REKLAMA
WEBINAR

NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o zmianach w polityce rachunkowości Emitenta mających zastosowanie dla roku 2021 oraz korekcie Bilansu Otwarcia na dzień 01.01.2021 r.

2022-05-13 23:04
publikacja
2022-05-13 23:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
NOOBZ FROM POLAND S.A.
Temat
Informacja o zmianach w polityce rachunkowości Emitenta mających zastosowanie dla roku 2021 oraz korekcie Bilansu Otwarcia na dzień 01.01.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku współpracy z nową firmą audytorską podjął decyzję o (i) wprowadzeniu przez Emitenta zmian w polityce rachunkowości mających zastosowanie dla roku 2021 (wraz z dostosowaniem danych porównawczych) oraz (ii) korekcie Bilansu Otwarcia na dzień 01.01.2021 r.. Zmiany w polityce rachunkowości mają zastosowanie również dla spółek zaliczanych do Grupy Kapitałowej Emitenta, tym samym dotyczą również skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Emitent dokonał następujących zmian w polityce rachunkowości odnoszących się do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 („UoR”):

1. Wycena zapasów oraz sposób księgowania kosztów tworzenia gier

Było:
Zgodnie z opisem polityki rachunkowości zawartym w Dokumencie Informacyjnym Emitent stosował następujące zasady:
a. wartość zapasów była wykazywana według kosztów wytworzenia zgodnie z przepisem art. 28 pkt. 1, podpunkt 6 UoR co zostało również poruszone w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Noobz from Poland S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
b. koszty gry były przenoszone w koszty w momencie ukończenia gry co miało również zastosowanie do momentu oddawania przez Spółkę kamieni milowych w projektach realizowanych we współpracy z wydawcą - 505 Games S. p. A („Wydawca”) – zgodnie z opisem zawartym w Dokumencie Informacyjnym na stronie 201/323.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. („Dzień Bilansowy”) projektami realizowanymi z Wydawcą były gry Signum Temporis, TTS: Generals oraz Total Tank Simulator (wydana w 2020 roku).

Jest:
Emitent pragnie poinformować, że podejście do wyżej opisanych elementów zmieniło się poprzez:
a. zastosowanie analogii do art. 34 pkt 3. UoR który stanowi, że zapasy wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu;
b. prezentacje pozycji „Zmiana stanu produktów” w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.

Uzasadnienie:
Celem Emitenta jest dążenie do tego, aby zasady polityki rachunkowości były jeszcze bardziej przejrzyste i zgodne ze standardami rynkowymi dla spółek z sektora produkcji gier.
Ponadto Emitent pragnie zaadresować uwagę, która została zawarta w opinii biegłego rewidenta podczas badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., o czym Emitent informował w sekcji 1.2 Dokumentu Informacyjnego na stronach 24-25/323. Wówczas biegły rewident zwrócił m.in. uwagę, że brak było możliwości wyrażenia opinii o tym, czy zapasy Spółki zostały adekwatnie wycenione.

Wpływ na prezentacje aktywów oraz wynik finansowy:
Na Dzień Bilansowy saldo zapasów zostało pomniejszone o ok. PLN 900,3 tys. (w efekcie zastosowania analogii do art. 34 pkt 3. UoR) ponieważ na Dzień Bilansowy wartość przychodów według cen sprzedaży netto dot. projektów Signum Temporis, TTS: Generals oraz Total Tank Simulator jest wyższa niż korespondujące tymi projektami koszty netto. Równolegle, w roku 2021 Spółka rozpoznała ok. PLN 900,3 tys. więcej kosztów rodzajowych, które widniały na zapasach na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Należy podkreślić, że powyżej wskazane zmiany dot. kosztów księgowania gier Spółki nie wynikają z faktu jakoby Spółka przeprowadziła test na utratę wartości tych aktywów a jedynie ze zmiany polityki rachunkowości, tym samym aktywa nadal pozostają w portfelu Spółki.


2. Ponadto, w zakresie Bilansu Otwarcia zostały dokonane następujące korekty:

Zawiązano rezerwy na koszty operacyjne oraz z tyt. odroczonego podatku dochodowego dotyczące projektu TTS: Generals

Opis:
Emitent zawiązał rezerwy w wysokości:
a. PLN 482,8 tys. co uwzględnia spodziewane koszty operacyjne projektu w latach 2021-2022, które zostały zaalokowane proporcjonalnie do przychodów rozpoznanych w 2020 roku, oraz
b. PLN 115,4 tys. co uwzględnia koszty podatku u źródła (withholding tax, WHT) w latach 2021-2022 zgodnie przychodami według harmonogramu płatności zawartego w umowie z Wydawcą.


W ramach korekty Bilansu Otwarcia rezerwy zostały zawarte w roku 2020 czyli w okresie, w którym podpisano umowę z Wydawcą dot. projektu TTS:Generals.

Uzasadnienie:
Emitent pragnie zaadresować uwagę, która została zawarta w opinii biegłego rewidenta podczas badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., o czym Emitent informował w sekcji 1.2 Dokumentu Informacyjnego na stronach 24-25/323. Wówczas biegły rewident zwrócił m.in. uwagę, że do przychodów z gry TTS: Generals nie zostały rozpoznane koszty.
Zawiązując rezerwy Emitent działał zgodnie z art. 35d UoR, który stanowi, że rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

Wpływ na wynik finansowy:
W efekcie zawiązania rezerw koszty roku 2020 wzrosły o kwotę równą sumie wartości rezerw, tj. ok. PLN 598,3 tys.

3. Rozpoznanie kosztów wykonania warrantów zrealizowanych w grudniu 2021 roku

Opis:
W dniu 14 grudnia 2021 r. w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii B doszło do objęcia przez Zarząd Emitenta 120.000 akcji serii F, o wartości nominalnej PLN 0,10 za jedną akcję, o łącznej wartości nominalnej PLN 12.000 o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 9/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Warunkiem wykonania warrantów było wykonanie określonych usług na rzecz Spółki. W konsultacji z audytorem przeprowadzającym badanie sprawozdań finansowego Spółki (CSWP Audyt sp. z o.o. sp. k.) Emitent zdecydował, że należy rozpoznać dodatkowy koszt wynagrodzeń zarządu proporcjonalnie do okresu, w którym wykonywane były usługi kwalifikujące do objęcia akcji serii F. Koszt wynagrodzenia został obliczony poprzez różnicę pomiędzy wartością godziwą akcji a jej ceną nominalną dla wszystkich objętych akcji serii F.

Uzasadnienie:
W wyniku współpracy z nową firmą audytorską Emitent podjął decyzję o rozpoznaniu kosztów wykonania warrantów. Emitent dąży do przedstawienia prawdziwego, rzetelnego obrazu sytuacji Spółki oraz odzwierciedlenia wszystkich zaistniałych wydarzeń mających wpływ na jej wynik finansowy zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz praktyką rynkową.

Wpływ na wynik finansowy:
Koszty wynagrodzeń zostaną zwiększone zgodnie z następującym kluczem:
a. PLN 1.425,6 tys. w 2019 roku;
b. PLN 671,3 tys. w 2020 roku.

Zmiany dotyczące korekty Bilansu Otwarcia zostaną szczegółowo odzwierciedlone w treści (i) raportu okresowego kwartalnego za I kwartał 2022 r., który Emitent opublikuje w dniu 16 maja 2022 r. w pozycji kapitałów (kapitał zapasowy oraz wyniki lat ubiegłych), oraz (ii) raportu rocznego za 2021 r., który Emitent opublikuje w dniu 27 maja 2022 r. (również w tych samych pozycjach).


Powyższe zmiany nie wpływają na bieżącą działalność Emitenta i jego grupy kapitałowej. Emitent i jego grupa kapitałowa nadal terminowo realizuje bieżące projekty, dla których ma zapewnione finansowanie. Ponadto bieżące przychody Emitenta i jego grupy kapitałowej zapewniają stabilne funkcjonowanie bieżącej działalności oraz umożliwiają realizację rozwoju projektów prowadzonych przez Emitenta i jego grupę kapitałową.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Jarosław Kotowski Prezes Zarządu Jarosław Kotowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki