REKLAMA

OVIDWORKS: Objęcie akcji serii B Emitenta w wyniku kolejnego wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

2020-10-01 13:30
publikacja
2020-10-01 13:30
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, dokonanej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w wyniku wykonania przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A praw z 124.800 warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku ze złożeniem zapisu oraz opłaceniem akcji przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A, doszło do objęcia 124.800 akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, o łącznej wartości nominalnej 12.480 zł.

W związku z powyższym, w dniu 1 października 2020, Emitent wydał 124.800 akcji serii B, po uprzednim wniesieniu przez uprawniony podmiot pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych akcji w wysokości 12.480 zł. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 0,10 zł za jedną akcję.

W związku z wydaniem w dniu 1 października 2020 roku 124.800 akcji serii B, a także w nawiązaniu do dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.480 zł. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 952.960,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a) 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 249.600 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Po wydaniu 124.800 akcji serii B wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 39.040 zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki