REKLAMA

NEURONE: Podsumowanie subskrypcji akcji serii H

2023-05-12 17:34
publikacja
2023-05-12 17:34
Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii H:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 13.03.2023
Zakończenie subskrypcji: 30.04.2023

2) daty przydziału instrumentów finansowych – 30.04.2023

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy – Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży – W ramach subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – Akcje serii H obejmowane były po cenie emisyjnej równej 1 zł (jeden złoty) za akcję.

6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych – Akcje serii H opłacone zostały w całości wkładem pieniężnym.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – Na akcje serii H zapisy złożyły łączenie 3 osoby fizyczne.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – Akcje serii H zostały przydzielone łącznie 3 osobom fizycznym.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – osoby, które objęły akcje serii H na dzień zawarcia umów objęcia akcji nie były powiązane z Emitentem.

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5 474,12 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
d) promocji oferty: 0,00 zł

- metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty emisji akcji rozliczono według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki