Najem okazjonalny, czyli szybsza eksmisja lokatora? Niekoniecznie

Najem okazjonalny ma skuteczniej chronić właścicieli mieszkań przed ewentualnymi problemami z eksmisją lokatorów. Jednak jak pokazuje praktyka, usunięcie najemcy może potrwać nawet pół roku.

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególną formą wynajmu, która w większym stopniu ma chronić prawa właściciela nieruchomości i gwarantować mu bezpieczeństwo w kwestii usunięcia lokatora bez zbędnych formalności. Jednak najem okazjonalny, jak mogłoby się wydawać, nie znosi praw najemcy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów. W praktyce oznacza to, że wynajmujący nie może pozbyć się lokatora bez powodu, a sam proces może ciągnąc się miesiącami.

Najem okazjonalny, czyli szybsza eksmisja lokatora? Niekoniecznie
Najem okazjonalny, czyli szybsza eksmisja lokatora? Niekoniecznie (fot. HH / Bankier.pl)

Najem okazjonalny – formalności

Aby umowa najmu przybrała formę najmu okazjonalnego, właściciel nieruchomości musi dopilnować kliku formalności. Przede wszystkim należy zachować formę pisemną. Umowa najmu musi być zawarta na czas oznaczony (nie dłuższy niż 10 lat). Ponadto fakt jej zawarcia należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni. A co najważniejsze, do umowy muszą zostać dołączone poniższe dokumenty:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu,
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Tylko dopełnienie tych obowiązków umożliwi właścicielowi mieszkania przeprowadzenie skutecznej eksmisji lokatora w razie rozwiązania istniejącego pomiędzy nimi stosunku najmu.

Najem okazjonalny gwarancją szybkiej eksmisji

Umowa najmu okazjonalnego posiada silnie sformalizowaną formę, przez co ma w większym stopniu zabezpieczać interesy wynajmującego. – Instytucja najmu okazjonalnego stanowi wyjątek od ogólnych zasad najmu lokali mieszkalnych. Zobowiązanie najemcy do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także potrzeba wskazania lokalu, w którym mógłby on zamieszkać po ustaniu stosunku najmu stanowi gwarancję zaspokojenia potrzeby mieszkaniowych najemcy. Podstawową zaletą zastosowania takiej konstrukcji prawnej jest przede wszystkim interes wynajmującego, który po pierwsze ma możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki egzekucji oraz prostego wyeksmitowania najemcy. Sąd może na wniosek wynajmującego nadać, bowiem klauzulę wykonalności na akt notarialny w przypadku, gdyby najemca nie zrealizował żądania opróżnienia lokalu. Co więcej zawarcie umowy najmu okazjonalnego może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu, a także ewentualnych kosztów egzekucji. Tak więc, wskazana instytucja gwarantuje wynajmującemu szybkie i skuteczne odzyskanie nieruchomości oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi kosztami postępowania egzekucyjnego – wyjaśniają Julita Bladowska oraz Oskar Kozikowski, aplikanci radcowscy w CONTRAHENDO Kancelarii Prawniczej.

Rozwiązanie i egzekucja umowy najmu okazjonalnego - formalności

Rozwiązanie umowy

Egzekucja

- jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu, właściciel doręcza żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, zawierające: oznaczenie właściciela, najemcy, umowy najmu okazjonalnego lokalu, przyczyny ustania stosunku wynikającego z umowy najmu oraz termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal;

- po upływie wskazanego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu, zawierający: żądanie opróżnienia lokalu (wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą), dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, potwierdzenie zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zawarcia umowy najmu;

- należy wskazać, że wniesiona podczas zawierania umowy kaucja służy nie tylko jako zabezpieczenie należności wynikających z najmu, lecz również ewentualnych kosztów egzekucji;

- w sytuacji posiadania aktu notarialnego dot. poddania się egzekucji oraz oświadczenia o dysponowaniu innym lokalem mieszkalnym uznaje się, że potrzeby mieszkaniowe najemcy są zaspokojone;

- wierzyciel wnosi o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny;

Źródło: Bankier.pl, na podstawie wypowiedzi Julity Bladowskiej oraz Oskara Kozikowskiego, CONTRAHENDO Kancelaria Prawnicza

Eksmisja niechcianego lokatora może trwać nawet pół roku

Sprawa komplikuje się, kiedy najemca utracił tytuł prawny do zamieszkiwania we wskazanym w oświadczeniu lokalu. Zgodnie z przepisami, o takiej sytuacji powinien poinformować właściciela wynajmowanego mieszkania. Dodatkowo w terminie 21 dni od zdarzenia, wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w razie eksmisji. Natomiast jeśli tego nie uczyni, wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.

– Łatwo sobie jednak wyobrazić sytuację, w której najemca pomimo utraty możliwości zamieszkania we wcześniej wskazanym lokalu nie poinformuje o tym fakcie wynajmującego. W takim przypadku, jeżeli dojdzie do postępowania egzekucyjnego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, aż gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy gmina nie wyznaczy odpowiedniego pomieszczenia tymczasowego, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Jak widać na przedstawionym przykładzie, również w przypadku najmu okazjonalnego egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu może trwać wiele miesięcy, co naraża wynajmującego na dodatkowe straty – wskazuje r. pr. Mariusz Kowolik Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Jak się okazuje, najem okazjonalny nie we wszystkich przypadkach zapewnia szybkie i bezproblemowe usunięcie lokatora. Jak wyjaśniają Julita Bladowska oraz Oskar Kozikowski z Contrahendo Kancelarii Prawniczej, dzieje się tak, ponieważ polskie prawo musi mieć na względzie treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt 19/06. Konieczność implementacji jego wytycznych przełożyła się na wprowadzenie zakazu "eksmisji na bruk” (art. 1046 § 4 kodeksu postępowania cywilnego). W związku z czym jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie.

Obawy przed najmem okazjonalnym

Biorąc po uwagę popularność wynajmu mieszkań na polskim rynku, najem okazjonalny powinien cieszyć się większym zainteresowaniem. Jednak w dalszym ciągu króluje przekonanie, że ten typ umowy nie przynosi korzyści właścicielowi lokalu ani wynajmującemu. Raczej postrzegany jest przez pryzmat licznych formalności, kosztów związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego czy w końcu nie wszyscy chcą zgłaszać fakt zawarcia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego.

– Klienci często zadają pytanie, jaki wpływ na umowę najmu okazjonalnego i możliwość "eksmisji" lokatora będzie miało np. odwołanie przez osobę trzecią zgody na zamieszkanie w lokalu w przypadku "eksmisji". W takiej sytuacji należy przyjąć, że bez uszczerbku dla praw wynajmującego eksmisja najemcy, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury, nastąpi w tym tzw. trybie przyspieszonym do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Najemcy nie przysługuje bowiem prawo do zawarcia umowy najmu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia (znacznie wydłużające procedurę eksmisji). Pozostaje wierzyć, że zwiększająca się świadomość prawna społeczeństwa przełoży się na szersze poznanie zalet płynących z zawarcia umowy najmu okazjonalnego zarówno dla wynajmującego jak i najemcy, a w konsekwencji na większą popularność umowy najmu okazjonalnego w życiu codziennym – mówi Anna Wojciechowicz, adwokat z Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy Sp.k.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 37 caesar_m

Przyczyna jest podstawowa - teoretyczne państwo które ograbia tych co coś wytwarzają i zabiera im 60-80% wytworzonego dochodu a kasę rozdaje darmozjadom - przeszkadzaczom (czytaj urzędnikom i funkcjonariuszom). Sitwa rządząca Łodzią wybudowała w ostatnich latach 3 stadiony dla 3 różnych prywatnych klubików i ani 1 szpitala, ani 1 żłobka, ani 1 szkoły , ani 1 bloku socjalnego. Rozumiem że gdy już wszystko jest to można iść w pomniki i fontanny...Ale gdy w szpitalach są gorące łóżka jak na łodziach podwodnych ???? W kwestii najmu jesteśmy obiema nogami w czasach socjalizmu (ok nie dokwaterowują na siłę).. Ustawa o tym że nie ma eksmisji na bruk jest słuszna, tyle że nie powinna w żadnym wypadku dotykać właścicieli nieruchomości. Z grubsza wyglądać to powinno tak : wypowiadam mieszkanie ( bo np potrzebuję lokal dla znajomej, albo lokator mi nie odpowiada) , lokator nie opuszcza lokalu w terminie, wzywam ( te 70% podatku..) panie i panów z policji i wywożą lokatorów do lokalu zastępczego który ma obowiązek gmina dostarczyć (zanim zacznie budować stadiony). Lokatorzy dostają obciążenie kosztami eksmisji - a jeśli nie mają środków - to dalej zajmuje się nimi opieka społeczna (70% podatków..) a nie płacący podatki właściciel lokalu. Gdyby to tak funkcjonowało zapewne skorzystaliby zarówno właściciele nieruchomości jak i , a może przede wszystkim LOKATORZY (uczciwi!!!) - wzrosłaby dostępność mieszkań (dziś wiele rodzin nie wynajmuje - ze strachu !!!) i spadłyby ceny wynajmu (cena uwzględnia ryzyko!!!)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
13 2 hfjdj

To jak cena uwzglednia ryzyko to.zbierz jeszcze paru takich jak ty i zalozcie spolke. Na jej rzecz bedziecie placic to roznice cent wynikajacej z ryzyka i jak komus lokator narobi szkod to bedziecie mu wyplacac z tej spolki cash. W czym problem?

! Odpowiedz
1 55 czytacz

Chyba lepiej zapłacić ukraińskiej mafii za wyprowadzenie lokatora,który nie płaci niż liczyć na pomoc polskich sądów i urzędów!

