Można już składać pozwy przez Internet

Taniej, szybciej, prościej - to podstawowe zalety uruchomionego 4 stycznia 2010 r. e-Sądu, czyli portalu obsługiwanego przez sąd, za pomocą którego można składać pozwy w formie elektronicznej. Całe postępowanie - od złożenia pozwu do wysłania do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji - prowadzone jest przez Internet.


Wszystkie sprawy do Lublina

Postępowanie elektroniczne nie jest obowiązkowe. Można, tak jak dotychczas, złożyć pozew w formie papierowej we właściwym sądzie. Można także złożyć pozew w formie elektronicznej, korzystając z portalu www.e-sad.gov.pl. E-Sąd, czyli XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie, rozpatruje wszystkie pozwy elektroniczne wnoszone z terenu całego kraju, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Nie ma przy tym ryzyka, że na rozprawy trzeba będzie jeździć do Lublina.


Jak złożyć pozew przez Internet?

Złożenie pozwu w formie elektronicznej jest prostsze niż składanie jego tradycyjnego odpowiednika.

W portalu na stronie www.e-sad.gov.pl należy utworzyć konto użytkownika, wypełniając formularz rejestracyjny. Po pozytywnej weryfikacji zostanie wysłany z sądu na podany adres e-mail link aktywacyjny. Klikniecie na link aktywuje konto.

Dysponując aktywnym kontem użytkownika można przystąpić do wypełniania formularza pozwu on-line. Czynności ta podzielona jest na kilka następujących po sobie kroków: podaje się dane powodów, pozwanych, wskazuje dowody świadczące o istnieniu zobowiązania, należność wraz z ewentualnymi odsetkami oraz wpisuje informacje dodatkowe, w tym uzasadnienie pozwu.

Wypełniony formularz pozwu zostaje zapisany jako oczekujący na złożenie podpisu elektronicznego i opłacenie.

Podpisanie pozwu elektronicznego wymaga posiadania podpisu elektronicznego. Podpis taki, na potrzeby składania pozwu w e-sądzie, można uzyskać w centrum certyfikacji e-sad.gov.pl. Certyfikat jest pobierany z portalu, a zabezpieczające go hasło wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji konta użytkownika. Po podpisaniu pozwu nie można go już edytować.

Ostatnim etapem jest opłacenie pozwu. Opłata sądowa płacona jest w formie elektronicznej. Środki przekazywane są z rachunku bankowego lub karty płatniczej. Płatności te obsługuje eCard SA. Zapłata za pozew przypomina więc płacenie za zakupy w sklepie internetowym.


Ile to kosztuje?

Na koszty związane ze złożeniem pozwu w formie elektronicznej składają się dwa elementy: opłata sądowa od pozwu oraz opłata manipulacyjna (prowizja) za uregulowanie tej opłaty w formie elektronicznej.

Opłata sądowa o pozwu wnoszonego w formie elektronicznej wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu. To czterokrotnie mniej niż opłata w "zwykłym" postępowaniu sądowym.

Do opłaty sądowej doliczana jest opłata manipulacyjna na rzecz operatora płatności (eCard SA). Jest ona uzależniona od wysokości opłaty sądowej i wynosi od 1,80% do 2,60% opłaty sądowej.

Oszczędności związane z wnoszeniem sprawy do e-sądu to nie tylko niższa opłata od pozwu. W pozwie elektronicznym wystarczy wskazać dowody, ale nie trzeba ich dołączać - nie ma więc potrzeby drukowania dokumentów i ich wysyłania w papierowej wersji do sądu. Jeśli pozew elektroniczny składa pełnomocnik, nie musi on uiszczać opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa, bo takiego dokumentu w e-sądzie nie składa. Pełnomocnik w pozwie jedynie wskazuje na istnienie pełnomocnictwa. Nie trzeba także dołączać odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego czy ewidencji działalności gospodarczej.


Wydanie elektronicznego nakazu zapłaty

Po złożeniu pozwu całość postępowania będzie prowadzona w postaci akt elektronicznych. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, czyli bez wyznaczania rozprawy. Ani powód, ani pozwany na takie niejawne posiedzenie nie są wzywani. Elektroniczny nakaz zapłaty nie zostanie wydany m.in. wtedy, gdy w ocenie sądu roszczenie jest oczywiście bezzasadne, czy przytoczone w pozwie okoliczności budzą wątpliwości.

Po wydaniu przez sąd elektronicznego nakazu zapłaty (w formie elektronicznej) sąd doręcza go powodowi przez Internet. Powód ma też dostęp przez Internet do akt sprawy, może sam wydrukować interesujące go dokumenty.

Do pozwanego sąd w formie papierowej doręcza nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym wraz z odpisem pozwu. Pozwany może prowadzić korespondencję z sądem w formie papierowej, może też skorzystać z formy elektronicznej (stosowne wskazówki otrzyma z sądu). Dalszy przebieg sprawy zależeć będzie od tego, czy pozwany pogodzi się z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty, czy też zdecyduje się go zaskarżyć.


Skutki zaskarżenia elektronicznego nakazu zapłaty

Jeśli pozwany w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu nakazu zapłaty złoży w sądzie sprzeciw od tego nakazu, to nakaz zapłaty straci moc. Sąd w Lublinie (wydający elektroniczne nakazy zapłaty) przekaże wtedy sprawę do sądu według właściwości ogólnej - czyli do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) pozwanego. W tym sądzie postępowanie będzie już toczyło się w tradycyjny sposób. Dlatego sąd wezwie powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz jego uzupełnienia o te elementy, które nie były wymagane w postępowaniu elektronicznym, ale są wymagane w postępowaniu zwykłym.


Jeśli pozwany nie zaskarży elektronicznego nakazu zapłaty

Zalety postępowania elektronicznego, uregulowanego w art. 50528-50537 Kodeksu postępowania cywilnego, ujawnią się przede wszystkim w tych sprawach, w których pozwani nie odwołują się od nakazów zapłaty. Dochodzi wówczas do uprawomocnienia się nakazu. Następnie sąd, bez konieczności składania w tym celu wniosku przez powoda, nadaje nakazowi elektroniczną klauzulę wykonalności. Nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Wniosek do komornika można będzie złożyć także w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu www.e-sad.gov.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 629 z dnia 2010-01-18

Urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~piotrgesiarz

Wiele firm windykacyjnych, kieruje pozwy o wydanie nakazu zapłaty za przedawnione lub niezasadne należności.
Wniesienie zarzutów do nakazu zapłaty jest często formalnością przerastającą normalnego szeregowego obywatela. Pomoc prawna jest droga i niedostępna (koszt zastępstwa często wielokrotnie przewyższa wartość nakazu).
Dlaczego np. mgr prawa nie może reprezentować starej babinki w sprawie o zapłatę kilkuset zł?
Obawiam się, iż wielu "szaraczków" naciągniętych, oszukanych, nie podejmie próby obrony.


Pokaż cały komentarz !

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IX 2017
PKB rdr 3,9% II kw. 2017
Stopa bezrobocia 7,0% VIII 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 501,22 zł VII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl