REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2021-05-12 12:40
publikacja
2021-05-12 12:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_okres_3_miesiecy_zakonczony_dnia_31_marca_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EURO
II. 1.01.2021-31.03.2021 1.01.2020-31.03.2020 1.01.2021-31.03.2021 1.01.2020-31.03.2020
III. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
IV. Przychody ze sprzedaży 41 283 68 867 9 029 15 665
V. Koszty działalności operacyjnej 42 735 72 554 9 347 16 504
VI. Zysk/(Strata) brutto (2 509) (5 227) (549) (1 189)
VII. Zysk/(Strata) netto za okres (2 358) (4 253) (516) (968)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
VIII. – podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,19) (0,34) (0,04) (0,08)
IX. – rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,19) (0,34) (0,04) (0,08)
X. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (1 650) 5 136 (361) 1 168
XI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (734) (2 007) (160) (457)
XII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 184 (2 425) 259 (552)
XIII. Przepływy pieniężne netto razem (1 199) 704 (262) 160
XIV. DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XV. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XVI. Aktywa trwałe 218 175 219 963 46 816 47 665
XVII. Aktywa obrotowe 21 266 22 791 4 563 4 939
XVIII. Aktywa razem 239 441 242 754 51 379 52 603
XIX. Zobowiązania długoterminowe 64 628 66 154 13 868 14 335
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 153 523 152 952 32 943 33 144
XXI. Zobowiązania razem 218 150 219 105 46 810 47 479
XXII. Kapitał własny ogółem 21 291 23 649 4 569 5 125
XXIII. Kapitał podstawowy 743 743 159 161
XXIV. Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393
XXV. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EURO
XXVI. 1.01.2021-31.03.2021 1.01.2020-31.03.2020 1.01.2021-31.03.2021 1.01.2020-31.03.2020
XXVII. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXVIII. Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 37 023 58 673 8 098 13 346
XXIX. Koszty działalności operacyjnej 38 921 61 350 8 513 13 955
XXX. Zysk/(Strata) brutto (3 902) (4 670) (854) (1 062)
XXXI. Zysk/(Strata) netto za okres (3 672) (3 954) (803) (899)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
XXXII. – podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,19) (0,34) (0,04) (0,08)
XXXIII. – rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,19) (0,34) (0,04) (0,08)
XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (1 166) 6 167 (255) 1 403
XXXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (687) (2 078) (150) (473)
XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 200 (2 175) 263 (495)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto razem (652) 1 914 (143) 435
XXXVIII. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXIX. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XL. Aktywa trwałe 169 991 172 852 36 476 37 456
XLI. Aktywa obrotowe 17 590 19 151 3 775 4 150
XLII. Aktywa razem 187 581 192 003 40 251 41 606
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 64 605 66 123 13 863 14 328
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 140 379 139 612 30 122 30 253
XLV. Zobowiązania razem 204 984 205 734 43 985 44 581
XLVI. Kapitał własny ogółem (17 403) (13 732) (3 734) (2 976)
XLVII. Kapitał podstawowy 743 743 159 161
XLVIII. Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393


Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego
skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przeliczono na EURO według następujących zasad:- Poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 31 marca 2021 roku w wysokości 1 EURO = 4,6603 zł, oraz na 31
grudnia 2020 roku w wysokości 1 EURO = 4,6148 zł;


·   -
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres 3 miesięcy zakończony
dnia 31 marca 2021 roku oraz 31 marca 2020 roku (odpowiednio 1 EURO =
4.5721 zł oraz 1 EURO = 4.3963 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Joanna Tomicka - Zawora Prezes Zarządu
2021-05-12 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki