REKLAMA
WAŻNE

OPONEO.PL S.A.: Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

2022-01-28 20:07
publikacja
2022-01-28 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik-280122.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

• w dniu 24 stycznia 2022 roku 1 790 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 57,07 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 07/100). Akcje nabyte 24 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• w dniu 25 stycznia 2020 roku 1 855 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 58,60 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 60/100). Akcje nabyte 25 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 855 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• w dniu 26 stycznia 2022 roku 1 879 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 57,10 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 10/100). Akcje nabyte 26 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 879 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• w dniu 27 stycznia 2022 roku 1 850 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 55,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 55/100). Akcje nabyte 27 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• w dniu 28 stycznia 2022 roku 1 653 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 56,03 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć 03/100). Akcje nabyte 28 stycznia 2022 roku stanowią 0,012% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,012% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Na dzień 28 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 71 517 akcji własnych stanowiących 0,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 71 517 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 24-28 stycznia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki
Plik Opis
zalacznik-280122.pdfzalacznik-280122.pdf Wykaz transakcji 24-28.01.22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-28 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2022-01-28 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki