WAŻNE

OEX: wyniki finansowe

2020-04-29 23:38
publikacja
2020-04-29 23:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Grupa_OEX_-_sprawozdanie_skonsolidowane_za_2019r._29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_OEX_-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2019r._29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_OEX_-_oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_OEX_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_-_SSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_-_SSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_OEX_-_raport_z_informacji_niefinansowych_za_2019r._29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_JSF_SSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 577 464 556 845 134 238 130 503
II. Zysk z działalności operacyjnej 10 299 22 461 2 394 5 264
III. Zysk brutto 24 203 15 944 5 626 3 737
IV. Zysk netto 21 967 16 287 5 106 3 817
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 20 200 15 535 4 696 3 641
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 891 12 702 16 479 2 977
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 51 167 -41 010 11 894 -9 611
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -92 909 43 441 -21 598 10 181
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 29 149 15 133 6 776 3 547
X. Aktywa, razem 384 233 355 093 90 227 82 580
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 227 821 211 597 53 498 49 209
XII. Zobowiązania długoterminowe 83 369 69 202 19 577 16 094
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 144 452 142 395 33 921 33 115
XIV. Kapitał własny 156 412 143 496 36 729 33 371
XV. Kapitał zakładowy w zł 1 597 996,80 1 597 996,80 375 249 371 627
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 7 957 684 7 244 623 7 957 684 7 244 623
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,67 2,14 0,62 0,50
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,67 2,07 0,62 0,48
XIX. Liczba akcji w sztukach 7 568 932 7 989 984 7 568 932 7 989 984
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 20,66 17,96 4,85 4,18
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 20,66 17,96 4,85 4,18
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa OEX - sprawozdanie skonsolidowane za 2019r. 29.04.2020.pdfGrupa OEX - sprawozdanie skonsolidowane za 2019r. 29.04.2020.pdf Grupa OEX-sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2019
Grupa OEX - sprawozdanie z dzialalnosci za 2019r. 29.04.2020.pdfGrupa OEX - sprawozdanie z dzialalnosci za 2019r. 29.04.2020.pdf Grupa OEX sprawozdanie z dzialalności za 2019
Grupa OEX - oswiadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego 29.04.2020.pdfGrupa OEX - oswiadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego 29.04.2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2019
Sprawozdanie z badania SSF GK OEX 2019-sig.pdfSprawozdanie z badania SSF GK OEX 2019-sig.pdf Grupa OEX - sprawozdanie biegłego rewidenta
List do akcjonariuszy 29.04.2020.pdfList do akcjonariuszy 29.04.2020.pdf List do akcjonariuszy 2019
Ocena RN - SSF 2019.pdfOcena RN - SSF 2019.pdf RN OEX ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oswiadczenie RN ws Komitetu Audytu - SSF 2019.pdfOswiadczenie RN ws Komitetu Audytu - SSF 2019.pdf RN OEX oświadczenie KA skonsolidowane
Grupa OEX - raport z informacji niefinansowych za 2019r. 29.04.2020.pdfGrupa OEX - raport z informacji niefinansowych za 2019r. 29.04.2020.pdf Raport CSR GK OEX 2019
Oswiadczenie Zarzadu JSF_SSF_2019.pdfOswiadczenie Zarzadu JSF_SSF_2019.pdf Oświadczenie zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Jerzy Motz Prezes Zarządu
2020-04-29 Rafał Stempniewicz Członek Zarządu
2020-04-29 Robert Krasowski Członek Zarządu
2020-04-29 Artur Wojtaszek Członek Zarządu
2020-04-29 Tomasz Słowiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Aleksandra Jaraczewska Dyrektor ds. konsolidacji Business Support Solution S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki