Obowiązki pracodawcy na początku roku

Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do realizacji niektórych obowiązków w pierwszym okresie roku kalendarzowego. Odnośnie pewnych czynności (np. sporządzenia planu urlopów) ustawodawca nie określa terminów ich wykonania, ale odpowiednim do tego czasem wydaje się właśnie początek roku. W 2010 r. szczególnie trzeba mieć na uwadze te obowiązki pracodawcy, które po raz pierwszy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia br.

Od 2010 roku nowy wykaz i ewidencja


W 2010 r. pracodawcom przybyło nowych obowiązków. Nałożyła je ustawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Na jej podstawie w zakładach pracy od 1 stycznia 2010 r. musi być stworzony wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 41 ust. 4 ustawy). Zatrudnienie przy takich pracach uprawnia pracownika do emerytury pomostowej. Ponadto pracodawca, jako płatnik składek, jest zobowiązany prowadzić ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pracownik powinien zostać powiadomiony o wpisaniu go do tej ewidencji.

Na pracodawcy ciąży też obowiązek informacyjny względem ZUS. Polega on na przekazaniu temu organowi danych dotyczących:
 • liczby stanowisk pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze,
 • pracowników umieszczonych w wymienionej ewidencji.

Nowe zadania mogą w praktyce powodować spore trudności, szczególnie w zakresie oceny, czy na danym stanowisku wykonywana jest praca o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Pomocą w wykonaniu tego obowiązku będzie na pewno wykaz prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zawarty w załączniku nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Można ponadto skorzystać z informacji zawartych w poradniku pt. "Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze" opracowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Poradnik ten jest dostępny na stronie wskazanego ministerstwa: www.pips.gov.pl.

Poinformuj o rezygnacji z Funduszu


Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ustawodawca pozostawił im jednak możliwość rezygnacji z tworzenia Funduszu, pod warunkiem zachowania określonych procedur. Wyłączył przy tym z tej możliwości pracodawców sfery budżetowej, którzy tworzą Fundusz bez względu na stan zatrudnienia i nie mogą się z niego zwolnić.

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia Funduszu nie muszą wypłacać świadczenia urlopowego. Dotyczy to również pracodawców niezobowiązanych do posiadania ZFŚS. Jednak w celu zwolnienia się z tworzenia Funduszu lub wypłaty świadczenia urlopowego należy spełnić określone formalności. Polegają one m.in. na ogłoszeniu pracownikom, w sposób zwyczajowo przyjęty, decyzji o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego, w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego. Taki tryb postępowania obowiązuje pracodawcę, który na dzień 1 stycznia danego roku nie jest objęty układem zbiorowym pracy oraz nie jest zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania (zatrudnia poniżej 20 pracowników).

Plan urlopów najlepiej na początku roku


Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (art. 163 § 1 K.p.). Za zgodą zakładowej organizacji związkowej, jeżeli występuje w zakładzie pracy, pracodawca może odstąpić od ich tworzenia.

Plany mogą być sporządzane np. na okresy roczne, półroczne lub kwartalne. Pracodawca obejmuje planem pełny wymiar urlopu pracownika pomniejszony o 4 dni urlopu na żądanie. W planie urlopów powinny być uwzględniane zarówno urlopy bieżące, jak i zaległe. Jeżeli dany pracownik ma prawo do urlopu uzupełniającego lub dodatkowego, również należy go zaznaczyć w planie urlopów.

Przykład oświadczenia o rezygnacji z tworzenia ZFŚS

Zakład Mechaniczny "Barteks" Sp. z o.o.
ul. Pionierów 23/4
ul. Reja 15
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz, dnia 04.01.2010 r.


Informacja o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wypłacania świadczenia urlopowego

 

Działając na podstawie art. 3 ust. 3a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych informuję, że w Zakładzie Mechanicznym "Barteks" nie tworzy się zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani nie wypłaca się świadczenia urlopowego.

Bartek Rolicki    
właściciel        
 (podpis pracodawcy) 


Przykładowy półroczny plan urlopów wypoczynkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cicha dolina"
ul. Wiejska 14c, 69-100 Słubice

PLAN URLOPÓW NA I PÓŁROCZE 2010 r.
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

imię i nazwisko stanowisko dni urlopu  

 

podpis pracownika

zale-
gły

bie-
żący

I

II

III

IV

V

VI

Lidia Tomańczyk

księgowa

10

26

18-29

-

-

1-7

-

4-14

Tomańczyk

Magdalena Sakowska

kadrowa

6

26

-

1-8

15-19

-

4-10

15-18

Sakowska

Jolanta Bydrzyńska

administracyjno­ -biurowe

2

26

-

-

-

27-30

-

1-5

Bydrzyńska

Celina Kuryluk

administracyjno- -biurowe

-

20

-

-

24-28

26-30

-

-

Kuryluk

  Zatwierdzam: Małgorzata Ciołkowska (podpis pracodawcy)

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26.04.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656).

Autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa Nr 625 z dnia 2010-01-04

Regulaminy stosowane w zakładach pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl