WAŻNE

OEX: wyniki finansowe

2020-04-29 23:37
publikacja
2020-04-29 23:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
OEX_S.A._-_sprawozdanie_finansowe_za_2019r._29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OEX_S.A._-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2019r._29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SJ_OEX_S.A._2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_OEX_-_oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_29.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_-_SF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_-_SF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_JSF_SSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 5 372 6 217 1 249 1 457
II. Zysk z działalności operacyjnej -1 010 -1 132 -235 -265
III. Zysk brutto 36 676 10 314 8 526 2 417
IV. Zysk netto 32 504 10 760 7 556 2 522
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 32 504 10 760 7 556 2 522
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 896 1 329 -1 138 311
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 76 135 -26 917 17 698 -6 308
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -54 455 45 084 -12 659 10 566
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 16 784 19 496 3 902 4 569
X. Aktywa, razem 154 143 168 175 36 197 39 110
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 838 54 302 3 719 12 628
XII. Zobowiązania długoterminowe 7 213 44 603 1 694 10 373
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 625 9 699 2 025 2 256
XIV. Kapitał własny 138 305 113 873 32 477 26 482
XV. Kapitał zakładowy w zł 1 597 996,80 1 597 996,80 375 249 371 627
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 7 957 684 7 244 623 7 957 684 7 244 623
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 4,08 1,49 0,95 0,35
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 4,08 1,43 0,95 0,34
XIX. Liczba akcji w sztukach 7 568 932 7 989 984 7 568 932 7 989 984
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 18,27 14,25 4,29 3,31
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 18,27 14,25 4,25 3,31
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OEX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2019r. 29.04.2020.pdfOEX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2019r. 29.04.2020.pdf Sprawozdanie finansowe OEX S.A. za 2019
OEX S.A. - sprawozdanie z dzialalnosci za 2019r. 29.04.2020.pdfOEX S.A. - sprawozdanie z dzialalnosci za 2019r. 29.04.2020.pdf OEX S.A. - sprawozdanie z działalności za 2019
Sprawozdanie z badania SJ OEX S.A. 2019-sig.pdfSprawozdanie z badania SJ OEX S.A. 2019-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta
Grupa OEX - oswiadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego 29.04.2020.pdfGrupa OEX - oswiadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego 29.04.2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2019
List do akcjonariuszy 29.04.2020.pdfList do akcjonariuszy 29.04.2020.pdf List do akcjonariuszy 2019
Ocena RN - SF 2019.pdfOcena RN - SF 2019.pdf RN OEX ocena sprawozdania finansowego 2019
Oswiadczenie RN ws Komitetu Audytu - SF 2019.pdfOswiadczenie RN ws Komitetu Audytu - SF 2019.pdf RN OEX oświadczenie KA jednostkowe
Oswiadczenie Zarzadu JSF_SSF_2019.pdfOswiadczenie Zarzadu JSF_SSF_2019.pdf Oświadczenie zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Jerzy Motz Prezes Zarządu
2020-04-29 Rafał Stempniewicz Członek Zarządu
2020-04-29 Robert Krasowski Członek Zarządu
2020-04-29 Artur Wojtaszek Członek Zarządu
2020-04-29 Tomasz Słowiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Małgorzata Warszewska-Janiczek Specjalista ds. Księgowości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki