałych 677 743
- otrzymane środki na poczet przyszłych świadczeń 537 464
- krótkoterminowe (wg tytułów) 133 52
- rozliczenie dotacji do zakupu środków trwałych 48 52
- dochodzone odszkodowania 5
- Fundusz prewencyjny 80
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 347 1 259

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitałów
własnych i liczby akcji.Wartość księgowa na jedną akcję =
rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję.Liczba
akcji na dzień 31.12.2018 r.: 34.750.050 szt. Kapitały własne: 124.177
tys. złLiczba akcji na dzień 31.12.2017 r.: 34.750.050 szt.
Kapitały własne: 123.590 tys. zł


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń 26 261 31 884
- od jednostek powiązanych, w tym: 20 643 27 669
- od jednostek zależnych 20 643 27 669
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 5 618 4 215
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 5 618 4 215
- 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
- 0 0
Należności warunkowe, razem 26 261 31 884

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) udzielonych gwarancji i poręczeń 87 504 62 459
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 81 886 58 244
- na rzecz jednostek zależnych 81 886 58 244
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 5 618 4 215
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz innych jednostek 5 618 4 215
- 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek zależnych 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- 0 0
Zobowiązania warunkowe, razem 87 504 62 459
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
- a) Źywność przetworzona 214 937 233 067
- od jednostek powiązanych, w tym: 41 107
- od jednostek zależnych 41 107
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 214 896 232 960
- b) najem i transport 866 785
- od jednostek powiązanych, w tym: 321 261
- od jednostek zależnych 321 261
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 545 524
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 215 803 233 852
- od jednostek powiązanych, w tym: 362 368
- od jednostek zależnych 362 368
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 215 441 233 484

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 172 860 185 166
- od jednostek powiązanych, w tym: 362 368
- od jednostek zależnych 362 368
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 172 498 184 798
- a1)żywność przetworzona 171 994 184 045
- od jednostek powiązanych, w tym: 41 107
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 171 963 183 938
- a2) najemi i transport 866 785
- od jednostek powiązanych, w tym: 321 261
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 545 524
b) eksport 42 943 48 686
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 42 943 48 686
- b1)żywność przetworzona 42 943 48 686
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 42 943 48 686
- b2) najemi i transport 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 215 803 233 852
- od jednostek powiązanych, w tym: 362 368
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 215 441 233 484

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
- a) Przychody ze sprzedaży towarów 11 685 24 336
- od jednostek powiązanych, w tym: 624 1 260
- od jednostek zależnych 624 1 260
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 11 061 23 076
- b) Przychody ze sprzedaży materiałów 1 033 1 713
- od jednostek powiązanych, w tym: 360 1 012
- od jednostek zależnych 360 1 012
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 673 701
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 12 718 26 049
- od jednostek powiązanych, w tym: 984 2 272
- od jednostek zależnych 984 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 11 734 23 777

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 11 320 23 155
- od jednostek powiązanych, w tym: 984 2 272
- od jednostek zależnych 984 2 272
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 10 336 20 883
- a1) Przychody ze sprzedaży towarów 10 289 21 718
- od jednostek powiązanych, w tym: 624 1 260
- od jednostek zależnych 624 1 260
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 9 665 20 458
- a2) Przychody ze sprzedaży materiałów 1 031 1 437
- od jednostek powiązanych, w tym: 360 1 012
- od jednostek zależnych 360 1 012
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 671 425
b) eksport 1 398 2 894
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 1 398 2 894
- b1) Przychody ze sprzedaży towarów 1 395 2 618
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 1 395 2 618
- b2) Przychody ze sprzedaży materiałów 2 276
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 2 276
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 12 718 26 049
- od jednostek powiązanych, w tym: 984 2 272
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 11 734 23 777

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2018 2017
a) amortyzacja 5 514 5 777
b) zużycie materiałów i energii 150 295 164 960
c) usługi obce 22 243 23 854
d) podatki i opłaty 1 585 1 686
e) wynagrodzenia 26 461 25 830
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 5 545 5 625
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 155 2 926
- koszty reprezentacji i reklamy 1 445 1 542
- koszty ubezpieczenia 1 394 1 052
- koszty podróży służbowych 316 332
Koszty według rodzaju, razem 214 798 230 658
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -1 718 -1 330
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 387 -1 961
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -27 818 -30 189
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -17 217 -16 285
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 166 658 180 893

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 368 202
- rozwiązanie rezerwy na koszty marketingowe 368 202
b) pozostałe, w tym: 2 437 2 023
- nadwyżki inwentaryzacyjne 1 386 914
- odszkodowania, kary 296 503
- sprzedaż złomu i odpadów 255 173
- refaktury 391 100
- spisane przedawinione zobowiązania 0 215
- rozwiązane odpisy aktualizujące zobowiązania niefinansowe 0 0
- pozostałe przychody 109 118
Inne przychody operacyjne, razem 2 805 2 225

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 12 257
- rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne 12 257
b) pozostałe, w tym: 4 031 4 049
- likwidacja zapasów 1 031 1 395
- niedobory inwentaryzacyjne 1 714 866
- reklamacje 174 520
- zapłacone kary, grzywny, odszkodowania 197 449
- amortyzacja know-how 99 99
- koszty napraw powypadkowych 72 123
- koszty refakturowane 390 100
- koszty sądowe 248 98
- koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnej 49 118
- koszty zaniechanej działalności basenowej 0 0
- spisane należności nieściągalne 0 12
- darowizny 12 228
- inne koszty operacyjne 45 41
Inne koszty operacyjne, razem 4 043 4 306
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2018 2017
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występują.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
b) pozostałe odsetki 394 372
- od jednostek powiązanych, w tym: 177 77
- od jednostek zależnych 177 77
- od jednostki dominującej 0 0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 217 295
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 217 295
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 394 372

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) dodatnie różnice kursowe 28 50
- zrealizowane 45 61
- niezrealizowane -17 -11
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 193
- 0 193
c) pozostałe, w tym: 41 0
Inne przychody finansowe, razem 69 243

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) od kredytów i pożyczek 642 571
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 642 571
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 642 571
- 0 0
b) pozostałe odsetki 1 029 1 220
- dla jednostek powiązanych, w tym: 42 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 987 1 220
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 987 1 220
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 671 1 791

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0
- zrealizowane 0 0
- niezrealizowane 0 0
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
- 0 0
c) pozostałe, w tym: 495 574
- prowizje od kredytów 100 166
- prowizje faktoringowe 371 376
- pozostałe koszty finansowe 24 32
Inne koszty finansowe, razem 495 574

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2018 2017
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Udziały w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występują.
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2018 2017
1. Zysk (strata) brutto 1 252 3 327
2. Korekty konsolidacyjne 0 0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 788 -1 845
- przychody wyłączone z opodatkowania -356 -965
- przychody i zyski bilansowe przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego 127 1 023
- przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego 521 -1 227
- koszty i straty księgowe niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 3 647 5 579
- koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 3 213 3 198
- koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodu, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego -5 331 -5 904
- odliczenie strat podatkowych -33 -3 549
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 047 1 482
5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 579 282
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 579 282
- wykazany w rachunku zysków i strat 579 282
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2018 2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 86 822
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
- 0 0
Podatek dochodowy odroczony, razem 86 822

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2018 2017
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy


Łączna kwota podatku odroczonego z ujętego w kapitale własnym i wartości
firmy lub ujemnej wartości firmy - nie występuje.


Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2018 2017
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący wymienionych wyżej tytułów - nie występuje.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2018 2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
Pozostałe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują.

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Zysk za rok obrotowy 2018 w pełnej kwocie 587 tys. zł zostanie
przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Zysk/strata netto zanualizowany w sprawozdaniu rocznym równy jest
zyskowi/stracie netto.Zysk netto zanualizowany za 2018 rok: 587 tys.
złZysk netto zanualizowany za 2017 rok: 2.223 tys. złŚrednioważona
liczba akcji zwykłych za 2018 rok = średnioważona rozwodniona liczba
akcji zwykłych za rok 2018 tj. 34.750.050 akcje.Średnioważona
liczba akcji zwykłych za 2017 rok = średnioważona rozwodniona liczba
akcji zwykłych za rok 2017 tj. 34.750.050 akcje.Zysk/strata na
jedną akcję zwykłą = rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą.Zysk/strata
na jedną akcję zwykłą został obliczony jako iloraz zysku/straty netto
zanualizowanego (w tys. zł) i średnioważonej liczby akcji zwykłych (w
tys. szt.)Zysk na jedną akcję zwykłą za 2018 rok: 594 : 34.750 =
0,02 zł/akcjęZysk na jedną akcję zwykłą za 2017 rok: 2.223
: 34.750 = 0,06 zł/akcję


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2018 2017
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_za_2018_rok_podpisany.pdfDodatkowe_informacje_i_objasnienia_za_2018_rok_podpisany.pdf DODATKOWE OBJAŚNIENIA I INFORMACJE

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
2019-04-30 Igor Fortuna Wiceprezes Zarządu Igor Fortuna
2019-04-30 Aleksandra Smorawa Członek Zarządu Aleksandra Smorawa
2019-04-30 Małgorzata Bednarek Członek Zarządu Małgorzata Bednarek
2019-04-30 Tomasz Brandt Członek Zarządu Tomasz Brandt

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Wioleta Bogdała Główny Księgowy Wioleta Bogdała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki