REKLAMA

ManyDev Studio S.E.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.

2022-11-10 20:28
publikacja
2022-11-10 20:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Lech_Klimkowski_CV_pl_pdf.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Lech_Klimkowski_CV_ang_pdf.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 26 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-11-10
Skrócona nazwa emitenta
ManyDev Studio S.E.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 listopada 2022 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki p. Lecha Klimkowskiego jako członka Rady Nadzorczej.
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz według oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ManyDev Studio S.E., w spółce cywilnej ani spółce osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Życiorys zawodowy, zawierający opis posiadanego przez ww. członka Rady Nadzorczej wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Lech Klimkowski CV pl pdf.pdfLech Klimkowski CV pl pdf.pdf CV PL
Lech Klimkowski CV ang pdf.pdfLech Klimkowski CV ang pdf.pdf CV ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-US"><font color="black">Current Report No. 26/2022<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<strong><span lang="EN-US" style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">Subject:
Appointment of a Member of the Supervisory Board of ManyDev Studio
european company</font></span></strong><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black"><b><span lang="EN-US" style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"><o p="#DEFAULT" style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"></o style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"></span></b></font>
</p>
<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<strong><span lang="EN-US" style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">Legal
basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering – current
and periodic information</font></span></strong><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black"><span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT"></o></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span lang="EN-US"><font color="black"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%; background-color: #F8F9FA; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN"><font color="black">The Management Board of ManyDev
Studio S.E. with its registered office in Warsaw ("Company"), hereby
informs that the Extraordinary General Meeting of the Company on
November 10, 2022 appointed Mr. Lech Klimkowski to the Supervisory Board
of the Company as a member of the Supervisory Board.</font></span><font color="black"><span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT"></o></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-US"><font color="black"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%; background-color: #F8F9FA; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN"><font color="black">The newly appointed member of the
Supervisory Board is not listed in the Register of Insolvent Debtors
kept pursuant to the Act of August 20, 1997 on the National Court
Register and does not conduct any activity competitive to the activity
performed in the Company's enterprise. Moreover, he does not participate
in a company competitive to the Company's activities as a partner in a
civil partnership, partnership or as a member of a body of a capital
company or in another competitive legal person as a member of its body.</font></span><font color="black"><span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT"></o></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-US"><font color="black"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%; background-color: #F8F9FA; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font color="black">C</font></span><font color="black"><span lang="EN">urriculum
vitae, containing a description of the abovementioned of a member of the
Supervisory Board, education, qualifications and previously held
positions, together with a description of the professional career,
constitutes an appendix to this report.</span><span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT"></o></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-US"><font color="black"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-US"><font color="black">Detailed legal basis:<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%; background-color: #F8F9FA; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN"><font color="black">§ 5 point 5 of the Regulation of the
Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic
information published by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the law of a
non-member state (Journal of Laws, item 757).</font></span><font color="black"><span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT"></o></span></font>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki