REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

2021-04-22 00:11
publikacja
2021-04-22 00:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
gkob___skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
skonsolidowane_sprawozdanie_zarzadu_2020_final_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020_gk_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_cons.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orzel_Bialy_-_SBR_SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 512 396 616 834 114 522 143 390
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 60 994 52 325 13 632 12 164
III. Zysk (strara) netto ze sprzedaży 37 660 27 311 8 417 6 349
IV. Zysk (strata) brutto 57 889 23 706 12 938 5 511
V. Zysk (strata) netto 48 639 19 299 10 871 4 486
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 457 -49 526 18 876 -11 513
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 379 -9 833 1 202 -2 286
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 914 37 547 -10 485 8 728
IX. Przepływy pieniężne netto razem 42 922 -21 812 9 593 -5 071
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 2,92 1,16 0,65 0,27
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 2,92 1,16 0,65 0,27
XII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa,razem 414 547 406 153 89 830 95 375
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 949 123 346 19 925 28 965
XV. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 15 800 28 735 3 424 6 748
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 57 164 73 728 12 387 17 313
XVII. Kapitał własny 322 598 282 807 69 905 66 410
XVIII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 552 1 681
XIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 19,37 16,98 4,20 3,99
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 19,37 16,98 4,20 3,99


Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,6148
zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień
okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec
ostatniego roku tj. kurs 4,2585 zł/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie, tj. kurs 4,4742 zł/EUR.Do przeliczenia danych
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, tj. kurs 4,3018 zł/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
gkob _ skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020_signed_signed.pdfgkob _ skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020_signed_signed.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały
skonsolidowane sprawozdanie zarzadu_2020_final_signed_signed.pdfskonsolidowane sprawozdanie zarzadu_2020_final_signed_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wraz z oświadczeniami Zarządu
oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020_gk_signed_signed.pdfoswiadczenie_lad_korporacyjny_2020_gk_signed_signed.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego
oświadczenie RN cons.pdfoświadczenie RN cons.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
Orzeł Biały - SBR SSF 2020.pdfOrzeł Biały - SBR SSF 2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2021-04-22 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Katarzyna Bochynek Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki