REKLAMA

Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dot. utworzenia Centrum B+R, w celu prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety

2022-06-24 18:15
publikacja
2022-06-24 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Medicofarma Biotech S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dot. utworzenia Centrum B+R, w celu prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia od spółki VITAMA S.A. z siedzibą w Warszawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która stanowi Centrum Badawczo-Rozwojowe, obejmujące zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej, Zarząd spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem, VITAMA S.A. oraz Ministrem Rozwoju i Finansów aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 („Umowa o dofinansowanie”).
Zgodnie z niniejszym aneksem, Emitent formalnie przystąpił jako strona do Umowy o dofinansowanie, pierwotnie zawartej pomiędzy VITAMA a Ministrem Rozwoju i Finansów, oraz do realizacji projektu, polegającego na utworzeniu centrum B+R, w celu prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi, produktami leczniczymi/suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej („Projekt”).
Na podstawie Umowy o dofinansowanie, beneficjentowi, tj. VITAMA S.A. zostało przyznane dofinansowanie w kwocie do 7.071.814,85 zł, z czego dotychczas na realizację Projektu została wykorzystana kwota 5.384.154,69 zł. Wg. stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, na podstawie Umowy o dofinansowanie, pozostała do wykorzystania, na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia należącego obecnie do Medicofarma Biotech S.A. Centrum B+R w Lublinie oraz na prace remontowe, kwota dofinansowania wynosi 1.687.660,16 zł. Kwota ta może pokryć do 60 % kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
W związku z zawarciem aneksu Emitent zobowiązany jest do złożenia, w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu, jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie, weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Remitent, tj. Skarb Państwa – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uprawniony będzie do wypełnienia weksla na sumę odpowiadającą maksymalnej wypłaconej kwocie w ramach Umowy o dofinansowanie, tj. do kwoty 7.071.814,85 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-24 Cezary Kilczewski Prezes Zarządu Cezary Kilczewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki