OEX: Otrzymanie przez Spółkę kwoty zatrzymanej na rachunku escrow w związku z transakcją sprzedaży akcji ArchiDoc S.A.

2020-06-26 15:55
publikacja
2020-06-26 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Otrzymanie przez Spółkę kwoty zatrzymanej na rachunku escrow w związku z transakcją sprzedaży akcji ArchiDoc S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OEX S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 17 października 2019 oraz transakcji z dnia 17 października 2019 r. pomiędzy Spółką a Offsite Archive Storage & Integrated Services (Ireland) Ltd. (dalej jako „OASIS”) z siedzibą w Dublinie dotyczącej sprzedaży 4.250.000 (czterech milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji ArchiDoc Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie (dalej jako „ArchiDoc”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2020 r. na rachunek Spółki wpłynęła kwota 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), wpłacona przez OASIS przy zawarciu transakcji na rachunek typu escrow, a która miała stać się należna Spółce i zostać jej wypłacona z rachunku escrow w całości lub części w przypadku osiągnięcia przez ArchiDoc i jej spółkę zależną w 2019 roku znormalizowanej EBITDA w określonej wysokości. Ze względu na spełnienie się powyższego warunku, tj. osiągnięcie przez ArchiDoc i jej spółkę zależną w 2019 roku znormalizowanej EBITDA w wysokości przekraczającej 7.500.000,- zł (siedem milionów pięćset złotych), powyższa kwota stała się należna Spółce i została wypłacona na jej rzecz w całości.
Wskazana wyżej kwota stanowi część ceny sprzedaży akcji ArchiDoc i w całości została ujęta w wyniku finansowym roku 2019, ze względu na ocenę stopnia prawdopodobieństwa zajścia tego zdarzenia dokonaną przez Zarząd Spółki na dzień publikacji sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2019. Szczegółowe informacje na temat rozliczenia transakcji sprzedaży akcji ArchiDoc S.A., jej wpływu na wynik finansowy OEX S.A. oraz skonsolidowany wynik finansowy Grupy za 2019 znalazły się w nocie nr 19 Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz w nocie nr 20 Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2020-06-26 Robert Krasowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki