REKLAMA
NIE PRZEGAP

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 20:02
publikacja
2021-04-30 20:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieMSSF_31.12.2020_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_31_12_2019_GK_NTT_System.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_NTT_System.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_2_30_04_2021_ws_oceny_SSFgk_i_spr_z_dzialalnosci_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_3_30_04_2021_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020o.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 790 985 539 084 176 788 125 316
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 588 6 097 3 037 1 417
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 665 5 795 2 384 1 347
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8 547 4 696 1 910 1 092
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -20 156 13 874 -4 505 3 225
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -730 -192 -163 -45
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 935 -13 917 5 573 -3 235
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 049 -235 905 -55
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 550 972 13 575 297 13 550 972 13 575 297
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.63 0.35 0.14 0.08
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. Aktywa razem 273 358 187 582 59 235 44 049
XII. Zobowiązania długoterminowe 391 504 85 118
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 128 886 50 477 27 929 11 853
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 144 081 136 601 31 222 32 077
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 18 007 19 514
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 564 478 13 549 416 13 564 478
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10.63 10.07 2.30 2.36


Wybrane
dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
przeliczono na Euro w następujący sposób:


-
pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2020 do
31.12.2020 – 1 Euro = 4,4742 PLN, a za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
– 1 Euro = 4,3018 PLN;

- pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy;
kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1 Euro = 4,6148 PLN; na
dzień 31 grudnia 2019 r. - 1 Euro = 4,2585 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2020.pdfList_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2020.pdf List Prezesa Zarządu
SprawozdanieMSSF_31.12.2020_skonsolidowane.pdfSprawozdanieMSSF_31.12.2020_skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 r.
sprawozdanie_zarzadu_31_12_2019_GK_NTT_System.pdfsprawozdanie_zarzadu_31_12_2019_GK_NTT_System.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2020 r.
Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_NTT_System.pdfSprawozdanie_z_badania_SSF_GK_NTT_System.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdfoswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdfInformacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdf Oświadczenie RN NTT System SA w sprawie KA
Uchwala_2_30_04_2021_ws_oceny_SSFgk_i_spr_z_dzialalnosci_2020.pdfUchwala_2_30_04_2021_ws_oceny_SSFgk_i_spr_z_dzialalnosci_2020.pdf Ocena RN NTT System SA w sprawie oceny sprawozdań
Uchwala_3_30_04_2021_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020o.pdfUchwala_3_30_04_2021_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020o.pdf Uchwała RN NTT System SA w sprawie oceny spr GK NTT i rekomendacji dla WZA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-04-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarzadu Jacek Kozubowski
2021-04-30 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Monika Skwierczyńska Główna Księgowa Monika Skwierczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki