REKLAMA

OVIDWORKS: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta

2022-09-12 20:05
publikacja
2022-09-12 20:05
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 09 września 2022 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi w dniu 30 czerwca 2022 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. uchwałami nr 14 i 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym doszło do rejestracji: zmiany treści §7 ust. 1 Statutu Spółki, uchylenia §7a Statutu Spółki oraz zmiany treści §24 Statutu Spółki.

Przed rejestracją zmian Statutu Emitenta treść §7ust. 1 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.065.400,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:
a) 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 408.000 (czterysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
c) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Po rejestracji zmian Statutu Emitenta treść §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymała nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.072.600,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) i dzieli się na:
a) 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
c) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że rejestracja zmiany treści §7 ust. 1 Statutu Spółki miała wyłącznie na celu dostosowanie treści Statutu Spółki do rzeczywistego stanu prawnego, albowiem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w wyniku przyznania przez Spółkę 72.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, o czym Emitent poinformował w drodze raportu EBI nr 17/2021 z dnia 22 września 2021 r.

Przed rejestracją uchylenia §7a Statutu Emitenta treść §7a posiadała następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2019 roku o kwotę 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) w drodze emisji 480.000 (czterystu osiemdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”

Przed rejestracją zmian Statutu Emitenta treść §24 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie:

„Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Spółce.”

Po rejestracji zmian Statutu Emitenta treść §24 Statutu Spółki otrzymała nowe następujące brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220912_200542_0000143198_0000145055.pdf
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki