Nie błądzi, kto pyta o… ubezpieczenia na życie

Jestem osobą chorą na raka, czy mogę wykupić ubezpieczenie na życie, czy śmierć w wyniku tej choroby umożliwia wypłatę świadczenia?
Problematyka wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci na raka jest rozwiązywana najczęściej na dwa sposoby. Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych wprowadzają do ogólnych warunków ubezpieczenia ww. chorobę jako zdarzenie stanowiące podstawę wypłaty świadczenia, jednocześnie obwarowując takowy wypadek dodatkowymi ultimatami, zastrzegając, że wypłata świadczenia może nastąpić po upływie określonego w umowie terminu, przykładowo 6 lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, czy tylko w momencie, kiedy to jest przewidziana tzw. ochrona tymczasowa.

W pierwszym ze wskazanych przypadków ubezpieczyciel podejmuje ryzyko objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby dotkniętej nowotworem, inni mogą zdecydować o podwyższeniu kosztów związanych z objęciem ochroną ubezpieczeniową. Jednakowoż, by nie postrzegać sprawy jednostronnie wskażmy, że prawdopodobieństwo spełnienia się warunku w postaci śmierci na raka jest znacznie większe niż wystąpienia zdarzenia warunkującego wypłatę świadczenia u osoby zdrowej, z tego też względu nie dziwi wprowadzanie szczególnych uregulowań tej kwestii.

Czy istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie dla osoby chorej na AIDS?
Zagadnienie dotyczące objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby chorej na AIDS jest rozwiązywane podobnie jak w odniesieniu do osób chorych na raka, tzn. osoby takie mogą zostać objęte ochroną, jednakże pod pewnymi szczególnymi warunkami, tzn. będą mogły skorzystać ze świadczenia dopiero po upływie okresu karencji, po którym to może nastąpić najwcześniej wypłata świadczenia ubezpieczeniowego. Zazwyczaj jednak towarzystwa nie przewidują objęciem asekuracją osób chorych na AIDS.

Ubiegam się o kredyt o wysokiej wartości, w banku otrzymałam informację, że muszę wykupić ubezpieczenie na życie. Czy bank może obligatoryjnie żądać takowego ubezpieczenia od klienta? Czy mogę ubezpieczyć się w innym TU niż zaproponowane w banku do mojej pożyczki?
Dokonując całościowej odpowiedzi na pytanie, musimy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że każdy bank czy instytucja udzielająca kredytów posiada własną specyfikę działalności oraz własne normy wewnętrzne obsługi klienta i sprzedaży produktów. Zazwyczaj wykupienie takowej polisy nie będzie obligatoryjne, chyba, że cesja praw z polisy stanowić będzie jedyne zabezpieczenie banku. Wskazać można sytuacje, kiedy wymóg (obowiązkowego ubezpieczenia) jest bezwzględny, tj. do wybranego produktu zabezpieczeniem bank ustanawia według swobodnego wyboru klienta poręczenie lub cesję praw z polisy na życie. Jeśli klient nie posiada poręczyciela, jedyną gwarancją banku spłaty należności będzie cesja praw polisy, w analizowanym przez nas przypadku – na życie, a dla klienta jedyną możliwością na zaciągnięcie zobowiązania. Wydaje się, więc, że wykupienie ubezpieczenia będzie korzystne dla kredytobiorcy, ze względu na fakt spłacenia zadłużenia przez TU na skutek jego śmierci przed spłatą kredytu. Nie dojdzie, więc do sytuacji, kiedy to bank będzie dochodził należności od rodziny zmarłego kredytobiorcy. Oczywiście istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia w innym towarzystwie niż zaproponowane przez bank (jeśli bank przewidział taką możliwość), musimy jednakże pamiętać o dokonaniu cesji praw w celu poprawnego ustanowienia zabezpieczenia.

Czy TU może żądać ode mnie dodatkowych badań lekarskich z tytułu wykupienia ubezpieczenia na życie?
Kwestia specyfiki problemu wskazanego w pytaniu musi być rozpatrywana poprzez pryzmat wymogów stawianych klientom w poszczególnych towarzystwach. Musimy zdawać sobie sprawę, że w celu precyzyjnego zbadania kondycji naszego zdrowia TU musiałoby zlecić wykonanie wielu, niejednokrotnie czasochłonnych badań. Z tego też względu, kiedy udamy się do ubezpieczyciela, zostanie przeprowadzony z nami wywiad dotyczący naszego zdrowia, przedmiotowo obejmujący kwestie związane z najczęściej spotykanymi zagrożeniami zdrowia dzisiejszych czasów, oczywiście z uwzględnieniem odrębności osobowych poszczególnych klientów. I tak przedstawiciel ubezpieczyciela z pewnością zapyta nas, czy spożywamy alkohol, palimy papierosy, posiadamy nadwagę, wysokie ciśnienie, wysoki cholesterol oraz czy zawód, który wykonujemy naraża nas bezpośrednio na urazy ciała, a może uprawiamy sporty ekstremalne. Podkreślam, że formularz taki ma istotne znaczenie dla wstępnej analizy ewentualnego zakresu odpowiedzialności TU. Należy pamiętać, by skupić się na podaniu danych rzetelnych, mają one, bowiem decydujące znaczenie przy określaniu wysokości naszej składki ubezpieczeniowej. Jeśli zataimy fakt ewentualnej choroby ciśnieniowej i wieloletniego leczenia z tym związanego, śmierć, w niedługim czasie od zawarcia umowy ubezpieczenia, może skutkować powołaniem się towarzystwa (jednakże nie po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy, OWU może wprowadzać krótszy termin) na fakt zatajenia przez ubezpieczonego faktów mających bezpośredni wpływa na ustalenie świadczenia, a tym samym odmową wypłaty odszkodowania uposażonym. Sytuacja powyższa dowodzi, że wskazywanie autentycznych danych odnosi pozytywny skutej zarówno w sferze TU, jak i posiadacza polisy, a w konsekwencji także jego uposażonych. Towarzystwo może zastrzec możliwość skierowania osoby, która chciałaby wykupić ubezpieczenie o szczególnie wysokiej sumie, która dajmy na to, znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka, poprzez wykonywanie specyficznego zawodu czy przekroczenie pewnego wieku, na dodatkowe badania lekarskie.

Podsumowując, jeśli jesteśmy zainteresowani ochroną ubezpieczeniową w podstawowym zakresie TU nie będzie żądało dodatkowych badań, które narażałyby obie strony na wydłużenie całego postępowania.

Od jakich czynników zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
Bardzo często klienci decydujący się wykupić ubezpieczenie sugerują się składką ubezpieczeniową, tzn. decydujące znaczenie ma dla nich jej wymiar, niejednokrotnie bowiem wydaje nam się, że najlepsze dla nas ubezpieczenie to takie z najniższą składkę. Wszystko byłoby w porządku pod warunkiem, że w parze z niską składką idzie dostosowana do naszych wymogów ochrona ubezpieczeniowa. Nie sugerujmy się jedynie wysokością składki, przeanalizujmy dokładnie, co oferuje nam dane towarzystwo w zamian, nie zrażajmy się składką wyższą od przeciętnie oferowanych, a może właśnie ta wyższa niesie ze sobą szeroki zakres ochrony, spełniający wszystkie oczekiwania.

Czynnikami wpływającymi na wysokość składki ubezpieczeniowej na życie są w głównej mierze: wiek, stan ogólny zdrowia, zawód – w szczególności, czy jest to tzw. zawód podwyższonego ryzyka, długość okresu ochronnego, co w odniesieniu do ubezpieczeń na życie ma ogromne znaczenie, ubezpieczenia takie są bowiem inwestycjami wieloletnimi, czy w końcu suma ubezpieczenia. Parametry takie warunkują koszt ryzyka po stronie TU. Z tego względu zrozumiałe jest, że inną wysokość przybierze składka osoby zdrowej, młodej, pracującej umysłowo, a inną osoby po 50. roku życia, po przebytym zawale serca, będącej pracownikiem fizycznym. Zwróćmy uwagę, że składka zostanie nam wyliczona już w momencie zawierania umowy, a TU musi brać pod uwagę ewentualny wieloletni okres ochrony ubezpieczonego, z tego też względu przed podpisaniem umowy towarzystwo oceni ryzyko związane z objęciem nas takową. Sposób wyliczenia składki obejmuje analizę wskaźnika umieralności wśród danej grupy wiekowej społeczeństwa, a bazą dla wyliczeń są tablice statystyczne, co ciekawe, towarzystwo będzie musiało wstępnie ocenić, czy wskaźnik taki będzie kształtował się na takim samym poziomie za kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Pamiętajmy, że wypełniając ankietę stanu zdrowia, towarzystwo bada nasz ogólny stan, porządkując fakty, które będą miały znaczenie dla ochrony ubezpieczeniowej.

Oczywiste jest, że wysokość składki kształtowana jest także poprzez wysokość sumy ubezpieczenia, z tego względu nie dziwi fakt wyższej składki przy wyższym poziomie sumy. Ponadto tak jak przy każdej sprzedawanej usłudze tak i przy ubezpieczeniach musimy liczyć się z kosztami przygotowawczymi czy administracyjnymi powstałymi po stronie TU, które to będziemy musieli pokryć.

Maż popełnił samobójstwo. Czy w tej sytuacji otrzymam świadczenie ubezpieczeniowe z TU?
Zgodnie z art. 833 k.c. samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia towarzystwa od obowiązku świadczenia, jeśli zdarzenie nastąpiło po upływie dwóch lat od zawarcia umowy. Przed upływem wymienionego okresu karencji teoretycznie możliwość wypłaty świadczenia istnieje, jeżeli przedmiotowy zakres asekuracji uwzględnia samobójstwo jako zdarzenie ubezpieczeniowe. Jednakże w praktyce nie spotkałam się z OWU, które wprowadzałoby wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego na skutek śmierci w wyniku samobójstwa. Należy przeanalizować umowę oraz OWU ubezpieczenia, jednak, co należy podkreślić, wypłata świadczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu wydaje się dalece nierealna.

Iwona Dąber
prawnik instytucji finansowej
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl