REKLAMA
WAŻNE

OPONEO.PL S.A.: Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

2022-01-21 20:18
publikacja
2022-01-21 20:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik-210122.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

• w dniu 17 stycznia 2022 roku 2 079 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,30 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 30/100). Akcje nabyte 17 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 079 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• w dniu w dniu 18 stycznia 1 543 roku 2 168 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 61,63 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 63/100). Akcje nabyte 18 stycznia 2022 roku stanowią 0,011% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 543 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,011% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• w dniu 19 stycznia 2022 roku 1 756 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 61,81 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 81/100). Akcje nabyte 19 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 756 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• w dniu 20 stycznia 2022 roku 2 016 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 61,27 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 27/100). Akcje nabyte 20 stycznia 2022 roku stanowią 0,014% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 016 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,014% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• w dniu 21 stycznia 2022 roku 1 640 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 58,43 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych 43/100). Akcje nabyte 21 stycznia 2022 roku stanowią 0,012% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,012% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Na dzień 21 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 62 490 akcji własnych stanowiących 0,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 62 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 17-21 stycznia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik-210122.pdfzalacznik-210122.pdf Wykaz transakcji 17-21.01.22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-21 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2022-01-21 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki