REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie przez Novavis Group S.A. umowy deweloperskiej

2022-09-15 08:45
publikacja
2022-09-15 08:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie przez Novavis Group S.A. umowy deweloperskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NOVAVIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 14 września 2022 roku zawarł Umowę Deweloperską ("DA") ze spółką pod firmą IBERDROLA RENEWABLES POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Iberdrola").

Umowa Deweloperska określa warunki, na jakich Novavis Group S.A. będzie opracowywać i realizować projekty fotowoltaiczne ("Projekty") we współpracy z Iberdrola, a także warunki, na jakich Iberdrola będzie uprawniona do nabycia takich projektów fotowoltaicznych, o ile spełnią one kryteria inwestycyjne Iberdrola.

W pierwszym etapie Iberdrola i Emitent postanowili wspólnie zrealizować 8 (osiem) projektów o łącznej planowanej mocy ok. 350 MW, które znajdują się w należących do Emitenta spółkach celowych („Spółki Projektowe”).

Zgodnie z Umową Emitent jest odpowiedzialny bezpośrednio i za pośrednictwem Spółek Projektowych, za identyfikację i wszystkie aspekty rozwoju projektów do czasu osiągnięcia statusu gotowości do budowy („status RTB”).

W przypadku osiągnięcia przez Projekt statusu RTB i spełnienia kryteriów inwestycyjnych Iberdrola, Iberdrola nabędzie od Emitenta udziały w Spółce Projektowej będącej właścicielem Projektu. Uzgodniona cena za udziały w Spółkach Projektowych zostanie obliczona jako iloraz planowanej mocy Projektu (liczba MWp) i kwoty należnej za jeden MWp mocy. Cena za MWp została ustalona na warunkach rynkowych dla tego typu transakcji.

Zgodnie z DA, Emitent podpisze z każdą Spółką Projektową umowę o świadczenie usług w procesie deweloperskim ("Umowa o świadczenie usług w procesie deweloperskim", "DSA"). Na podstawie DSA, Emitent będzie uprawniony do wystawienia faktury z tytułu Umowy o świadczenie usług rozwojowych, która będzie uzależniona od osiągnięcia określonych kamieni milowych.

Zawarta Umowa Deweloperska obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 roku ("Okres Obowiązywania"). Nie później niż sześć (6) miesięcy przed upływem Okresu obowiązywania, Strony mogą wspólnie podjąć decyzję o przedłużeniu Okresu obowiązywania.

Iberdrola może w każdej chwili rozwiązać Umowę w dogodnym dla siebie terminie ze skutkiem natychmiastowym za wypowiedzeniem przesłanym Emitentowi. W przypadku takiego rozwiązania niniejszej Umowy przez Iberdrola, Emitent będzie m.in. uprawniony do otrzymania jako odszkodowania kwot już zafakturowanych na rzecz Spółek Projektowych, które nie zostały wcześniej zapłacone przez Iberdrola, oraz do odszkodowania za wszystkie należycie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione w związku z pracami prowadzonymi przez Emitenta i do czasu rozwiązania Umowy przez Iberdrola, w odniesieniu do jakiegokolwiek trwającego Projektu.

Iberdrola jest spółką wchodzącą w skład Grupy Iberdrola Renovables Internacional S.A.U., która jest globalną firmą energetyczną prowadzącą działalność w wielu powiązanych segmentach biznesowych i jest liderem w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Emitent jest przekonany, że zawarta Umowa Deweloperska jest istotnym czynnikiem stabilizującym sytuację Emitenta jako znaczącego dewelopera projektów fotowoltaicznych na rynku polskim i powinna przełożyć się na istotny wzrost zysków Emitenta i Grupy Kapitałowej.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na jej istotny wpływ na przyszłą działalność Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki