REKLAMA

OEX: wyniki finansowe

2021-11-09 19:47
publikacja
2021-11-09 19:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 482 416 361 988 105 828 81 531
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 509 17 387 6 473 3 916
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 26 830 13 202 5 886 2 974
IV. Zysk (strata) netto 19 773 10 625 4 338 2 393
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominującego w złotych/EURO 17 261 8 680 3 787 1 955
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 444 44 607 4 046 10 047
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 783 -1 389 1 707 -313
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -29 770 -47 230 -6 531 -10 638
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 543 -4 012 -777 -904
X. Aktywa 417 981 369 938 90 220 81 722
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 259 781 217 543 56 073 48 056
XII. Zobowiązania długoterminowe 94 677 72 100 20 436 15 927
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 165 104 145 443 35 637 32 129
XIV. Kapitał własny 158 200 152 395 34 147 33 665
XV. Kapitał zakładowy w zł/EURO 1 513 786,40 1 597 996,80 326 747,05 353 008,04
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)              7 464 675 7 568 932              7 464 675 7 568 932
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO) 2,31 1,15 0,51 0,26
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO) 2,31 1,15 0,51 0,26
XIX. Liczba akcji (w szt.) 6 841 807 7 568 932 6 841 807 7 568 932
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO) 23,12 20,13 4,99 4,45
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 23,12 20,13 4,99 4,45
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0 0 0 0
Poniżej dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 3 812 3 259 836 734
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 438 -1 095 -315 -247
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 597 9 041 2 544 2 036
IV. Zysk (strata) netto 11 021 9 138 2 418 2 058
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w złotych/EURO 11 021 9 138 2 418 2 058
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 270 -3 057 -717 -689
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 503 7 096 4 278 1 598
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 854 -22 019 -845 -4 959
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 12 379 -17 980 2 716 -4 050
X. Aktywa 149 157 139 458 32 195 30 807
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 735 9 574 4 260 2 115
XII. Zobowiązania długoterminowe 14 198 3 238 3 065 715
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 537 6 336 1 195 1 400
XIV. Kapitał własny 129 422 129 884 27 935 28 692
XV. Kapitał zakładowy w zł 1 513 786,40 1 597 996,80 326 747,05 353 008,04
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)              7 464 675 7 568 932              7 464 675 7 568 932
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO) 1,48 1,21 0,32 0,27
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO) 1,48 1,21 0,32 0,27
XIX. Liczba akcji (w szt.) 6 841 807 7 568 932 6 841 807 7 568 932
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO) 18,92 17,16 4,08 3,79
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 18,92 17,16 4,08 3,79
I. XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartał_2021.pdfGrupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartał_2021.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Robert Krasowski Członek Zarządu
2021-11-09 Tomasz Kwiecień Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki