4,5800 zł
-0,43% -0,0200 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ra82020korekta.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Odlewnie_Polskie_31_12_2019-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego_2019.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_dokonania_wyboru_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_powolania_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu__Raport_roczny_2019_r.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_w_2019_r.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_niefinansowej_Spolki_w_2019_r.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2019_r.pdf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_niefinansowej_Spolki_w_2019_r.pdf  (SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_i_sprawozdania_finansowego_za_2019_r.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_za_2019_r.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_do_sprawozdania_finansowego_za_2019_rok.pdf  (C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 200 102 198 932 46 516 46 622
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 139 18 090 5 611 4 239
III. Zysk (strata) brutto 23 838 18 337 5 541 4 297
IV. Zysk (strata) netto 18 836 14 936 4 379 3 500
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 819 25 583 4 840 5 996
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 697 -19 061 -2 022 -4 467
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 544 -7 741 -1 986 -1 814
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 578 -1 219 832 -285
IX. Aktywa, razem 110 590 108 814 25 969 25 306
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 694 42 034 7 912 9 775
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 200 3 061 517 712
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 992 26 343 4 695 6 126
XIII. Kapitał własny 76 896 66 780 18 057 15 530
XIV. Kapitał zakładowy 30 996 30 996 7 279 7 208
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 916 285 19 976 450 19 916 285 19 976 450
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,95 0,75 0,22 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,88 3,29 0,91 0,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 2020-04-01 o treści:
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Treść raportu bieżącego nr 8/2020 z dn.
01.04.2020 r. w załączeniu</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis
ra82020korekta.pdfra82020korekta.pdf raport bieżący nr 8/2020 korekta raportu rocznego SA-R 2019

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
Sprawozdanie z badania Odlewnie Polskie 31_12_2019-sig-sig.pdfSprawozdanie z badania Odlewnie Polskie 31_12_2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
Oswiadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego_2019.pdfOswiadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego_2019.pdf Oświadczenie Zarządu w spr. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
Informacja Zarzadu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej_2019.pdfInformacja Zarzadu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej_2019.pdf Oświadczenie Zarządu w spr. wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
Oswiadczenie RN w sprawie powołania Komitetu Audytu_2019.pdfOswiadczenie RN w sprawie powołania Komitetu Audytu_2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu _Raport roczny 2019 r.pdfPismo Prezesa Zarządu _Raport roczny 2019 r.pdf Pismo Prezesa Zarządu do Akcjomariuszy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">W sprawozdaniu z działalności Spółki za
2019 r. zawarte jest:</font><br/>- Oświadczenie o stosowaniu Ładu
Korporacyjnego (pkt 4)<br/>- Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych (pkt 5)<br/>- Sprawozdanie z działalności niefinansowej
(Załącznik nr 1)<br/>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki w 2019 r.pdfSprawozdanie z dzialalnosci Spolki w 2019 r.pdf Sprawozdanie z dzialalności Spółki za 2019 r. z oświadczeniem o Ładzie Korporacyjnym
Sprawozdanie z dzialalnosci niefinansowej Spolki w 2019 r.pdfSprawozdanie z dzialalnosci niefinansowej Spolki w 2019 r.pdf Sprawozdanie z działalności niefinansowej Spółki w 2019 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Oświadczenie o stosowaniu Ładu
Korporacyjnego zawarte jest w pkt 4 "Sprawozdania z działalności Spółki
za 2019 r." i jest załączone w dokumencie "Sprawozdanie z działalności
za 2019 r."</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis
Oswiadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego w 2019 r.pdfOswiadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego w 2019 r.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 r.

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych zawarte jest w pkt 5 "Sprawozdania z działalności Spółki
za 2019r."</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Sprawozdanie na temat informacji
niefinansowych stanowi Załącznik nr 1 do "Sprawozdania z działalności
Spółki za 2019 r." i załączone jest w pliku "Sprawozdanie z działalności
Spółki za 2019 r."</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci niefinansowej Spolki w 2019 r.pdfSprawozdanie z dzialalnosci niefinansowej Spolki w 2019 r.pdf Sprawozdanie z działalnosci niefinansowej Spółki w 2019 r.

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
Ocena Rady Nadzorczej dotyczaca sprawozdania z dzialalnosci i sprawozdania finansowego za 2019 r.pdfOcena Rady Nadzorczej dotyczaca sprawozdania z dzialalnosci i sprawozdania finansowego za 2019 r.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2019 r.

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r.

BILANS
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Noty w tys.
2019 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 55 970 56 714
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 260 307
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 54 437 55 143
Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA>
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 1 273 1 264
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 272 1 263
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1
II. Aktywa obrotowe 53 863 51 725
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 14 622 15 033
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 19 806 21 225
2.1. Od jednostek powiązanych 16 15
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 19 790 21 210
3. Inwestycje krótkoterminowe 19 115 15 194
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 19 115 15 194
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 115 15 194
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 320 273
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 757 375
A k t y w a r a z e m 110 590 108 814
PASYWA
I. Kapitał własny 76 896 66 780
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 26 250 19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 30 20
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 784 918
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 18 836 14 936
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA>
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 694 42 034
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 6 581 6 086
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 257 1 165
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 795 4 663
a) długoterminowa 2 621 3 378
b) krótkoterminowa 2 174 1 285
1.3. Pozostałe rezerwy 529 258
długoterminowe
a) krótkoterminowe 529 258
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 2 200 3 061
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 200 3 061
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 19 992 26 343
3.1. Wobec jednostek powiązanych 77 269
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 915 26 070
3.3. Fundusze specjalne 4
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 4 921 6 544
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 921 6 544
a) długoterminowe 2 482 3 774
b) krótkoterminowe 2 439 2 770
P a s y w a r a z e m 110 590 108 814
Wartość księgowa 76 328 66 405
Liczba akcji (w szt.) 19 654 121 20 164 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 3,88 3,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
W 2019 roku do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję przyjęto
stan akcji na 31.12.2019 r. obliczony jako różnica pomiędzy ilością
akcji w kapitale podstawowym i ilością akcji własnych posiadanych przez
Spółkę w celu realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego:<br/>(20
664 121 szt. - 1 010 000 szt. = 19 654 121 szt.)
</p>
</body>
</html>
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Nota w tys.
2019 2018
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 3 448 2 040
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 448 2 040
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 3 448 2 040
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 44 339 42 404
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 44 339 42 404
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 14 639 12 704
- weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 29 700 29 700
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 47 787 44 444
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Noty w tys.
2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 200 102 198 932
- od jednostek powiązanych 92 82
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 199 442 198 261
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 660 671
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 160 585 163 196
- jednostkom powiązanym 98 76
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 160 298 162 872
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 287 324
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 517 35 736
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 5 507 6 346
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 12 333 13 499
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 21 677 15 891
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 916 2 974
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 124
2. Dotacje 2 434 1 834
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 457 511
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 1 025 505
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 454 775
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 31
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 122 335
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 301 440
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 139 18 090
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 3 448
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 3 2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 446
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 304 201
1. Odsetki w tym: 193 170
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 21 21
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 90 10
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 23 838 18 337
XIII. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 5 002 3 401
a) część bieżąca 4 919 3 726
b) część odroczona 83 -325
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>
XIV. Zysk (strata) netto 18 836 14 936
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 18 836 14 936
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 916 285 19 976 450
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,95 0,75
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Średnio ważoną liczbę akcji zwykłych dla 2019 roku obliczono na
podstawie liczby akcji w kapitale podstawowym, tj. 20 664 121 szt.
skorygowanej o 500 000 szt. akcji własnych zakupionych w dniu 8 czerwca
2017, a następnie sprzedanych w ilości 500 000 szt. w dniu 31 maja 2019
r., w ramach realizacji III transzy Programu Motywacyjnego i zakupionych
w dniu 19 czerwca 2019 roku 1 010 000 szt. akcji w celu zabezpieczenia
realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry
zarządzającej i kierowniczej Spółki ważonej wskaźnimiem
odzwierciedlającym okres występowania tych akcji.
</p>
</body>
</html>
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
w tys.
2019 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 780 57 842
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 780 57 842
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 19 910 16 055
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 340 3 855
a) zwiększenia (z tytułu) 6 340 3 855
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 037 3 730
- dywidenda przypadająca na akcje własne 303 125
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 250 19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 20 20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 10
a) zwiększenia (z tytułu) 14 9
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego 14 9
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 9
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego 4 9
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 30 20
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 918 905
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -134 13
a) zwiększenia (z tytułu) 2 700 970
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nogrody rocznej dla pracowników 970
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 834 957
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 957
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 784 918
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 866
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 866
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 936 9 866
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 14 936 9 866
- przeznaczenia na kapitał zapasowy 6 037 3 730
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy 2 700 970
- przeznaczenia na wypłetę dywidendy 6 199 5 041
- dywidenda przypadająca na akcje własne 125
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 18 836 14 936
a) zysk netto 18 836 14 936
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 76 896 66 780
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 76 896 66 780
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
w tys.
2019 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 18 836 14 936
II. Korekty razem 1 983 10 647
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 10 237 9 331
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -343 180
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 111 166
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 31 -124
5. Zmiana stanu rezerw 495 2 200
6. Zmiana stanu zapasów 411 77
7. Zmiana stanu należności 1 418 -1 796
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 160 2 685
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 206 -1 292
10. Inne korekty 1 989 -780
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 20 819 25 583
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 55 145
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55 145
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 8 752 19 206
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 752 19 206
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 697 -19 061
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 167 5 637
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 375 375
2. Kredyty i pożyczki 254 3 246
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 538 2 016
II. Wydatki 9 711 13 378
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 3 582
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 896 5 041
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek 100 6 341
Wykup dłużnych papierów wartościowych
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 746
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 84
6. Odsetki 102 166
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 544 -7 741
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 578 -1 218
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 921 -1 399
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -180
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 537 16 755
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 115 15 537
- o ograniczonej możliwości dysponowania 555 150
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

<font face='Times New Roman'></font>
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2019 2018
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 136 95
wartość firmy
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 124 212
- oprogramowanie komputerowe 124 212
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 260 307
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 634 1 500 7 134
b) zwiększenia (z tytułu) 158 158
- przyjęcie 158 158
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 792 1 500 7 292
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 539 1 288 6 827
e) amortyzacja za okres (z tytułu) 117 88 205
- amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania 92 84 176
- amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania 25 4 29
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 656 1 376 7 032
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 136 124 260

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2019 2018
a) własne 260 307
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 260 307
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2019 2018
a) środki trwałe, w tym: 50 747 46 573
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 594 711
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 825 5 760
- urządzenia techniczne i maszyny 35 067 33 295
- środki transportu 2 928 1 724
- inne środki trwałe 4 333 5 083
b) środki trwałe w budowie 3 406 5 425
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 284 3 145
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 54 437 55 143
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 510 8 977 84 049 5 345 11 239 111 120
b) zwiększenia (z tytułu) 2 452 9 252 2 023 654 14 381
- przejęcie ze środków trwałych w budowie 2 452 9 252 1 118 298 13 120
- zakup 909 371 1 280
- inne - różnice kursowe na BO w Oddziale Niemcy -4 -15 -19
c) zmniejszenia (z tytułu) 259 354 302 8 923
- sprzedaż 1 302 303
- likwidacja 259 353 8 620
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 510 11 170 92 947 7 066 11 885 124 578
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 799 3 217 50 754 3 621 6 156 64 547
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 117 128 7 126 517 1 396 9 284
- zwiększenie 117 314 7 468 711 1 404 10 014
- amortyzacja (umorzenie), w tym: 117 314 7 468 714 1 419 10 032
- a) amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania 310 6 875 598 1 135 8 918
- b) amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania 117 4 593 116 284 1 114
- inne (korekta konsolidacyjna - różnice kursowe pomiędzy bilansem z rachunkiem dotyczącym Oddziału -1 -1 -2
- inne różnice kursowe na BO w Oddziale Niemcy -2 -14 -16
- zmniejszenie umorzenia z tytułu: 186 342 194 8 730
- sprzedaż 1 194 195
- likwidacja 186 341 8 535
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 916 3 345 57 880 4 138 7 552 73 831
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 594 7 825 35 067 2 928 4 333 50 747
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Na środkach trwałych ustanowione są zabezpieczenia na rzecz dwóch
Banków, z którymi Spółka zawarła umowy kredytowe:<br/>1.
Bank Millennium S.A. w Warszawie:<br/>- zastaw rejestrowy na dwóch
liniach technologicznych o łącznej wartości poczatkowej wg umowy 17 269
tys. zł i wartości księgowej na 31.12.2019 r. w kwocie 10 014 tys. zł<br/>2.
BNP Paribas S.A. w Warszawie:<br/>- hipoteka na prawie wieczystego
użytkowania gruntu wraz z naniesieniami na tym gruncie do kwoty 23 250
tys. zł, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KI100023237/0.
Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 7 825 tys. zł.
</p>
</body>
</html>

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2019 2018
a) własne 50 747 46 539
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 34
- samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingowej 34
Środki trwałe bilansowe, razem 50 747 46 573
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2019 2018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 149
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 149
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Spółka na podstawie podpisanej umowy z dnia
02 kwietnia 2013 r. z firmą P.P.H.U. Radstar Sp. z o.o. dzierżawi halę o
łącznej powierzchni 544 m kw. Wartość czynszu dzierżawnego z tytułu
wynajmu hali za 2019 r. wyniosła 149 tys. zł.</font>
</p>
</body>
</html>

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2019 2018
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2019 2018
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 6 471 6 449
- grunty 711 829
- budynki i budowle 5 760 5 620
b) zwiększenia (z tytułu) 2 193 398
- zakup budynków i budowli 2 452 390
- likwidacja -259
- zakup gruntów 8
c) zmniejszenia (z tytułu) 245 376
- umorzenie budynków i budowli za bieżący okres 314 250
- likwidacja -186
- umorzenie gruntów za bieżący okres 117 126
d) stan na koniec okresu 8 419 6 471
- grunty 594 711
- budynki i budowle 7 825 5 760
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<br/>
</p>
</body>
</html>

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 307 513
zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 47 206
- umorzenie za okres 47 206
c) stan na koniec okresu 260 307
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2019 2018
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
aa) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
ab) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
bb) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
bc) w innych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
cc) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2019 2018
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2019 2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2019 2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2019 2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2019 2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2019 2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2019 2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1.