! Odpowiedz
11 15 --__hubert__---__--__--__--__-

Wynajmujesz bierz zaliczkę na 12 miesięcy z góry , jak kogoś nie stać niech szuka mieszkania socjalnego. Traktujesz to jako zabezpieczanie w sytuacji gdy ktoś przestaje płacić a eksmisja potrwa. To nie jest płatność z góry za 12 miesięcy . Wynajmującemu pozwalasz wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni . Skoro jest to biznes to trzeba optymalizować ryzyko w sytuacji kiedy prawo zbyt mocno chroni nieuczciwego lokatora . Na pewno wielu z was obejrzało "Ekspres reporterów " w której pewna Pani miała problem z lokatorką . Obie strony muszę się szanować ale w biznesie najważniejsze jest minimalizowanie ryzyka . Wynajmowanie może skończyć się stratą finansową .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 34 hfjdj

Buehehehehehe. No to powodzenia 2 szukaniu klienta ktory da ci zaliczke na 12 mies.

! Odpowiedz
0 17 --__hubert__---__--__--__--__- odpowiada hfjdj

Wynajmując lokal np w galerii handlowej nie ma z tym problemu.
Jeśli wynajmując mieszkanie pozwalasz je wynająć byle komu to ja też życzę powodzenia w eksmisji . Stracisz czas i pieniądze ale prowadź tak dalej biznes.
Pomyśl jeśli wszyscy wynajmujący trzymali by pewien poziom to nikt by nie dyskutował z tymi warunkami. Na koniec kup nowe mieszkanie za np.400 tys i wpuść do niego pierwszego lepszego chętnego - POWODZENIA . W umowie poda ci fałszywy adres do eksmisji a ty będziesz chodził po sądach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada --__hubert__---__--__--__--__-

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 22 bt5

Do innowierca. Powiem tak nie wierzę że najemcy mieszkań na rynku to w swojej głównej masie są ludzie dobrzy stojąco finansowo. Więc nie wierzę że puszczanie mieszkań na wynajem to spokojny i pewny biznes. Już pisałem jak moi przodkowie podczas przedwojennego kryzysu wyszli na wynajmie. Albo ostatnimi czasy w UK kiedy zreformowano system benefitów, czytaj obcięto, to spowodowało to wielkie straty właścicieli mieszkań na wynajem. W Polsce taki system dopłat nawet nie stał koło tamtego po obcięciu. A kryzys światowy i tak niestety będzie i i tak zdemoluje Polskę. Ponieważ sam przeżyłem 3 - plajty gospodarcze to wiem co mówię, w tym Balcerowicz 2 x czyli transformacja a później schładzanie , a w 2008 mały kryzys światowy. Wtedy jak jest mocna recesja to najnormalniej idą za tym redukcję zatrudnienia i ludzie masowo stają się niewypłacalni. Już w warunkach niby jeszcze wysokiego wzrostu gospodarczego nastąpiła w Polsce w zeszłym roku dość rekordowa ilość zlikwidowanych miejsc pracy. Za granicą w tym roku co widzę po portalach ogłoszeniowych to też jest mocny spadek ofert pracy w stosunku do zeszłego roku. W mojej branży budowlanej to nawet mocno wymiotło, to co jeszcze się pojawia to na bardzo nieciekawych warunkach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 12 glos_rozsadku

może nie wymiotło tylko naszła tania siła robocza z Ukrainy, ale spoko oni wyjadą za chwilę dalej na zachód

! Odpowiedz
1 12 innowierca

Zgadzam sie z wiekszoscia twojego wywodu.Za granica jest duzo biedoty wynajmujacej , ale jest tez duza masa wynajmujacych , ktorym dobrze sie powodzi , ale nie wchodza w hipoteke swiadomie.Mozna kupic mieszkanie po 40 , zamiast ladowac sie w hipoteke majac 20 pare lat i
tak naprawde nigdy sie nie dorobic.
Jak przyjdzie recesja o ktorej piszesz , to w naszych czasach niekoniecznie objawi sie wysoka inflacja ,a na pewno redukcja zatrudnienia , spadkiem sprzedazy , upadkiem czesci sieciowek ,
czyli wszystkim tym co juz niedawno przerabialismy po 2008 .W UK dla przykladu po 2008 ludzie tracili 50 000 domow rocznie.Poplyneli typowi hipoteczni co brali kredyty z minimalna wplata .
Przewaznie ci ktorym tlumaczono idz na swoje, nie plac komus.Ale to typowej.
Na zakonczenie , chodzi o to ze za granica wielu wynajmujacych stac na hipoteke , ale swiadomie tego nie zrobia , I ci w wiekszoscia przejda kryzys sucha stopa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 innowierca odpowiada innowierca

*oczywiscie chodzi o najmujacych.

! Odpowiedz
0 0 kamienicznik odpowiada glos_rozsadku

Pobożne życzenia , To przyjadą chińczycy.

! Odpowiedz
7 15 bt5

Do innowierca. To bredzenie o wynajmie i mobilności jako uzasadnienie dla wynajmu zamiast zakupu mieszkania to najzwyklejsza ściema. Np. pięknie nam się wmawia że Niemcy są mobilni i dlatego tam 75% ludności mieszka na wynajmie. Prawda jest brutalna , nie stać ich żeby kupić u siebie w kraju. A widziałem Niemców jak licytowali sie w Danii domki na ogródkach. Z tym że duńskie ogródki to nie mają ogrodzeń i rośnie raczej tylko trawa wokół około 50 m2 kolorowych domków. Prawdziwych dobrze zarabiających specjalistów to po prostu stać kupić sobie kilka mieszkań w różnych miejscach, mam kolegę pilota miedzynarodowych linii i ma parę mieszkań za gotówkę i na kredyt.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 15 innowierca

Nie bardzo rozumiem co ma przyklad pilota miedzynarodowych linii , do typowych kredyciarzy napedzajacych deweloperke i banki zarabiajacymi z nadgodzinami 4000 netto.
Bo to na takich to kolko sie kreci.Super zarabiajacy i bogaci zawsze kupowali i beda kupowac nieruchomisci bo to jest zawsze dobry biznes dla bogatych.W razie zwaly odkupuja od Januszy na licytacjach , a podczas pompowania wynajmuja i sprzedaja gdzieniegdzie.Ale to chyba oczywiste.Dodatkowo Ryanair tez jest miedzynarodowa linia lotnicza i gdyby pilot mial kilka mieszkan za gotowke i na kredyt to ile oni placa tym pilota ????Kilka nieruchow w roznych miejscach za gotowke I na kredyt ?? A moze twoj kolega to pilkarz ::))
Powinienes tez wiedziec ze na zachodzie pomijajac stolice w miastach domy sa w zblizonych cenach jak w miastach w Polsce , a w prownaniu do zarobkow czasem tansze a wynajem I tak jest bardzo popularny.
Stolic nie bedziemy porownywac bo chocby Warszawa , powszechny zarobek dla nie-pilota ::)) to 3000 netto a dom za milion to zadna rewelacja.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 18 innowierca

@bt5

Przykro mi ale nie masz racji , a trooper w odpowiedzi tobie ma 100 % racji.
To ze ludzie wynajmuja , nie musi miec zadnego zwiazku z tym ze nie maja za co kupic , albo na poczatkowa wplate :):)
Polacy zajeli 30 miejsce w swiadomosci finansowej na 30 krajow , dlatego tez system sie trzyma
jakos.
Ktos kto urodzil sie w rodzinie pracujacej (bez majatku ) w dzisiejszym systemie powinien zachowac mobilnosc i trzymac sie z daleka od hipotek.
A z drugiej strony sam zaczynam doradzac zeby kupowali , bedac beneficjentem tego systemu(posiadam oszczednosci , co wiaze sie z duza iloscia wolnego czasu , a mala iloscia czasu spedzanego w pracy ::)) czym wiecej tych robiacych na wszystko tym dla mnie lepiej.
Dodatkowo wlasciciele firmy w ktorej pracuje , jak poszukuja pracownikow , to zawsze prosza zeby im znalezc kogos na hipotece ::))

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 28 kamienicznik

W tym chorym kraju aby sie zabezpieczyć w przypadku "wątpliwych" lokatorów należy przyjąć zasadę ,że:
1/ Umowy nie spisujemy z kobietami (może to być Tatuś, narzeczony brat itp - ponieważ nie zachodzą w ciążę) (jeszcze) ..Wywalenie ciężarnej - niewykonalne.
2/ Sporządzamy 1 egzemplarz umowy (pod pretekstem zepsutej drukarki) i pod zadnym pozorem nie przekazujemy wynajmującemu.
3/ Płacimy podatek (U.S. nie wymaga umowy - chyba ,ze jest to 1 wynajem) a w razie czego podpisujemy identyczną umowę z kolegą lub członkiem rodziny.
Nie zabezpiecza nas to w 100% ale w może uratować od poniesienia sporych strat.
Podstawą jest zawsze rozmowa kwalifikacyjne z podaniem źródeł dochodu. Unikać niewiarygodnych wynajmujących - podstawa!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
16 6 glos_rozsadku

ad. 2 umowa ustna jest zobowiązująca, nie ładnie tak oszukiwać.
Właśnie dlatego mam dość wynajmujących i jadę na aparthotelach, bo tak Januszują jak Ty.

! Odpowiedz
3 15 kamienicznik odpowiada glos_rozsadku

Dlaczego imputujesz mi oszustwo? Wytłumacz na czym ono ma polegać? Że staram się ochronić moja własność przed oszustami??? Podatki płacę . Pogadamy jak kiedyś dorobisz się mieszkania , wynajmiesz i ktoś zrobi cie w bambuko. Zanim zaczniesz oceniać bezkrytycznie innych spójrz z ich punktu widzenia . Tyle w temacie niedoszły socjalisto.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 11 hfjdj

No cwaniaku i jak sie mleko wyleje, awantura na calego a tutaj umowa z kolega podpisana a w mieszkaniu od roku lokator ktory twierdzi ze podpisal jeden egzemplarz umowy bo tobie sie drukarka zepsula? I hdzie ty chlopie takiego jelenia znajdziesz? A jak znajdziesz to chyna to jakis patis bedzie bo nikt inny na jeden egzemplarz sie nie zgodzi. A ty cos za jeden ze co takie hece do glowy przychodza?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 9 kamienicznik odpowiada glos_rozsadku

Wytłumacz jaśniej na czym polega moje oszustwo ? Na tym ,że płacę podatki? Na tym ,że staram się chronic swoja własność przed ...oszustami? A może na tym ,że mam mieszkanie w przeciwieństwie do ciebie januszu (nie obrażając Januszy bo to na ogół fajne chłopaki).

! Odpowiedz
0 6 kamienicznik odpowiada hfjdj

Zadaj sobie jeszcze więcej pytań i sam na nie odpowiedz. I nie obrażaj innych .

! Odpowiedz
6 7 glos_rozsadku odpowiada kamienicznik

oszustwo polega na tym, że robisz to po to by potem kłamać, że żadnej umowy nie ma. Nie można chronić się oszustwem przed oszustwem, wtedy jesteś taki sam oszust. Z resztą i tak to Ci nic nie da, bo policji/sądu nie interesuje na jakiej zasadzie ktoś tam mieszka. Ważne, że mieszka, ma swoje rzeczy itd.

! Odpowiedz
4 6 glos_rozsadku odpowiada glos_rozsadku

z resztą jak ktoś Ci udowodni takie przekręty to będziesz miał problem z kodeksem karnym.

! Odpowiedz
4 5 glos_rozsadku odpowiada glos_rozsadku

a ten kto nie płąci tylko z kodeksem cywilnym, więc Twoje oszutwo jest większego kalibru niż tego kto nie płaci

! Odpowiedz
4 7 kamienicznik odpowiada glos_rozsadku

Nie robię tego aby później kłamać i taka okoliczność zajść może tylko w przypadku najemcy oszusta. Zanim przyjdzie policja rzeczy oszusta będą na dworze (może sobie później dochodzić praw w sądzie) . Tyle w temacie. Niestety z powodu ułomnego prawa ,które w zadnym stopniu nie chroni właściciela najem nie jest w tym kraju raczej brutalny busuiness. Uwierz praktykowi.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 6 glos_rozsadku odpowiada kamienicznik

i wtedy będziesz miał sprawę karną i jeszcze zapłacisz gościowi rachunki za hotele.

! Odpowiedz
3 6 glos_rozsadku odpowiada kamienicznik

Przestań Januszować i oczkeiwac niewiadomo jakich zysków z wynajmu, bo trafi kiedyś kosa na kamień, tylko wlicz ryzyko w najem. Przeciętny zysk jest szacowany na ok 4% r/r nie licząc zmiany cen nieruchomości, a ludzie myślą, że będą mieli 14%.

! Odpowiedz
1 7 hfjdj odpowiada kamienicznik

O januszach ktorzy poten przepraszaja w sadzie za wtargniecie do mieszkania to slyszalem. Ale o takim odium zeby ktos jelenia szukal co mu podpisze jeden egzemplarz umowy to jeszcze nie. I to glupie tlumaczenie ze drukarka sie zepsula. A co jak koles wyjdzie na korytarz i poproai sasiada o skserowanie? Hahahahaha

! Odpowiedz
0 1 loosac odpowiada glos_rozsadku

To pozostaje sprzedac mieszkanie mafii za pol ceny i zemscic sie na szmaciarzach. Najwyzej poslizgną się na schodach czy uderzą głową w czyjś kij bejsbolowy.

! Odpowiedz
1 1 hfjdj odpowiada loosac

To sie wyniosa w try miga a ty bedziesz frajer ktory sprzedal za pol ceny. Lol. Hdzie sie tavy ludzie rodza?

! Odpowiedz
0 8 kamienicznik odpowiada glos_rozsadku

Brak ci argumentów ,że imputujesz mi chęć osiągania 14% zysków? ( Aby osiągnąć 14 % z najmu mieszkania wartego np. 400 tys. to czynsz najmu musiałby być na poziomie 56 tys/rok tj 4.6 tys miesiąc . Kto ci tyle zapłaci ? ) Te 14 % to może da się osiągnąć z najmu krótkoterminowego ale i to chyba nie, bo ostanie regulacje prawne podciągnęły to pod działalność hotelową i obłożyły sporym podatkiem. Jak napisałeś przeciętny zysk po odliczeniu wszystkich kosztów to ok 4 %. Oszust może go zniwelować całkowicie lub spowodować straty.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 kamienicznik odpowiada hfjdj

Wytłumaczę ci łopatologicznie: powiadamiam w mojej ocenie ryzykownego klienta , wprost ,że nie dostanie umowy do łapska z powodu przepisów ,które go chronią . Jeżeli ma "wąty" to .... "do widzenia" . Zrozumiałeś?
Osobie ,której zależy na mieszkaniu a nie kombinuje jest obojętne czy będzie miała umowę czy nie . Na tej zasadzie funkcjonuje cała szara strefa (niemała jak chcesz wiedzieć).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 2 hfjdj odpowiada kamienicznik

Ale to przecież ty kombinujesz. Najpierw ci w drukarce papieru zabrakło a potem się okazuje że jednak nie? Kombinatorek. W ten sposób wynajmiesz mieszkanie osobie której nikt inny nie chciał wynająć i jest na tyle zdesperowana że się zgodzi na twoje ceregiele. Jesteś problematyczny koleś i zawsze będziesz miał problamtycznych najemców. Poprostu jesteś na tym poziomie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 kamienicznik odpowiada hfjdj

Co kombinuję ? Facet ma czarno na białym ,że nie dostanie umowy do łapska. A poza tym jak napisałem dużo wcześniej podstawą jest casting a jestem w takiej sytuacji ,że mnie się proszą ze względu na atrakcyjność mojej oferty , tak więc nie mam do czynienia z desperatami. Co do twojego poziomu to nie będę go określał bo sam się przedstawiłeś wielokrotnie mnie obrażąjąc a nie miałeś do tego najmniejszych powodów. Tak ,że wyedukuj się naprzód a później porozmawiamy. Bez odbioru.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 hfjdj odpowiada kamienicznik

No nie ma czarno na białym bo to że tobie drukarka nie działa nie jest tożsame że nie dostanie umowy. To nie jest czarno na białym. Powód to obrażania ciebie jest taki że te obraźliwe słowa cie oisują. Więc miałem powód.

! Odpowiedz
16 16 glos_rozsadku

Te przepisy są niepotrzebnie zagmatwane jak wszstko w tym kraju, po to by prawnicy mieli robotę. Ale powiem Wam tak: podejście wynajmujących jest tak wkurzające, że się odechciewa. Janusze i Grażyny nabrali kredytów, bo to takie super być rentierem, "nic nie trzeba robić" a kasa sama leci i potem oczekują, że najemca zostawi mieszkanie w takim samym stanie jak wynajął. Nie rozumieją, że wszystko się zużywa i z tych 2000 co zarobią, 1/4 pójdzie na wymianę/remonty/naprawy. Ponadto mają emocjonalny stosunek do chałupy pt. "płać, ale nie dotykaj". Z tego względu przestałem wynajmować u Januszy i jadę na aparthotelach: wynajem na doby. Rozliczam na firmę (czego nie mogłem zrobić przy długoterminowym najmie), wynajmuję tylko na 3 doby w tyg., bo weekendy spędzam u siebie i wychodzi mi tyle samo co za normalny najem, a mam posprzątane, pościel wypraną, osobną sypialnie w nowym budownictwie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 14 search

Czy to bedzie 6 miechow czy rok, w sumie ja zawsze uprzedzam mlodych ludzi ze uczciwosc to najtansza metoda najmu, KOlesia i tak w koncu dopadnie komornik a dlug i dodatkowe koszta beda sie ciagnac jak smrod.

! Odpowiedz
0 24 glos_rozsadku

nie dopadnie, minęło 8 lat, wciąż nie otrzymałem wynagrodzenia za umowę zlecenie mimo wyroku prawomocnego, a babka jeździ sobie nowiutkim jaguarem.

! Odpowiedz
1 2 loosac odpowiada glos_rozsadku

Komornik?

! Odpowiedz
1 4 loosac odpowiada glos_rozsadku

Jeszcze cos, nie realizowanie wyroku to przestepstwo. Zglosiles do prokuratury?

! Odpowiedz
0 2 glos_rozsadku odpowiada loosac

Komornik powiedział, że babeczka nie otwierała drzwi, a jest za mała kwota by te drzwi rozwalać. Sprawa już się chyba przedawniła po 8 latach?

! Odpowiedz
0 2 glos_rozsadku odpowiada loosac

komornikowi nie otworzyła drzwi a on stwierdził, że to za mała kwota by drzwi rozwalać.

! Odpowiedz
2 55 no_comment

Powinno być tak, że po zarejestrowaniu umowy w skarbówce niepłacacego najemcę wywala się ekspresowo w świetle prawa i asyście Policji. Zyskali by na tym wszyscy: właściciele (skończyła by się rosyjska ruletka z najemcami), skarbówka (mniejsza szara strefa, większe wpływy z podatków) i najemcy bo ceny najmu by spadły (mniejsze ryzyko to więcej lokali na wynajem na rynku). A tak mamy prawo rodem z komuny gdzie zły "prywaciarz- kamienicznik" jest wręcz wyjęty spod prawa, nie może dysponować swoją własnością, ba wystarczy, że wynajmująca laska zajdzie w ciążę to nie dość, że mieszkanie ma za friko to jeszcze musisz jej media płacić bo cię zlicytują za długi a jak wejdziesz do swojego mieszkania to Policja cię zwinie za naruszanir jej miru domowego.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
24 2 glos_rozsadku

lokatorzy by się nerwicy nabawili, jeszcze więcej ludzi brałoby kredyty zamiast wynajmować. Jak bym miał żonę w ciąży to na pewno nie zgodizłbym się na coś takiego.

! Odpowiedz
8 4 kamienicznik

W tym chorym kraju aby sie zabezpieczyć w przypadku "wątpliwych" lokatorów należy przyjąć zasadę ,że:
1/ Umowy nie spisujemy z kobietami (może to być Tatuś, narzeczony brat itp - ponieważ nie zachodzą w ciążę) (jeszcze) ..Wywalenie ciężarnej - niewykonalne.
2/ Sporządzamy 1 egzemplarz umowy (pod pretekstem zepsutej drukarki) i pod zadnym pozorem nie przekazujemy wynajmującemu.
3/ Płacimy podatek (U.S. nie wymaga umowy - chyba ,ze jest to 1 wynajem) a w razie czego podpisujemy identyczną umowę z kolegą lub członkiem rodziny.
Nie zabezpiecza nas to w 100% ale w może uratować od poniesienia sporych strat.
Podstawą jest zawsze rozmowa kwalifikacyjne z podaniem źródeł dochodu. Unikać niewiarygodnych wynajmujących - podstawa!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
13 10 hfjdj

Poza tym, drogie janusze, koszt problematycznych najemcow jest wliczony w ten biznes. Gdyby bylo wszystko pieknie i cudownie to stopa zwrotu z inwestycji w mieszkania bylaby jeszcze nizsza.

! Odpowiedz
41 9 hfjdj

No niestety nie moze byc tak ze wilk syty i owca cala. Prawa lokatorow musza byc chronione poniewaz wlasciciele mieszkan to czesto upierdliwe dziadki ktore jakby mogly to by przychodzily w niedziele po kosciele na herbatke. Sam jak szukalem mieszkania to prosze sobie wyobrazic ze wlasciciele, janusz i grazyna, powiedzieli ze chca mieszkanie wizytowac. Na poczatek co miesiac a potem tak co pol roki. Z dwojga zlego wole miec problemy z eksmisja i straty finansowe niz zeby mi janusz wlazil do mieszkania kiedy mu sie podoba.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 12 glos_rozsadku

jak chcą wizytyować po uprzednim umówieniu się to jeszcze spoko, ale ja miałem takich co włazili pod moją nieobecność i jeszcze robił zdjęcia i mi pokazywał, że mam burdel.

! Odpowiedz
4 12 bt5

Do trooper. Tych dobrze zarabiających mobilnych specjalistów to jest 5% rynku pracy. A tak to w każdym nawet najbogatszym kraju rynku pracy składają się chłamu nie ofert. A rosnące grupy to trwale bezrobotni. Za 2-3 dekady rynek pracy niemal w ogóle przestanie istnieć to nie da się wtedy żyć z wynajmu mieszkań w kraju bez socjalu jak Polska.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 69 loosac

Polska -państwo swoim aparatem kochające złodziei, krętaczy, dłużników, pijaków, naciągaczki, pedofilów, oszustów i wszelką patolę.
Polska -państwo swoim aparatem uciskające uczciwych płacących w terminie podatników, kreatywnych przedsiębiorców, każdego kto w tym grajdole próbuje legalnie robić interesy potraktuje jak ostatnią szmatę, wyrżnie do ostatniej kropli, upodli, utopi w ekstrementach powyższej patoli dla jej uciechy i głosów w wyborach.

Dlatego smiertelnie nienawidze komuchow i socjalistow. Zrobiliscie k...we z mojego panstwa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
21 7 --__hubert__---__--__--__--__-

Wynajmujesz bierz zaliczkę na 12 miesięcy z góry , jak kogoś nie stać niech szuka mieszkania socjalnego. Polska to jest kraj który kocham tu się urodziłem , tu mieszkam i tu zarobiłem pieniądze. O naszą ojczyznę walczyli nasi przodkowie .Wiele rzeczy należy reformować, min. prawo , wymiar sprawiedliwości , system podatkowy , system edukacyjny, socjalny itp. Liberałowie zniszczyli wiele w przedsiębiorczości ale nie warto się poddawać . Swoimi świadomymi głosami przy urnie wyborczej należy wybierać w miarę rozsądnych polityków , a życiem politycznym należy się interesować nie tylko na miesiąc przed wyborami. Zasiadając raz w komisji wyborczej usłyszałem jak młody człowiek mówi głosuję na Palikota bo zalegalizuje marihuanę - gratulacje dla takiego myślenia. Ja bym mu zadał pytanie czy chce płacić wyższe podatki związane z leczeniem min. uzależnień.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 18 rafal171271 odpowiada --__hubert__---__--__--__--__-

Bardzo chcialbym zobaczyc taki kontrakt na wynajem gdzie najemca zaplacil wiecej za 12 miesiecy z gory ,

! Odpowiedz
1 5 kamienicznik odpowiada rafal171271

Miałem taki, rodzinka zapłaciła za najemcę - byłem w szoku. Okazało się ,ze jest alkoholikiem i narkomanem i po paru dniach miałem bandę cyganów w mieszkaniu. Rodzinka nie mogła sobie z nim dać radą a ponieważ odziedziczył duży spadek więc wynajęli mu mieszkanie. Na szczęście dał się "zresocjalizować" - znalazłem mu ośrodek - nawet po roku zadzwonił i podziękował mi. Pieniądze oddałem.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 9 loosac odpowiada --__hubert__---__--__--__--__-

Optymisto :)
Skad wiesz, ze eksmisja uda sie w 12 miesiecy? ;)

! Odpowiedz
0 1 --__hubert__---__--__--__--__- odpowiada rafal171271

Nie chodzi o to aby ktoś płacił za rok z góry ale abyś pobrał odpowiednio duże zabezpieczanie w przypadku konieczności eksmisji .

! Odpowiedz
0 1 --__hubert__---__--__--__--__- odpowiada loosac

Przyjacielu być może się nie uda ale optymalizujesz ryzyko - w końcu to biznes

! Odpowiedz
0 0 rafal171271 odpowiada kamienicznik

Oj to zawrotna stopa zwrotu z tego byla . Bywaja tez wietnamczycy ktorzy najmuja wille i przerabiaaja na zakaldy produkcji zielonych listkow . Przynajmniej tak bywalo . Ci chyba tez z gory za rok placili :)

! Odpowiedz
21 27 bt5

Czy to tak trudno wydedukować że przeważająca większość osób poszukujących mieszkania do wynajęcia to stoi słabo finansowo. Gdyby stali finansowo dobrze to przecież na prawo i lewo jest multum nowych i używanych lokali do kupna , i by sobie kupili nawet na kredyt. Do tego w Polsce można powiedzieć że nie istniej odpowiednik zachodnich systemów dopłat dla najbiedniejszych czy chociaż biednych pracujących. Jakże więc można liczyć na to że się na ludziach bez kasy da zarobić, to mrzonka. Sam kiedyś wynająłem za free wolny lokal rodzince która po prostu wiedziałem że nie zapłaci bo z czego jeżeli wszędzie uciekali lub byli wyrzucani za niepłacenie. To jeszcze miałem włamanie na moje mieszkanie , pies policyjny nie zostawił wątpliwości kto stał za włamaniem. Trzeba być nadmiernym optymistą żeby liczyć na zarobek na takich ludziach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 33 trooper

Zamożni często wynajmują mieszkania z prostej przyczyny: stać ich i pozostają mobilni. To prędzej biedny bez perspektyw na karierę utknie na własne życzenie w jednym mieszkanku z kredytem na 30 lat. Dziś szczególnie młodzi cenią sobie mobilność, bo nikt nie wie, gdzie trafi się okazja na lepszą pracę np za rok czy dwa.

! Odpowiedz
0 12 y2767651

No tak, przecież osoba której nie stać na posiadanie 20% wartości mieszkania ( tyle mniej więcej trzeba mieć, aby kupić mieszkanie na rynku wtórnym z 10% wkładem własnym), jest biedakiem, który nie będzie płacić za wynajmowane mieszkanie.

Ludzie wynajmują głównie dlatego, że nie mają początkowego kapitału niezbędnego do zakupu. Kolejni zaś cenią sobie mobilność i dla nich wynajem jest rozwiązaniem wielu problemów. Do tego mieszkanie kupuje się na lata, więc wypada ogarnąć metraż na najbliższe kilka lat, przy wynajmie liczy się metraż na najbliższy miesiac- trzy. Później się człowiek przeprowadza

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 11 rafal171271 odpowiada y2767651

Inwestorzy kuuja normalnie cale kamienice tylko ze w Polsce nie zadnego prawa regulujacego wynajem prywatny i uzytkowy . Lepiej budowac figurki jana pawla i maryji wiecznie dziewicy przeciez :)

! Odpowiedz
3 5 innowierca odpowiada trooper

Masz 100 % racji trooper.
W Polsce mamy ostatnie miejsce w swiadomosci finansowej na 30 krajow.
Polak uskrobie , zadluzy sie , rodzice ostatnie grosze doloza i osiagnieciem zycia , jak sie uda bedzie splata i remontowanie 2 pokojowego mieszkania przez cale zycie.
Ale z drugiej strony gdyby tak polowa spoleczenstwa nagle uzyskala swiadomosc finansowa
to upadlibysmy razem z systemem.
Na razie idz na swoje , nie plac komus dziala i te bateryjki utrzymuja Matrix.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne