REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie umów dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.

2021-12-23 17:43
publikacja
2021-12-23 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-23
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie umów dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka") informuje, iż w dniu 23 grudnia 2021 roku spółka NG PV 5 Sp. z o.o. (spółka zależna od Novavis Group S.A., w której Emitent posiada 80% udziałów) poinformowała Emitenta o zawarciu w dniu 23 grudnia 2021 roku dwóch umów dzierżawy z osobą fizyczną (łącznie zwane "Umowami").
Zgodnie z treścią zawartych Umów spółka NG PV 5 Sp. z o.o. ("Spółka": "Dzierżawca") wydzierżawiła od osoby fizycznej ("Wydzierżawiający") nieruchomości gruntowe położone:
• w województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim o łącznej powierzchni około 73 ha,
• w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie braniewskim o łącznej powierzchni 106 ha
na czas oznaczony w celu budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej.
Umowy zostały zawarte na czas oznaczony to jest na okres 29 lat i 11 miesięcy.
Strony zgodnie ustaliły, iż spółka NG PV 5 Sp. z o.o. może dokonać poddzierżawy części lub całości przedmiotu Umów, przy czym Spółka zobowiązana jest do poinformowania Wydzierżawiającego przed dokonaniem tej czynności.
Zgodnie z postanowieniami zawartych Umów dopuszcza się wypowiedzenie Umów przez Wydzierżawiających (Osoba fizyczna) w przypadku:
• opóźnienia w wypłacie czynszu,
• podatku od nieruchomości,
• nieuzyskania pozwolenia na budowę w terminie 3 lat od dnia zawarcia danej Umowy,
• oddania przez Dzierżawcę Przedmiotu Umowy w dalszą dzierżawę lub najem bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego,
• rażącego naruszenia innych obowiązków Dzierżawcy wynikających z Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Wypowiedzenie może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowa dopuszcza rozwiązanie Umowy przez NG PV 5 Sp. z o.o. w przypadku:
• pojawienia się przeszkody ekonomicznej lub technicznej uniemożliwiającej budowę lub eksploatację elektrowni fotowoltaicznej lub jej elementów;
• nie uzyskania przez NG PV 5 Sp. z o.o. decyzji administracyjnych, pozwoleń lub innych zezwoleń umożliwiających budowę lub eksploatację elektrowni fotowoltaiczej;
• braku możliwości zawarcia umowy o przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej do sieci lub umowy sprzedaży energii wytworzonej w elektrowni lub gdy wykonanie przyłączenia do sieci będzie mogło wpłynąć w sposób negatywny na opłacalność elektrowni;
• gdy wejdą przepisy prawa mające negatywny wpływ na wysokość przychodu uzyskiwanego przez NG PV 5 Sp. z o.o. z tytułu m.in. eksploatacji elektrowni;
• nie uzyskania finansowania na realizację elektrowni bądź rezygnacji z budowy lub eksploatacji elektrowni.
Wypowiedzenie może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Roczny czynsz dzierżawy nie odbiega od rynkowych wartości powszechnie stosowanych, podobnie jak pozostałe elementy zawartych Umów.
Jednocześnie, Emitent informuje, że w raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 21 września 2020 informował o utworzeniu spółek celowych w tym m.in. spółki NG PV 5 Sp. z o. o w celu zawarcia umów dzierżaw gruntów na bazie, których będą dewelopowane elektrownie fotowoltaiczne.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-23 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki