REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku

2022-06-29 23:54
publikacja
2022-06-29 23:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_dywidenda_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ("Spółka"), działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") informuje, że dnia
29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie
podziału zysku netto za 2021 rok.
Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie
17 607 316,21 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych
dwadzieścia jeden groszy) przeznaczono:
1. w wysokości 4 064 330,40 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych
czterdzieści groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 30 gr. (słownie: trzydzieści groszy) na
jedną akcję,
2. w wysokości 13 542 985,81 zł ( słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset
osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.
Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez
NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy.
Na dzień Walnego Zgromadzenia dywidendą objętych jest 13 547 768 akcji Emitenta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:
• dzień prawa do dywidendy na 28 września 2022 roku
• dzień wypłaty dywidendy na 19 października 2022 roku
W załączniku Uchwała nr 5 ZWZ z dn.29 czerwca 2022 roku
Załączniki
Plik Opis
Uchwała dywidenda 2022.pdfUchwała dywidenda 2022.pdf Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ w dniu 29-06-2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-06-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki