18,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
OEX SA (OEX)

Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez OEX S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OEX_SA_Oferta_zakupu_akcji_19.11.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez OEX S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje o rozpoczęciu realizacji skupu akcji własnych w związku z podjęciem w dniu 19 listopada 2019 r. uchwały Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie OEX S.A. na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych OEX S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Pełna treść oferty zakupu akcji Spółki w ramach skupu („Oferta”) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Oferta zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki (http://oex.pl/ w zakładce „Relacje Inwestorskie”) oraz na stronie internetowej Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (https://bm.santander.pl/).

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 421.052 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela Spółki, oznaczone kodem ISIN PLTELL000023 o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowane przez Spółkę, zdematerializowane i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., stanowiące nie więcej niż 5,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 4,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”).
W ramach Oferty Spółka będzie nabywać Akcje w obrocie pozagiełdowym, proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji („Oferty Sprzedaży Akcji”) złożonymi w terminie ich przyjmowania, będzie wyższa niż 421.052 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwie), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych) za jedną Akcję.

Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
- Termin ogłoszenia Oferty - 19 listopada 2019 r.
- Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 22 listopada 2019 r.
- Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 29 listopada 2019 r.
- Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji - 4 grudnia 2019 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji na podstawie Oferty jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Oddziałach Santander Bank Polska S.A. wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty („POK”), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Zarząd Spółki zachowuje prawo do zakończenia Oferty niezależnie od przyjętego harmonogramu oraz rezygnacji z nabycia Akcji w całości lub części.

Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2017 r. poz. 1748). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy.

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.
Załączniki
Plik Opis
OEX SA Oferta zakupu akcji 19.11.2019.pdfOEX SA Oferta zakupu akcji 19.11.2019.pdf Pełna treść Oferty

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2019-11-19 Artur Wojtaszek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.