REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

2022-08-05 18:40
publikacja
2022-08-05 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik-050822.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

− W dniu 01 sierpnia 2022 roku 636 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100). Akcje nabyte 01 sierpnia 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 636 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
− W dniu 02 sierpnia 2022 roku 697 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 00/100). Akcje nabyte 02 sierpnia 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
− W dniu 03 sierpnia 2022 roku 715 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 00/100). Akcje nabyte 03 sierpnia 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 715 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
− W dniu 04 sierpnia 2022 roku 732 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 40,70 zł (słownie: czterdzieści złoty 70/100). Akcje nabyte 04 sierpnia 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 732 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
− W dniu 05 sierpnia 2022 roku 840 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 00/100). Akcje nabyte 05 sierpnia 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 05 sierpnia 2022 roku Spółka posiada łącznie 162 297 akcji własnych stanowiących 1,165% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 162 297 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,165% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 01-05 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Załączniki
Plik Opis
zalacznik-050822.pdfzalacznik-050822.pdf Wykaz transakcji 01-05.08.22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2022-08-05 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki