REKLAMA

NEUCA: Program skupu akcji własnych

2022-05-06 15:12
publikacja
2022-05-06 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-06
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Program skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż na podstawie uchwały nr 20 ZWZA z dnia 28 kwietnia 2022r. Zarząd NEUCA S.A. ustanowił w dniu dzisiejszym następujące szczegółowe warunki programu nabywania akcji własnych:

1. Zarząd Spółki niniejszym postanawia, iż celem programu skupu akcji jest umorzenie skupionych akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

2. Szczegółowe warunki realizacji programu przedstawiają się następująco:

2.1. Nabywanie akcji własnych rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

2.2. Program Skupu akcji trwać będzie od dnia wskazanego w pkt 2.1 do 31 grudnia 2023r. z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki jest uprawniony do:
(i) rezygnacji z realizacji Programu Skupu lub jego wstrzymania na każdym etapie;
(ii) zakończenia Programu Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.

2.3. Programem Skupu objęte jest nie więcej niż 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, w pełni opłacone, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, lub nabywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez ww. Giełdę.

2.4. Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie Programu Skupu nie będzie większa niż 85.500.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2.5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję (wartość równa wartości nominalnej akcji).

2.6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym, oraz na rynku pozagiełdowym, wyniesie 900,00 zł (dziewięćset złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki.

2.7. W ramach realizacji Programu Skupu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu
Skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 kwietnia 2022 roku.

2.8. Liczba nabywanych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcji własnych, w każdym dniu Programu Skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji Spółki, liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu Programu Skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

2.9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego niezależnego obrotu i (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

2.10. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości wymagana informacje o nabytych w ramach Programu Skupu akcjach własnych.

2.11. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu Skupu i zaistnieniu zdarzeń, mających wpływ na realizację Programu Skupu, a w tym o:
• rezygnacji z realizacji lub wstrzymania Program Skupu w okresie jego trwania;
• zakończeniu Program Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.

Akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-06 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2022-05-06 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki