REKLAMA

Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi

2022-06-17 19:04
publikacja
2022-06-17 19:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-17
Skrócona nazwa emitenta
Medicofarma Biotech S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)
informuje, iż w dniu 17.06.2022 Spółka zawarła ze spółka Medicofarma S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółka VITAMA S.A. z siedzibą w Warszawie („Pożyczkodawcy”) umowę pożyczki („Umowa pożyczki”).
Na podstawie Umowy pożyczki Pożyczkodawcy zobowiązali się udzielić Spółce niezabezpieczonej pożyczki pieniężnej łącznej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100), płatnej w transzach, przy czym pierwsza transza w kwocie 400.000 zł – zostanie wypłacona do dnia 28.06.2022, natomiast kolejne transze będą płatne na żądanie Spółki, w terminach i w wysokości wskazanej przez Emitenta, z zastrzeżeniem, że żądanie wypłaty danej transzy powinno zostać zgłoszone w terminie co najmniej 3 dni przed terminem jej wypłaty.
Oprocentowanie wynikające z Umowy pożyczki zostało określone na zasadach rynkowych, tj. w wysokości 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR (WIBOR 3M) i stałej marży w wysokości 2% w skali roku. Odsetki naliczane będą od bieżącego salda kapitału Pożyczki.
Emitent zobowiązał się do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 17.06.2023, przy czym Emitent jest uprawniony do zwrotu pożyczki w całości lub części przed tym dniem.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość Umowy pożyczki, a także z uwagi na perspektywy wpływu opisywanego zdarzenia na sytuację finansową Spółki.
Zaznaczyć należy, iż Pożyczkodawcy są znaczącymi akcjonariuszami Spółki.
Vitama posiada bezpośrednio 49 957 786 akcji Spółki, stanowiące 73,49 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 49 957 786 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 73,49 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Medicofarma posiada bezpośrednio 8 716 185 akcji Spółki, stanowiące 12,82 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 8 716 185 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,82 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz pośrednio, poprzez Vitama, 49 957 786 akcji Spółki, stanowiące 73,49 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 49 957 786 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 73,49 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-17 Cezary Kilczewski Prezes Zarządu Cezary Kilczewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki