REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2021-06-02 23:57
publikacja
2021-06-02 23:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Srodroczne_Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_NTT_31_03_2021k.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody ze sprzedaży 235 588 122 019 51 527 27 755
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 227 2 614 1 362 595
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 502 2 242 1 203 510
IV. Zysk (strata) netto 4 341 1 736 949 395
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 232 -4 455 1 363 -1 013
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 -18 -12 -4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 756 5 401 -2 353 1 229
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4 580 928 -1 002 211
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 555 675 13 549 416 13 555 675
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.32 0.13 0.07 0.03
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XI. Aktywa razem 311 965 273 358 66 941 59 235
XII. Zobowiązania długoterminowe 392 391 84 85
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 163 151 128 886 35 009 27 929
XIV. Kapitał własny 148 422 144 081 31 848 31 222
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 831 18 007
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 549 416 13 549 416 13 549 416
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10.95 10.63 2.35 2.30
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
XVIII. Przychody ze sprzedaży 235 548 122 009 51 519 27 753
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 341 2 718 1 387 618
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 616 2 346 1 228 534
XXI. Zysk (strata) netto 4 455 1 840 974 419
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 499 -3 422 1 421 -778
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 -18 -12 -4
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 756 5 401 -2 353 1 229
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4 313 1 961 -943 446
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 555 675 13 549 416 13 555 675
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.33 0.14 0.07 0.03
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXVIII. Aktywa razem 309 683 268 196 66 451 58 116
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 220 220 47 48
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 162 765 125 733 34 926 27 246
XXXI. Kapitał własny 146 698 142 243 31 478 30 823
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 831 18 007
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 549 416 13 549 416 13 549 416
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10.83 10.50 2.32 2.27


Wybrane dane prezentowane w kwartalnej informacji
finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na
EUR w następujący sposób:

- pozycje
dotyczące sprawozdań z całkowitych dochodów oraz sprawozdań z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres
01-03.2021 r. – 1 EUR = 4,5721 PLN, a za okres 01-03.2020 r. – 1 EUR =
4,3963 PLN;- pozycje
sprawozdań z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł
na dzień 31 marca 2021 r. - 1 EUR = 4,6603 PLN, na dzień 31 grudnia 2020
r.: 1 EUR = 4,6148 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami
wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez
kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 2021-06-02 o treści:

Tytuł: Korekta
skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.


Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przekazuje do publicznej
wiadomości korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I
kwartał 2021 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021
roku.


Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując skonsolidowany raport kwartalny za
I kwartał 2021 r. błędnie zamieścił na stronie 5 dane w Kwartalnej
Informacji Finansowej Jednostki Dominującej za okres od 1 stycznia do 31
marca 2021 roku, w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji „Rezerwy
krótkoterminowe” na dzień 31/03/2021 r. Była to oczywista pomyłka
pisarska, polegająca na błędnym wpisaniu kwoty.


Było na dzień 31/03/2021 r.:


Rezerwy krótkoterminowe – 33 084 tys. PLN


Powinno być na dzień 31/03/2021 r.:


Rezerwy krótkoterminowe – 32 084 tys. PLN


Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny skonsolidowany
raport kwartalny zawierający poprawne dane. W załączeniu do niniejszego
raportu przesyłamy załącznik z prawidłowym Sprawozdaniem z Sytuacji
Finansowej Spółki, zawartym na stronie 5 skonsolidowanego raportu
kwartalnego za I kwartał 2021 r.


Plik Opis
Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1.pdf Załącznik nr 1

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Srodroczne Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie NTT_31 03 2021k.pdfSrodroczne Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie NTT_31 03 2021k.pdf Raport kwartalny QSr_1 2021 (za I kwartał 2021 r.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-06-02 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarzadu Jacek Kozubowski
2021-06-02 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki