511,0000 zł
1,79% 9,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_NEUCA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Finansowy_GK_Neuca.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_NEUCA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sp5_Neuca_19p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
2019 przekształcone 2019 przekształcone
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8278727 7753263 1924480 1817072
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 157173 132472 36537 31046
III. Zysk (strata) brutto 155026 125923 36037 29512
IV. Zysk (strata) netto 117843 95255 27394 22324
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 117655 95271 27350 22328
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 202247 141158 47015 33082
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -135937 -141795 -31600 -33231
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19998 3551 -4649 832
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 46312 2914 10766 683
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4317033 4521702 4317033 4521702
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4785589 5080493 4785589 5080493
XII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 27,25 21,07 6,34 4,94
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 24,59 18,75 5,72 4,39
XIV. Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018
XV. przekształcone przekształcone
XVI. Aktywa razem 3411219 3221528 801038 749193
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2765602 2582623 649431 600610
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 153060 195669 35942 45504
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2612542 2386954 613489 555106
XX. Kapitał własny 645617 638905 151607 148583
XXI. Kapitał zakładowy 4562 4533 1071 1054
XXII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 4562082 4532787 4562082 4532787
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 141,52 140,95 33,23 32,78
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 134,91 125,76 31,68 29,25
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 8,65 7,40 2,03 1,72
XXVI. Stan na 01.01.2018 Stan na 01.01.2018
XXVII. przekształcone przekształcone
XXVIII. Aktywa razem 3008473 721301
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2381954 571088
XXX. Zobowiązania długoterminowe 140369 33654
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 2241585 537434
XXXII. Kapitał własny 626519 150213
XXXIII. Kapitał zakładowy 4678 1122
XXXIV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 4677734 4677734
XXXV. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4946259 4946259
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 133,94 32,11
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 126,67 30,37
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 6,40 1,53
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa NEUCA.pdfList Prezesa NEUCA.pdf
Raport Finansowy GK Neuca.pdfRaport Finansowy GK Neuca.pdf
Sprawozdanie Zarządu GK NEUCA.pdfSprawozdanie Zarządu GK NEUCA.pdf
Sp5_Neuca_19p.pdfSp5_Neuca_19p.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2020-03-19 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2020-03-19 PAWEŁ KUŚMIEROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.