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p><font face='Times New Roman'>
</font></p></font></body>
</html>
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2019 2018
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2019 2018
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2019 2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 263 872
a) odniesionych na wynik finansowy 1 263 872
- odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 49 33
- niezapłacony ZUS 148 150
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 4 3
- rezerwa na badanie bilansu 3 3
- rezerwa na urlopy 129 181
- rezerwa na odprawy emerytalne 573 198
- rezerwa na jubileusze 141 54
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 171 196
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 43 50
- nieprzekazany odpis na ZFŚS 4
- rezerwa na inne koszty (ochronna środowiska) 2
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 97 481
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 481
- rezerwa na odprawy emerytalne 43 375
- rezerwa na jubileusze 87
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące 33 2
- odpis aktualizujący należności krótkoterminowe 16
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 1 1
- rezerwa na urlopy 12
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 6
- odsetki od kredytów naliczone lecz niezapłacone 2
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 88 90
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 90
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 1 7
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 25
- nieprzekazany odpis na ZFŚS 4
- niezapłacony ZUS 28 2
- rezerwa na urlopy 52
- rezerwa na jubileusze 29
- odpis aktualizujący należności krótkoterminowe 30
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 272 1 263
a) odniesionych na wynik finansowy 1 272 1 263
- związany z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym: 1 272 1 263
- odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 19 49
- niezapłacony ZUS 120 148
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 5 4
- rezerwa na badanie bilansu 3 3
- rezerwa na urlopy 141 129
- rezerwa na odprawy emerytalne 616 573
- rezerwa na jubileusze 112 141
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 177 171
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 42 43
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące 35 2
- odsetki od kredytów naliczone lecz niezapłacone 2
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019 2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 1
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 1
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZAPASY w tys.
2019 2018
a) materiały 4 316 7 133
b) półprodukty i produkty w toku 4 515 3 148
c) produkty gotowe 4 970 3 937
towary
d) zaliczki na dostawy i usługi 821 815
Zapasy, razem 14 622 15 033
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Na dzień 31.12.2019 r. stan odpisów aktualizacyjnych zapasy wyniósł 930
tys. zł.<br/>Na materiały: 796 tys. zł, tj. 100% wartości
materiałów, które nie wykazały ruchu w ciagu 6 m-cy poprzedzających
dzień bilansowy.<br/>Na wyroby gotowe: 134 tys. zł, tj.:<br/>120
tys. zł z tytułu odpisu 50% wartości wyrobów gotowych nie wykazującycj
ruchu w ciagu 12 m-cy poprzedzających dzień bilansowy,<br/>14
tys. zł z tytułu obniżenia wartości wyrobów gotowych od cen nie wyższych
od cen sprzedaży netto.<br/>Stan odpisów aktualizujących zapasy na
dzień 31.12.2019 r., w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku
uległ zwiekszeniu o 30 tys. zł.
</p>
</body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2019 2018
a) od jednostek powiązanych 16 15
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 15
- do 12 miesięcy 16 15
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) należności od pozostałych jednostek 19 790 21 210
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 221 20 131
- do 12 miesięcy 18 221 20 131
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 1 260 801
dochodzone na drodze sądowej
- inne 309 278
Należności krótkoterminowe netto, razem 19 806 21 225
c) odpisy aktualizujące wartość należności 804 265
Należności krótkoterminowe brutto, razem 20 610 21 490
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Spółka dokonała cesji wierzytelności
istniejących i przyszłych z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie
umownej 3 410 tys. zl na rzecz BNP Paribas S.A. w Warszawie z tytułu
zabezpieczenia zawartej z Bankiem Umowy o Limit Wierzytelnośći do kwoty
łącznej 12 000 tys. zł.</font><br/><font face="Times New Roman">Na
dzień bilansowy stan odpisów aktualizujacych nalezności krótkoterminowe
wyniósł 804 tys. zł i uległ zwiększeniu w odniesieniu do poprzedniego
okresu sprawozdawczego o kwotę 539 tys. zł. </font><br/>
</p>
</body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2019 2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 16 15
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 16 15
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 16 15
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2019 2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
b) inne, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2019 2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 18 221 20 131
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 18 221 20 131
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 260 801
c) inne, w tym: 309 278
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 0 278
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 19 790 21 210
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 804 265
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 20 594 21 475
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2019 2018
Stan na początek okresu 265 179
a) zwiększenia (z tytułu) 946 202
- dokonane odpisy aktualiz. w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych 946 202
b) zmniejszenia (z tytułu) 407 116
- rozwiązanie i wykorzystanie odpisów aktualizujących 407 116
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 804 265
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 9 502 6 939
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 11 108 14 551
b1. w walucie w tys. EUR 2 595 3 331
po przeliczeniu na tys. zł 11 052 14 322
b2. w walucie w tys. GBP 11 45
po przeliczeniu na tys. zł 56 216
b3. w walucie w tys. DKK 0 22
po przeliczeniu na tys. zł 0 13
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 20 610 21 490
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2019 2018
a) do 1 miesiąca 9 295 12 271
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 562 4 319
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane 8 184 3 821
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 19 041 20 411
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 804 265
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 18 237 20 146
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Należności z tytułu dostaw i usług
przypadające zarówno w przedziale czasowym do 1 m-ca, jak i też w
przedziale powyżej 1 m-ca do 3 miesiecy związane są z normalnym tokiem
sprzedaży w Spółce.</font>
</p>
</body>
</html>
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2019 2018
a) do 1 miesiąca 3 544 3 488
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 634 228
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 46
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 79
e) powyżej 1 roku 881 105
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 8 184 3 821
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 804 265
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 7 380 3 556
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">W Spółce nie występują należności
długoterminowe. W kwocie należności krótkoterminowych brutto, która na
dzień 31.12.2019 r. wynosiła 20 610 tys. zł, należności przeterminowane
stanowiły kwotę 8 184 tys. zł i dotyczyły należności z tytułu dostaw i
usług.</font><br/>Należności przeterminowane po pomniejszeniu o
odpisy aktualizujące w kwocie 804 tys. zł wyniosły na dzień bilansowy 7
380 tys. zł, co stanowiło 35,80% ogółu należności któtkoterminowych
netto.<br/>Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności dochodzone na
drodze sądowej.<br/>
</p>
</body>
</html>

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2019 2018
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 115 15 194
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 115 15 194
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 19 115 15 194
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2019 2018
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 4 460 4 922
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 14 655 10 272
b1. w walucie w tys. EUR 3 412 2 334
po przeliczeniu na tys. zł 14 529 10 038
b2. w walucie w tys. GBP 23 49
po przeliczeniu na tys. zł 114 233
b3. w walucie w tys. NOK 2 2
po przeliczeniu na tys. zł 1 1
b4. w walucie w tys. DKK 20
po przeliczeniu na tys. zł 11
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 19 115 15 194
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2019 2018
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019 2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 320 273
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- rozliczane w czasie koszty ubezpieczeń majątkowych 249 229
- inne rozliczane w czasie koszty 71 44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 320 273
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
1 010 000 3 535 757 zabezpieczenie kolejnej transzy Programu Motywacyjnego dla kasry zarządzającej i kierowniczej Spółki sprzedaż w ramach kolejnnych transz Programu Motywującego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Stan akcji własnych na początek biezącego
okresu sprawozdawczego wynosił 500 000 szt. W 2019 stan akcji własnych
uległ zmniejszeniu o 500 000 szt. w związku z ich sprzedażą w maju 2019
r. pracownikom własnym w ramach realizacji III transzy Programu
Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej. W dniu 19 czerwca
2019 r. Spółka nabyła akcje własne w wysokości 1 010 000 szt. w celu
zabezpieczenia realizacji kolejnych transz w ramach Programu
Motywacyjnego.</font><br/>Stan akcji własnych na dzień 31.12.2019 r.
wyniósł: 1 010 000 szt.<br/>
</p>
</body>
</html>
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn i stanu odpisów
aktualizujących wartość aktywów znajdują się pod notami dotyczącymi
danej grupy aktywów.<br/>W 2019 r. miały miejsce następujące zmiany
w odpisach aktualizujacych aktywa:<br/>- zwiększono o 539 tys. zł odpis
aktualizujący na należności z tytułu dosyat i usług,<br/>-
zwiększono o 77 tys. zł odpis aktualizujący na materiły,<br/>-
zmniejszono o 47 tys. zł odpis aktualizujący na wyroby gotowe.<br/>Zmniejszenia
i zwiekszenia odpisów aktualizujacych odniesiono odpowiednio w pozostałe
przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne.
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A na okaziciela brak brak 615 400 923 gotówka + aport 1996.01.24 1996.01.24
B na okaziciela brak brak 1 020 000 1 530 gotówka 1996.05.24 1996.01.24
C na okaziciela brak brak 864 600 1 297 gotówka 1997.01.24 1997.01.01
D na okaziciela brak brak 1 430 665 2 146 gotówka 1998.01.14 1998.01.01
E na okaziciela brak brak 4 333 000 6 500 gotówka 2001.06.29 2001.01.01
F na okaziciela brak brak 4 251 574 6 377 gotówka 2004.12.30 2004.01.01
G na okaziciela brak brak 8 148 882 12 223 gotówka 2010.08.25 2010.01.01
Liczba akcji, razem 20 664 121
Kapitał zakładowy, razem 30 996
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,50
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Kapitał zakałdowy Spółki nie podlegał
zmianom 2019 roku.</font><br/>Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki
posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego i taki sam procent w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu byli:<br/>1.
OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach - posiada 5 765 246
szt. akcji, co stanowi 27,90% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo
na WZ.<br/>2. Adam Żyła - posiadał 2 465 000 szt. akcji, co stanowi 11,93
% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.<br/>3.
Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny - posiadał 2 065 743 szt. akcji, co
stanowi 10,00% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.<br/>4.
Marcin Wąsiel - posiadał 1 500 000 szt. akcji, co stanowi 7,26% w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.<br/>5. Bank
Handlowy w Warszawie S.A. - posiadał 319 415 szt. akcji, co stanowi
1,49% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.<br/>6.
Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu Odlewnie Polskie S.A. - posiadał 1
140 578 szt. akcji, co stanowi 5,52% w kapitale zakładowym Spółki i tyle
samo na WZ.<br/>Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
odlewnie Polskie S.A. posiadały akcje Spółki w ilościach nie
przekraczających 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na
WZ. Są to następujące osoby:<br/>1. Zbigniew Ronduda -
Prezes Zarządu Spółki - 642 000 szt. akcji, co stanowi 3,11% w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.<br/>2. Ryszard
Pisarski - Wiceprezes Zarządu Spółki - 642 000 szt. akcji, co stanowi
3,11% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.<br/>3.
Jacek Jaroszek - Członek Rady Nadzorczej - 70 000 szt. akcji, co stanowi
0,3388% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.<br/>4.
Kazimierz Kwiecień - Przewodniczący Rady Nadzorczej - 100 szt. akcji, co
stanowi 0,0005% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
</p>
</body>
</html>
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2019 2018
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0
b) utworzony ustawowo 10 332 10 332
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 15 290 9 253
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
d) inny (wg rodzaju) 628 325
- niewypłacona dywidenda przypadająca na akcje własne 628 325
Kapitał zapasowy, razem 26 250 19 910
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2019 2018
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
a) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 30 20
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 30 20
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2019 2018
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne 784 905
- c) niewypłacona nagroda roczna dla pracowników za 2017 rok 13
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 784 918
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2019 2018
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2019 2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 165 1 099
a) odniesionej na wynik finansowy 1 165 1 099
- róznice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 1 8
- róznice między amortyzacją bilansową a podatkową 1 164 1 087
- leasing samochodów osobowych 4
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 92 77
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 92 77
- różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową 92 77
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 11
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 11
- leasing samochodów osobowych 3
- róznice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 8
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 257 1 165
a) odniesionej na wynik finansowy 1 257 1 165
- różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową 1 257 1 164
- leasing samochodów osobowych 1
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 3 378 1 043
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 2 946 1 043
- rezerwa na jubileusze 432
b) zwiększenia (z tytułu) 78 2 720
- zwiększenie bieżące na rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe 78 2 288
- rezerwa na jubileusze 0 432
c) wykorzystanie (z tytułu) 835 77
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 638 77
- rezerwa na jubileusze 197
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 308
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 0 308
e) stan na koniec okresu 2 621 3 378
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 2 386 2 946
- rezerwa na jubileusze 235 432
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 1 285 1 502
- rezerwa na urlopy 678 952
- rezerwa na jubileusze 310 285
- rezerwa na wynagrodzenia 226 265
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 71
b) zwiększenia (z tytułu) 2 446 2 326
- rezerwa na urlopy 331 184
- rezerwa na jubileusze 44 137
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 786 71
- rezerwa na wynagrodzenia 1 285 1 934
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 557 1 969
- rezerwa na wynagrodzenia 1 292 1 399
- rezerwa na jubileusze 112
- rezerwa na urlopy 265 458
d) rozwiązanie (z tytułu) 574
- rezerwa na wynagrodzenia 574
e) stan na koniec okresu 2 174 1 285
- rezerwa na urlopy 744 678
- rezerwa na jubileusze 354 310
- rezerwa na wynagrodzenia 219 226
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 857 71
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 258 242
- rezerwa na badanie bilansu 16 13
- rezerwa na inne koszty 242 229
b) zwiększenia (z tytułu) 549 288
- rezerwa na badanie bilansu 59 59
- rezerwa na inne koszty 490 229
c) wykorzystanie (z tytułu) 278 56
- rezerwa na badanie bilansu 58 56
- rezerwa na inne koszty 220
d) rozwiązanie (z tytułu) 216
- rezerwa na inne koszty 216
e) stan na koniec okresu 529 258
- rezerwa na badanie bilansu 18 16
- rezerwa na inne koszty 511 242
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2019 2018
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek, w tym 2 200 3 061
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 2 200 3 061
- kredyty i pożyczki 2 200 3 061
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 200 3 061
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2019 2018
a) powyżej 1 roku do 3 lat 2 200 3 061
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 200 3 061
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 2 200 3 061
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 2 200 3 061
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Warszawa ul. Kasprzaka 10/16 3 500 w tys. 2 200 w tys. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3 M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a. 2022-09-30 hipoteka do kwoty 23 250 tys.zł wraz z cesją praw z polisy, - weksel wł in blanco do kwoty 5 250 tys.zł Zabezpieczenie wspóne z Umową kredytową na 12 000 tys.zł
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2019 2018
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 77 269
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek 77 269
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 77 269
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 77 269
- do 12 miesięcy 77 269
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek, w tym: 19 915 26 070
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 19 915 26 070
- kredyty i pożyczki, w tym: 1 209 185
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 31
- leasing 31
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 615 19 520
- do 12 miesięcy 13 615 19 520
powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 36
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 895 2 951
- z tytułu wynagrodzeń 2 204 2 761
- inne (wg tytułów) 992 586
- pozostałe 992 586
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 4
- 4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 19 992 26 343
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 11 026 14 781
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 8 966 11 562
b1. w walucie w tys. EUR 2 105 2 689
po przeliczeniu na tys. zł 8 966 11 562
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 19 992 26 343
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Warszawa ul. Kasprzaka 10/16 12 000 w tys. Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku 0,8% p.a. 20.01.2020 dla kredytu w r-ku bieżącym, a dla akredytywy 19.01.2021 hipoteka do kwoty 23 250 tys.zł na prawie wieczystego użytkowania gruntów z naniesieniami, - cesja praw z polisy ubezp., - cesja należności od wybranych kontrahentów, - weksel wł. in blanco do kwoty 18 000 tys.zł W ramach umowy Spółka może zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12 000 tys. zł , ustanawiać akredytywy do kwoty 5 000 tys. zł . Łączne zadłużenie nie może przekroczyc 12 000 tys.zł.
Bank Millennium S.A. Warszawa ul. Stanisława Żaryna 2A 10 000 w tys. Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku 0,8% p.a. 2021-12-01 zastaw rejestrowy na dwóch liniach technologiczny ch do kwoty wg umowy 17 269 tys. zl (a wg polisy ubezp. do kwoty 24 610 tys. zł) - cesja praw z polisy ubezp., - weksel wł. in blanco do kwoty 16 000 tys.zł
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Warszawa ul. Kasprzaka 10/16 3 500 w tys. 1 209 w tys. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3 M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a. 2022-09-30 hipoteka do kwoty 23 250 tys.zł wraz z cesją praw z polisy, - weksel wł in blanco do kwoty 5 250 tys.zł
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman"></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2019 2018
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019 2018
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 820 593
długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów) 820 593
- rezerwa na koszty braków jakościowych 820 593
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 4 101 5 951
- długoterminowe (wg tytułów) 2 482 3 774
- dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON 49 71
- dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 15 527
- dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia 41 45
- dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 25 36
- dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 949 1 264
- dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju 1 403 1 831
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 619 2 177
- dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON 21 26
- dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 512 512
- dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia 4 4
- dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 11 11
- dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 315 332
- dotacja do projektu celowego żeliwo ausferyczne z PARP 24
- dotacja do projektu Horse z programu 2020 + projekt Ensureal 239 368
- dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju 517 499
- odszkodowania z Pulsar 401
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 921 6 544
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Dodatkowe dane objaśniające sposób
obliczenia wartości księgowej na jedną akcję przedstawiono w niniejszym
raporcie pod notą o nazwie "Bilans"</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2019 2018
otrzymanych gwarancji i poręczeń
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
a) pozostałe (z tytułu) 3 448 2 040
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym: 3 448 2 040
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 3 448 2 040
Należności warunkowe, razem 3 448 2 040
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Należności warunkowe odpowiadają kwocie
możliwych do uzyskania dotacji ze środków publicznych w związku z
zawartymi umowami na dofinansowanie projektów badawczych i
inwestycyjnych.</font>
</p>
</body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2019 2018
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
a) pozostałe (z tytułu) 44 339 42 404
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 44 339 42 404
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek 44 339 42 404
Zobowiązania warunkowe, razem 44 339 42 404
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Zobowiązania warunkowe, to zabezpieczenia
wekslowe dotyczące zawartych umów o dotacje ze środków publicznych oraz
zaciągniętych kredytów bankowych prezentowane w wartości odpowiadającej
wysokości przyznanego kredytu. Spółka nie posiada zaangażowania w
kapitale inwestora, udzielającego zabezpieczeń wekslowych.</font>
</p>
</body>
</html>
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2019 2018
- odlewy, w tym: 161 131 158 632
- od jednostek powiązanych, w tym: 12 21
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 12 21
- od pozostałych jednostek 161 119 158 611
- usługi, w tym: 38 311 39 629
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 16
- od innych jednostek 11 16
- od pozostałych jednostek 38 300 39 613
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 199 442 198 261
- od jednostek powiązanych, w tym: 23 37
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 23
- od innych jednostek 37
- od pozostałych jednostek 199 419 198 224
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2019 2018
a) kraj 97 895 96 326
- od jednostek powiązanych, w tym: 23 37
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 23 37
- od pozostałych jednostek 97 872 96 289
b) eksport 101 547 101 935
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 101 547 101 935
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 199 442 198 261
- od jednostek powiązanych, w tym: 23 37
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 23 37
- od pozostałych jednostek 199 419 198 224
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2019 2018
- towary 213 280
- materiały 446 391
- od jednostek powiązanych, w tym: 70 45
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 70 45
- od pozostałych jednostek 590 626
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 660 671
- od jednostek powiązanych, w tym: 70 45
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 70 45
- od pozostałych jednostek 590 626
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2019 2018
a) kraj 460 495
- od jednostek powiązanych, w tym: 70 45
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 70 45
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 70 45
- od pozostałych jednostek 390 450
b) eksport 200 176
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 200 176
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 660 671
- od jednostek powiązanych, w tym: 70 45
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 70 45
- od pozostałych jednostek 590 626
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2019 2018
a) amortyzacja 10 237 9 331
b) zużycie materiałów i energii 76 895 76 748
c) usługi obce 27 750 26 399
d) podatki i opłaty 1 179 1 285
e) wynagrodzenia 49 884 49 384
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 10 011 9 975
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 6 039 6 427
Koszty według rodzaju, razem 181 995 179 549
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -3 743 3 216
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -114 -48
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -5 507 -6 346
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -12 333 -13 499
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 160 298 162 872
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2019 2018
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 1 025 505
- przedawnione i umorzone zobowiązania 13 9
- otrzymane kary i grzywny 582 227
- nadwyżki inwentaryzacyjne 8 20
- przychód z tytułu użytkowania samochodów i inne (oddział Niemcy) 225 184
- zwrot z ZUS (oddział Niemcy) 164
- pozostałe 33 65
Inne przychody operacyjne, razem 1 025 505
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2019 2018
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 301 440
- przekazane darowizny 107 168
- rozliczane w czasie koszty postępowania układowego 71
- niedobory i szkody 34 33
- koszty złomowania wyrobów gotowych 136 96
- przedawnione i umorzone należności 24 59
- pozostałe 13
Inne koszty operacyjne, razem 301 440
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2019 2018
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2019 2018
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
a) pozostałe odsetki 3 2
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 3 2
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 3 2
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 3 2
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2019 2018
a) dodatnie różnice kursowe 446
- zrealizowane 226
- niezrealizowane 220
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem 446
<font face='Times New Roman'></font>

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2019 2018
a) od kredytów i pożyczek 183 161
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 183 161
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 183 161
b) pozostałe odsetki 10 9
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
- dla innych jednostek 10 9
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 9
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 193 170
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2019 2018
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 78
- zrealizowane -77
- niezrealizowane 155
utworzone rezerwy (z tytułu)
b) pozostałe, w tym: 12 10
- koszty wypłaty dywidendy 12 10
Inne koszty finansowe, razem 90 10
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2019 2018
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2019 2018
1. Zysk (strata) brutto 23 838 18 337
Korekty konsolidacyjne
2. Dochód Oddziału w Niemczech -995 362
3. Koszty nieuznane podatkowo 9 183 10 881
4. Przychody nieuznane podatkowo 2 367 1 814
5. Inne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania -6 726 -6 620
6. Dochód Oddziału w Niemczech do opodatkowania w Polsce 181
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 24 923 20 603
8. Podatek dochodowy według stawki ... % 4 735 3 915
9. Podatek dochodowy do zapłaty w Niemczech 184 64
10. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -253
11. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 4 919 3 979
- wykazany w rachunku zysków i strat 4 919 3 726
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
<font face='Times New Roman'></font>

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2019 2018
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 92 66
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -9 -391
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem 83 -325
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2019 2018
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2019 2018
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2019 2018
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">W dniu 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Odlewnie Polskie S.A. podjęło Uchwałę nr 17/2019 o
przeznaczeniu osiągniętego w 2018 roku zysku netto w kwocie 14 936, na:</font><br/>-
kapitał zapasowy w części wynoszącej 6 037 tys. zł<br/>-
kapitał rezerwowy w części wynoszącej 2 700 tys. zł<br/>-
wypłatę dywidendy w części wynoszącej 6 199 tys. zł, z czego faktycznie
wypłacono kwotę 5 896 tys. zł, a różnicę w kwocie 303 tys. zł
przypadającą na posiadane przez Spółkę akcje własne przekazano na
zwiększenie kapitału zapasowego.<br/>Zarząd Spółki zawnioskuje
do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku osiągniętego za 2019 r. w
kwocie 18 836 tys. zł na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i na
wypłatę dywidendy.
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Dane objaśniające sposób obliczenia zysku
na jedną akcję zwykłą przedstawiono w niniejszym raporcie pod notą
"Rachunek Zysków i Strat".</font><br/>Z uwagi na brak
elementów rozwadniających akcje zwykłe w niniejszym sprawozdaniu
finansowym Spółka nie prezentuje rozwodnionego zysku na jedną akcję.
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Szczegółowe objaśnienia struktury środków
pieniężnych dla rachunku przepływów pieniężnych zostały zawarte w
punkcie V.1 i V.2 dokumentu pn. "Dodatkowe informacje i Objaśnienia do
sprawozdania finansowego za 2019 r."</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2019 2018
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdfDodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2019 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Zbigniew Ronduda Dyrektor Naczelny / Prezes Zarzadu
2020-03-30 Leszek Walczyk Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarzadu
2020-03-30 Ryszard Pisarski Dyrektor Produkcji / Wiceprezes Zarzadu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Adriana Kozieł Główny Księgowy
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.