REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.29-06-2021

2021-06-29 17:37
publikacja
2021-06-29 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.29-06-2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ("Spółka"), działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") informuje, że dnia 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie
8 007 226,00 zł (słownie: osiem milionów siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych zero groszy)
przeznaczono:

1. w wysokości 2 032 412,40 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące czterysta dwanaście złotych czterdzieści
groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 15 gr. (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję
2. w wysokości 5 974 813.60 zł ( słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset
trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy.

Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy.
Na dzień Walnego Zgromadzenia dywidendą objętych jest 13 549 416 akcji Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

• dzień prawa do dywidendy na 28 września 2021 roku

• dzień wypłaty dywidendy na 19 października 2021 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-06-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki