OEX: wyniki finansowe

2020-05-21 20:31
publikacja
2020-05-21 20:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_I_kwartal_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OEX
I. Przychody ze sprzedaży 117 662 134 709 26 804 31 344
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 791 2 991 408 696
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 210 694 48 161
IV. Zysk (strata) netto -309 1 300 -70 302
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -899 1 073 -205 250
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 815 19 604 3 375 4 561
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 247 -3 212 -284 -747
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -9 961 -14 766 -2 269 -3 436
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 607 1 626 822 378
X. Aktywa 369 408 449 651 81 148 104 538
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 213 305 304 855 46 857 70 875
XII. Zobowiązania długoterminowe 79 436 152 370 17 450 35 424
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 133 869 152 485 29 407 35 451
XIV. Kapitał własny 156 103 144 796 34 291 33 663
XV. Kapital zakładowy 1 598 1 598 351 372
XVI. Średnia ważona liczba akcji 7 568 932 7 989 984 7 568 932 7 989 984
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) -0,12 0,13 -0,03 0,03
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN;EURO) -0,12 0,13 -0,03 0,03
XIX. Liczba akcji w sztukach 7 568 932 7 989 984 7 568 932 7 989 984
XX. Wartość księgowa na jedna akcję 20,62 18,12 4,53 4,21
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) 20,62 18,12 4,53 4,21
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE OEX S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 1 071 1 571 244 366
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -314 7 -72 2
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -187 -329 -43 -77
IV. Zysk (strata) netto -258 -272 -59 -63
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -258 -272 -59 -63
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 278 -957 -291 -223
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -312 -303 -71 -71
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 456 -2 628 -332 -611
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 046 -3 888 -694 -905
X. Aktywa 150 489 166 019 33 058 38 597
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 442 52 418 2 733 12 187
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 752 43 368 1 264 10 083
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 690 9 050 1 470 2 104
XIV. Kapitał własny 138 047 113 601 30 325 26 411
XV. Kapital zakładowy 1 598 1 598 351 372
XVI. Średnia ważona liczba akcji 7 568 932 7 989 984 7 568 932 7 989 984
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) -0,03 -0,03 -0,01 -0,01
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN;EURO) -0,03 -0,03 -0,01 -0,01
XIX. Liczba akcji w sztukach 7 568 932 7 989 984 7 568 932 7 989 984
XX. Wartość księgowa na jedna akcję 18,24 14,22 4,01 3,31
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) 18,24 14,22 4,01 3,31
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa OEX skonsolidowany raport kwartalny za I kwartal 2020 roku.pdfGrupa OEX skonsolidowany raport kwartalny za I kwartal 2020 roku.pdf Grupa OEX skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Robert Krasowski członek zarządu
2020-05-21 Tomasz Słowiński członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki