REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Podpisanie Planu Połączenia przez spółkę zależną Novavis S.A.

2020-11-20 16:12
publikacja
2020-11-20 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-20
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Podpisanie Planu Połączenia przez spółkę zależną Novavis S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że powziął informacje od spółki zależnej Novavis SA („Spółka Przejmująca”) że w dniu 20 listopada 2020 pomiędzy Spółką Przejmującą a spółkami zależnymi tj. spółką Voolt Sp. z o.o. ("Voolt", "Spółka Przejmowana 1"), spółką Chata Sp. z.o.o. ("Chata", "Spółka Przejmowana 2") oraz spółką SPV Energia Sp. z o.o. ("SPV", "Spółka Przejmowana 3") został uzgodniony oraz podpisany Plan Połączenia Spółek.

Połączenie Spółki Przejmującej ze spółkami Voolt, Chata oraz SPV (łącznie zwane jako "Spółki Przejmowane") nastąpi w oparciu o następujące ustalone zasady:

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (tzw. "łączenie się przez przejęcie").

2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 KSH z uwagi na posiadanie przez spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych.

3. Na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie.

4. Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 § 6 KSH tj. bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom spółki Przejmowanej oraz bez określenia w Planie Połączenia następujących czynności:

- stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,

- zasad przyznania akcji Spółki Przejmującej oraz

- dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, zgodnie z art. 506 KSH połączenie wymagać będzie podjęcia przez Novavis SA uchwały Walnego Zgromadzenia wyrażającej zgodę na połączenie oraz podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółki Przejmowane zawierającej zgodę jedynego wspólnika, tj. Novavis S.A. na połączenie.

W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. Nie zostaną przyznane żadne uprawnienia Spółce Przejmującej ani osobom Spółek Przejmowanych o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

Zgodnie z treścią art. 494 na skutek połączenia Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki