OPTEAM S.A.: Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – nabycie pakietu akcji.

2019-11-07 14:32
publikacja
2019-11-07 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – nabycie pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 07.11.2019 r. wpłynęło do Emitenta pismo od Pana Leona Marcińca, o następującej treści:
Działając imieniem własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, z późn. zm.) zawiadamiam o nabyciu od ZM Invest S.A z/s w Ropczycach, adres siedziby: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, KRS: 0000144836, 450.000 akcji spółki OPTeam S.A. z/s w Tajęcinie, 36-002 Jasionka, Tajęcina 113, KRS: 0000160492, stanowiących 6,16% udziału w ogólnej liczbie głosów ww. Spółki.

1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
a.Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została nabyciem przez Leona Marciniec 450.000 akcji spółki OPTeam S.A. z/s w Tajęcinie w dniu 30 października 2019 r. od ZM Invest S.A. z/s w Ropczycach.
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a.Przed ww. zdarzeniem Leon Marciniec posiadał 100.000 akcji, co stanowiło 1,36% kapitału zakładowego OPTeam S.A., uprawniających do wykonywania 100.000 głosów, co stanowiło 1,36% ogólnej liczby głosów.
3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a.Po ww. zdarzeniu Leon Marciniec posiada 550.000 akcji, co stanowi 7,53% kapitału zakładowego OPTeam S.A., uprawniających do wykonywania 550.000 głosów, co stanowi 7,53% ogólnej liczby głosów.
4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy
5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy
6.Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy
7.Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy
8.Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Nie dotyczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki