REKLAMA
PIT 2023

OEX: wyniki finansowe

2023-11-08 22:07
publikacja
2023-11-08 22:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OEX
I. Przychody ze sprzedaży 543 314 507 146 118 697 108 180
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 542 32 973 7 546 7 033
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 918 120 606 6 973 25 727
IV. Zysk (strata) netto 24 717 95 145 5 400 20 295
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominującego 25 024 96 352 5 467 20 553
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 243 30 861 7 044 6 583
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 479 87 442 -1 415 18 652
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -54 083 -73 041 -11 815 -15 580
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -28 319 45 262 -6 186 9 655
3Q / 2023 31/12/2022 3Q / 2023 31/12/2022
X. Aktywa 463 405 484 524 99 967 103 312
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 241 934 264 489 52 190 56 396
XII. Zobowiązania długoterminowe 73 572 79 145 15 871 16 876
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 168 362 185 344 36 319 39 520
XIV. Kapitał własny 221 471 220 035 47 777 46 917
XV. Kapitał zakładowy (w zł/EURO) 1 368 361,40 1 513 786,40 295 185,39 322 775,84
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 6 841 807 6 841 807 6 841 807 6 841 807
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO) 3,66 14,08 0,80 3,00
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO) 3,66 14,08 0,80 3,00
XIX. Liczba akcji (w szt.) 6 841 807 6 841 807 6 841 807 6 841 807
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO) 32,37 32,16 6,98 6,86
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 32,37 32,16 6,98 6,86
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 4,00 5,85 0,87 1,25
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE OEX S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 3 365 3 365 735 718
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 901 -1 353 -634 -289
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 612 121 197 4 285 25 853
IV. Zysk (strata) netto 19 966 101 442 4 362 21 639
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 19 966 101 442 4 362 21 639
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 293 -20 348 -938 -4 340
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 941 113 943 1 735 24 305
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -27 645 -55 048 -6 040 -11 742
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -23 997 38 547 -5 243 8 223
3Q / 2023 31/12/2022 3Q / 2023 31/12/2022
X. Aktywa 192 770 202 045 41 585 43 081
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 347 8 221 1 369 1 753
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 434 5 298 1 172 1 130
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 913 2 923 197 623
XIV. Kapitał własny 186 423 193 824 40 216 41 328
XV. Kapitał zakładowy (w zł/EURO) 1 368 361,40 1 513 786,40 295 185,39 322 775,84
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 6 841 807 6 841 807 6 841 807 6 841 807
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO) 2,92 14,83 0,64 3,16
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO) 2,92 14,83 0,64 3,16
XIX. Liczba akcji (w szt.) 6 841 807 6 841 807 6 841 807 6 841 807
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO) 27,25 28,33 5,88 6,04
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 27,25 28,33 5,88 6,04
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 4,00 5,85 0,87 1,25
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III kwartał_2023.pdfGrupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III kwartał_2023.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-08 Robert Krasowski Członek Zarządu
2023-11-08 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki