REKLAMA

P.A. NOVA S.A.: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

2021-04-28 16:08
publikacja
2021-04-28 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Klodzko_plan_polaczenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Górnych Walów 42, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000272669 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6310200417, REGON 003529385, wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.000.000,00 złotych (wpłacony w całości) (dalej: „Emitent” albo „Spółka Przejmująca”), działając w oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"), niniejszym zawiadamia – po raz pierwszy – o zamiarze połączenia P.A. NOVA Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej z P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej również: „Spółka Przejmowana”), ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000596001, NIP: 6312659746.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 515 §1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – P.A NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. – na Spółkę Przejmującą – P.A. NOVA S.A., poprzez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do art. 500 §21 KSH.
Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego zgodnie z treścią art. 516 §6 KSH.
Plan Połączenia stosownie do art. 516 §6 KSH, nie zostanie poddany przez biegłego rewidenta.
Do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informacje o stanie księgowym P.A. NOVA S.A. sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 §4 KSH), ponieważ Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.
Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki od dnia 28 kwietnia 2021r. tj. co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie połączenia. Akcjonariusze mogą się zapoznać z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 KSH w siedzibie Spółki w Gliwicach, pod adresem: ul. Górnych Wałów 42, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki www.panova.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. od dnia 28 kwietnia 2021r. nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.
Plan Połączenia stanowi również załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402(1) § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 §1 i §2 i art. 4021 §1 KSH
Załączniki
Plik Opis
Kłodzko_plan połączenia.pdfKłodzko_plan połączenia.pdf Plan połączenia z załącznikami

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-04-28 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki