REKLAMA

OEX: wyniki finansowe

2023-09-13 19:55
publikacja
2023-09-13 19:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_OEX_skonsolidowany_raport_pólroczny_za_I_pólrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OEX_S.A._2023_PSSF_MSSF_raport_skrocony_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OEX_S.A._2023_PSF_MSSF_raport_skrocony_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody ze sprzedaży 347 696 329 313 75 373 70 931
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 764 20 586 4 501 4 434
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 426 109 600 4 428 23 607
IV. Zysk (strata) netto 15 530 86 512 3 367 18 634
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominującego 15 833 87 542 3 432 18 856
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 129 8 728 3 496 1 880
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 463 64 609 -751 13 916
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -20 565 -66 494 -4 458 -14 322
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -7 899 6 843 -1 713 1 474
X. Aktywa 477 320 484 524 107 256 103 312
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 267 328 264 489 60 070 56 396
XII. Zobowiązania długoterminowe 72 013 79 145 16 182 16 876
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 195 315 185 344 43 888 39 520
XIV. Kapitał własny 209 992 220 035 47 186 46 917
XV. Kapitał zakładowy (w zł/EURO) 1 513 786,40 1 513 786,40 340 153,79 322 775,84
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 6 841 807 6 841 807 6 841 807 6 841 807
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO) 2,31 12,80 0,50 2,76
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO) 2,31 12,80 0,50 2,76
XIX. Liczba akcji (w szt.) 6 841 807 6 841 807 6 841 807 6 841 807
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO) 30,69 32,16 6,90 6,86
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 30,69 32,16 6,90 6,86
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 4,00 5,85 0,87 1,25
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE OEX S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 2 243 2 243 486 483
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 731 -950 -375 -205
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 625 120 704 4 254 25 999
IV. Zysk (strata) netto 19 925 101 098 4 319 21 776
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 19 925 101 098 4 319 21 776
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 073 -15 658 -883 -3 373
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 683 79 788 1 882 17 186
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -203 -54 973 -44 -11 841
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 407 9 157 955 1 972
X. Aktywa 220 300 202 045 49 502 43 081
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 918 8 221 7 621 1 753
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 547 5 298 1 246 1 130
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 371 2 923 6 375 623
XIV. Kapitał własny 186 382 193 824 41 881 41 328
XV. Kapitał zakładowy (w zł/EURO) 1 513 786,40 1 513 786,40 340 153,79 322 775,84
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 6 841 807 6 841 807 6 841 807 6 841 807
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO) 2,91 14,78 0,63 3,18
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO) 2,91 14,78 0,63 3,18
XIX. Liczba akcji (w szt.) 6 841 807 6 841 807 6 841 807 6 841 807
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO) 27,24 28,33 6,12 6,04
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 27,24 28,33 6,12 6,04
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 4,00 5,85 0,87 1,25
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa OEX_skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023.pdfGrupa OEX_skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023.pdf Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.
OEX S.A. 2023 PSSF MSSF raport skrócony PL-sig.pdfOEX S.A. 2023 PSSF MSSF raport skrócony PL-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Grupa Kapitałowa OEX S.A.
OEX S.A. 2023 PSF MSSF raport skrócony PL-sig.pdfOEX S.A. 2023 PSF MSSF raport skrócony PL-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego OEX S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2023-09-13 Robert Krasowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki