Można już składać wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres

Powoli zbliża się koniec pierwszego okresu, na jaki było (i nadal jest) przyznawane świadczenie wychowawcze, zwane potocznie świadczeniem 500+. Aby je otrzymywać w kolejnym okresie, który rozpocznie się z dniem 1 października 2017 r., trzeba wystąpić ze stosownym wnioskiem. Najlepiej zrobić to jeszcze w tym miesiącu. Zwłoka może skutkować (ustawowym) opóźnieniem w wypłacie świadczenia lub brakiem prawa do niego za pierwsze miesiące nowego okresu świadczeniowego.

Uprawnieni do świadczenia

Świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, przysługuje odpowiednio:

 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie,
 • na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie - o ile dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub - gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1.200 zł.

W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w "Przeglądzie systemu wsparcia rodzin" zostały wprowadzone zmiany, m.in. dotyczące likwidacji niepożądanych zjawisk przy ubieganiu się o świadczenie 500+. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają jednak bez zmian.

Na wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek ten wraz z wymaganymi dokumentami składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Prawo do świadczenia wychowawczego z założenia ustalane jest:

 • na tzw. okres świadczeniowy, obejmujący okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku,
 • począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, jednak nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Wyjątek stanowi pierwszy okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, który rozpoczął się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i zakończy się dnia 30 września 2017 r.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie.

Wypełniony wniosek można złożyć:

 • osobiście w miejscu wyznaczonym przez urząd gminy,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 • przez internet, za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz Profilu Zaufanego.

Terminarz wypłaty świadczenia

Zasady wypłaty świadczenia 500+ zostały określone w art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który jednak z dniem 1 sierpnia 2017 r. uległ pewnej modyfikacji. Stało się tak za sprawą ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428), zwanej ustawą nowelizującą. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. Dotyczy to zarówno rodzin uprawnionych obecnie do tego świadczenia, jak i tych, które dopiero zamierzają skorzystać ze świadczenia 500+.

Przy czym od 1 lipca drogą elektroniczną wnioski o świadczenia 500+ będą przyjmowane dopiero począwszy od 2018 r. (art. 20 pkt 3 ustawy nowelizującej).

Data złożenia stosownego wniosku przekłada się odpowiednio na termin wypłaty należnego świadczenia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. Wystąpienie o świadczenie 500+ do końca bieżącego miesiąca gwarantuje zatem zachowanie ciągłości w wypłacie świadczeń dla osób, które obecnie korzystają z tego świadczenia i spełniają warunki do jego uzyskania w kolejnym okresie świadczeniowym.

Późniejsze wystąpienie o to świadczenie może opóźnić jego wypłatę za pierwsze miesiące nowego okresu świadczeniowego, a nawet skutkować brakiem prawa do świadczenia 500+ za pierwszy/e miesiąc/e nowego okresu świadczeniowego (patrz tabela). W razie zgłoszenia wniosku po dniu 31 października 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie bowiem ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Błędy i braki we wniosku

W przypadku m.in.:

 • złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku - podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów - podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Jeśli jednak przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Terminy wypłaty świadczenia 500+ w zależności od daty wystąpienia z wnioskiem o to świadczenie na nowy okres świadczeniowy

Złożenie
wniosku
Prawo
do świadczenia
Ustalenie uprawnień do świadczenia
oraz jego wypłata
w sierpniu
2017 r.
od 1 października 2017 r.* za październik
2017 r.
do dnia
31 października 2017 r.
we wrześniu
2017 r.
za październik
i listopad 2017 r.
do dnia
30 listopada 2017 r.
w październiku 2017 r. za październik, listopad
i grudzień 2017 r.
do dnia
31 grudnia 2017 r.
w listopadzie
2017 r.
od 1 listopada
2017 r.*
za listopad i grudzień 2017 r.
oraz styczeń 2018 r.
do dnia
31 stycznia 2018 r.
w grudniu
2017 r.
od 1 grudnia
2017 r.*
za grudzień 2017 r. oraz
styczeń i luty 2018 r.
do ostatniego
dnia lutego 2018 r.
w styczniu
2018 r.
od 1 stycznia
2018 r.*
za styczeń i luty
2018 r.
* przy czym nie wcześniej niż odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.)


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 2017-08-14

E-kontakty z administracją podatkową w praktyce. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj