REKLAMA
ZAGŁOSUJ

NOVAVIS GROUP SA: wyniki finansowe

2021-11-29 21:39
publikacja
2021-11-29 21:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q3_2021_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_29.11.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 9 763 2 984 2 142 672
II. Razem koszty działalności operacyjnej 11 996 656 2 632 148
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 234) 2 328 (490) 524
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (22 018) 2 326 (4 830) 524
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (18 688) 3 648 (4 099) 821
VI. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej (18 790) 3 648 (4 122) 821
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 497 352 109 79
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19) (251) (4) (56)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (913) (137) (200) (31)
X. Przepływy pieniężne netto razem (435) (35) (95) (8)
XI. wg stanu na dzień: 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
XII. Aktywa trwałe 23 394 1 557 5 049 344
XIII. Aktywa obrotowe 10 160 5 248 2 193 1 159
XIV. Zobowiązania długoterminowe 201 0 43 0
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 988 884 1 508 195
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 26 364 5 921 5 691 1 308
XVII. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 502 764 756 169
XVIII. Liczba akcji (szt.) 35 015 285 7 641 000 35 015 285 7 641 000
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,75 0,77 0,16 0,17
XX. Średnia ważona liczba akcji 35 015 285 5 586 237 35 015 285 5 586 237
XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,54) 0,65 (0,12) 0,15
XXII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 35 015 285 5 586 237 35 015 285 5 586 237
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,54) 0,65 (0,12) 0,15


Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:


pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 wrzesnia 2021 r. – według
średniego kursu ogłoszonego 30 września 2021 r. przez Narodowy Bank
Polski - 4,6329 zł PLN/ EUR


poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2021 r. – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2021 r. - 4,5585 / EUR


pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 wrzesnia 2020 r. – według
średniego kursu ogłoszonego 30 września 2020 r. przez Narodowy Bank
Polski - 4,5268zł PLN/ EUR


poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2020 r. – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego kończącego się 30 wrzesnia 2020 r. 4,4420PLN / EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q3_2021_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_29.11.2021.pdfQ3_2021_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_29.11.2021.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki