REKLAMA

ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości 55,9 mln zł netto na ROBOTY BUDOWLANE w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój – etap 1”

2022-09-05 15:27
publikacja
2022-09-05 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-05
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy o wartości 55,9 mln zł netto na ROBOTY BUDOWLANE w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój – etap 1”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 września 2022 r. Emitent zawarł umowę na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój – etap 1” („Projekt”), na niżej określonych warunkach:

1. Inwestor: Województwo Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
2. Szacunkowa wartość kontraktu: 55.9 mln zł netto;
3. Przedmiot kontraktu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój – etap 1
4. Ostateczny termin realizacji kontraktu: 540 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe, płatność w terminie 30 dni.
6. Kary i odpowiedzialność:
• za zwłokę w wykonaniu robót objętych zamówieniem – 0,2 % całkowitej ceny brutto za każdy dzień zwłoki;
• za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,05 % całkowitej ceny brutto za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
• jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Emitent – kara w wysokości 1 % całkowitej ceny brutto;
• z tytułu skierowania innej niż wskazana w umowie osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy – w wysokości 1 % całkowitej ceny brutto;
• z tytułu wypowiedzenia/odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto. Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
7. Okresy gwarancyjne: gwarancja jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres 7 lat, przy czym na wykonanie oznakowania poziomego na okres 4 lat.

Umowa przewiduje waloryzację cen po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-05 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2022-09-05 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki