REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

2021-11-30 16:57
publikacja
2021-11-30 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”,„Kredytobiorca") z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneksy do umów kredytowych:
1. Aneks nr 23 z dnia 30 listopada 2021 r. do Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym
z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem a NTT System S.A.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu
w rachunku bieżącym w wysokości 12.700.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych)
z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 20 listopada 2022 r.
Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C,
zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r.,
nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z
29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r., nr 5/2013 z
2 kwietnia 2013r., nr 1/2014 z 8 stycznia 2014 r., nr 11/2014 z 6 czerwca 2014 r., nr 1/2015 z 7 stycznia 2015 r.,
nr 13/2015 z 10 czerwca 2015 r., 13/2016 z dnia 31 maja 2016 r., nr 08/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,19/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
oraz nr 33/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku.
2. Aneks nr 11 z dnia 30 listopada 2021 r. do Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia
30 września 2011 r. zawartej pomiędzy Bankiem a NTT System S.A.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu
w rachunku bieżącym w wysokości 4.100.000,00 EUR (słownie: cztery miliony sto tysięcy EUR)
z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 20 listopada 2022 r.
Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 15 października 2011 roku, nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 roku, nr 2/2014 z 8 stycznia 2014 r., nr 11/2014 z 6 czerwca 2014 r.,
nr 13/2015 z 10 czerwca 2015 r., 13/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, nr 08/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,19/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
oraz nr 33/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku.
Aneksy nie zmieniają istotnych warunków umów. Postanowieniami Aneksów strony zaktualizowały
zabezpieczenia ustanowione w związku z umowami kredytów nr 2004/1001618733 oraz nr 2011/18.
Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla tego rodzaju umów.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe (Bankiem) i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-11-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki