NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2020-05-13 22:25
publikacja
2020-05-13 22:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieMSSF_31.12.2019_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_31_12_2019_GK_NTT_System.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_NTT_System.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_3_13_05_2020_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2019o.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_2_13_05_2020_ws_oceny_SSFgk_i_spr_z_dzialalnosci_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 539 084 385 547 125 316 90 358
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 097 5 515 1 417 1 293
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 795 5 648 1 347 1 324
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 696 4 688 1 092 1 099
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 874 5 941 3 225 1 392
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -192 3 941 -45 924
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 917 -9 110 -3 235 -2 135
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -235 772 -55 181
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 575 297 13 665 022 13 665 022 13 678 921
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.34 0.34 0.08 0.08
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 180 216 178 078 42 319 41 413
XII. Zobowiązania długoterminowe 504 206 118 48
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 477 44 608 11 853 10 374
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 137 235 133 264 32 226 30 992
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 19 514 19 326
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 564 478 13 662 337 13 662 337 13 672 337
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10.12 9.75 2.38 2.27


Wybrane
dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
przeliczono na Eurow następujący sposób:


-
pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2019 do
31.12.2019 – 1 Euro = 4,3018 PLN, a za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
– 1 Euro = 4,2669 PLN;

- pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy;
kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2019 r. - 1 Euro = 4,2585 PLN; na
dzień 31 grudnia 2018 r. - 1 Euro = 4,3000 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy_NTT System_2019.pdfList do Akcjonariuszy_NTT System_2019.pdf List Prezesa Zarządu
SprawozdanieMSSF 31.12.2019 skonsolidowane.pdfSprawozdanieMSSF 31.12.2019 skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 r.
sprawozdanie zarzadu 31_12_2019_GK NTT System.pdfsprawozdanie zarzadu 31_12_2019_GK NTT System.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2019 r.
Sprawozdanie z badania SSF GK NTT System.pdfSprawozdanie z badania SSF GK NTT System.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdfoswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdfInformacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej ws Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie RN NTT System SA w sprawie KA
Uchwała 3_13_05_2020 przyjęcie sprawozdania RN ws oceny SF i spr z działalności 2019o.pdfUchwała 3_13_05_2020 przyjęcie sprawozdania RN ws oceny SF i spr z działalności 2019o.pdf Ocena RN NTT System SA w sprawie oceny sprawozdań
Uchwała 2_13_05_2020 ws oceny SSFgk i spr z działalności 2019.pdfUchwała 2_13_05_2020 ws oceny SSFgk i spr z działalności 2019.pdf Uchwała RN NTT System SA w sprawie oceny spr GK NTT i rekomendacji dla WZA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2020-05-13 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarzadu Jacek Kozubowski
2020-05-13 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Monika Skwierczyńska Główna Księgowa Monika Skwierczyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki