Paliwa

OEX: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2019-06-10 17:55
publikacja
2019-06-10 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OEX__RN_Sprawozdanie_RN_za_2018_10062019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
OEX_RN_Ocena_sytuacji_spolki_za_2018_10062019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2)
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że 10 czerwca 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:
1. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
2. Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
– które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA 2019.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.

W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2018 r. w kwocie 10.760.459,31 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy) i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zgodny z tym wnioskiem, tj. przekazanie wskazanej kwoty w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Załączniki
Plik Opis
OEX _RN_Sprawozdanie RN za 2018 10062019.pdfOEX _RN_Sprawozdanie RN za 2018 10062019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
OEX_RN_Ocena sytuacji spółki za 2018 10062019.pdfOEX_RN_Ocena sytuacji spółki za 2018 10062019.pdf Ocena sytuacji Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2019-06-10 Robert Krasowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki