REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: wyniki finansowe

2021-04-08 07:58
publikacja
2021-04-08 07:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
opn_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opn_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Oponeo.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Oponeo.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie-rn-ws-komitetu-audytu-06042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena-rn-06042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie-rn-ws-firmy-audytorskiej-06042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 063 260 962 058 237 642 223 641
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 217 223 186 954 48 550 43 459
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 866 28 667 8 240 6 664
IV. Zysk (strata) brutto 34 790 30 252 7 776 7 032
V. Zysk (strata) netto 32 110 20 246 7 177 4 706
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 329 22 579 4 622 5 302
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 790 -2 951 -9 272 -693
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 534 -11 446 -549 -2 688
IX. Przepływy pieniężne netto razem -23 995 8 182 -5 200 1 921
X. Aktywa razem 381 304 346 950 82 626 81 472
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 154 972 174 771 33 582 41 041
XII. Zobowiązania długoterminowe 13 754 14 536 2 980 3 413
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 141 218 160 235 30 601 37 627
XIV. Kapitał własny 226 332 172 179 49 045 40 432
XV. Kapitał zakładowy 13 936 13 936 3 020 3 273
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,30 1,45 0,50 0,34
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,30 1,45 0,50 0,34
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,24 12,35 3,52 2,47
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,24 12,35 3,52 2,47


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na euro zastosowano
następujące kursy:


1. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych:


• 4,4742 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku,


• 4,3018 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku.


2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


• 4,61148 – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku,


• 4,2585 – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2019 roku,


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2021 z dnia 2021-04-08 o treści:


W związku z opublikowanym przez Emitenta w dniu 06 kwietnia 2021 Rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na
dzień 31 grudnia 2020 roku w nowym formacie xbrl pojawiła się
konieczność uzupełnienia Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z
badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za
okres 01.01.2020 - 31.12.2020 o ocenę dotyczącą zgodności w/w
sprawozdania sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie
raportowania z wymogami rozporządzenia o standardach technicznych
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania oraz informację o wyborze biegłego rewidenta, która zawarta
została na stronach nr 8-11. W pozostałym zakresie treść sprawozdania
biegłego rewidenta pozostaje bez zmian.


Skorygowane sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do
niniejszego raportu bieżącego.


Dnia 08 kwietnia 2021 roku Spółka poda do publicznej wiadomości
skorygowany skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zawierający
uzupełniony raport biegłego rewidenta oraz pozostałe elementy
skonsolidowanego raportu rocznego, których treść nie uległa zmianie.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
opn_2020-12-31.zipopn_2020-12-31.zip Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku
opn_2020-12-31.zip.xadesopn_2020-12-31.zip.xades Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku (podpisy)
sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtmlsprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020
sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml.xadessprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020 (podpisy)
Raport Oponeo.xhtmlRaport Oponeo.xhtml Uzupełnione sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
Raport Oponeo.xhtml.XAdESRaport Oponeo.xhtml.XAdES Uzupełnione sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 (podpis)
oswiadczenie-rn-ws-komitetu-audytu-06042021.xhtmloswiadczenie-rn-ws-komitetu-audytu-06042021.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
ocena-rn-06042021.xhtmlocena-rn-06042021.xhtml Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok
oswiadczenie-rn-ws-firmy-audytorskiej-06042021.xhtmloswiadczenie-rn-ws-firmy-audytorskiej-06042021.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-08 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2021-04-08 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2021-04-08 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2021-04-08 Ernest Pujszo Członek Zarządu
2021-04-08 Wojciech Topolewski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-08 Małgorzata Nowicka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki