REKLAMA

NOTORIA SERWIS: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021

2021-05-25 13:42
publikacja
2021-05-25 13:42
Zarząd Notoria Serwis SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Karol Investment & Advising sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
c. przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;
d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez Akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210525_134222_0000133752_0000130173.pdf
20210525_134222_0000133752_0000130174.pdf
20210525_134222_0000133752_0000130175.pdf
20210525_134222_0000133752_0000130176.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki