0,9400 zł
4,44% 0,0400 zł
MZN Property SA (MZN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MZN_PROPERTY_Raport_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MZN_PROPERTY_SSF_JSF_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MZN_PROPERTY_Raport_z_przegladu_SSF_JSF_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 654 12 737 3 417 3 004
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 401 2 156 94 509
III. Zysk (strata) brutto 360 2 165 84 511
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 248 1 704 58 402
V. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 3 0 1
VI. Aktywa razem 32 714 31 021 7 694 7 112
VII. Aktywa trwałe 27 620 26 313 6 496 6 033
VIII. Aktywa obrotowe 5 094 4 708 1 198 1 079
IX. Prace rozwojowe w toku wytwarzania 5 636 7 985 1 325 1 831
X. Rzeczowe aktywa trwałe 401 518 94 119
XI. Należności krótkoterminowe 3 255 3 694 766 847
XII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 234 900 290 206
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 050 1 991 952 456
XIV. Zobowiązania długoterminowe 302 10 71 2
XV. Kapitał własny 28 362 29 020 6 670 6 654
XVI. Kapitał podstawowy 4 248 4 248 999 974
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 149 2 245 268 530
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 293 -2 851 -302 -672
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 169 -203 39 -48
XX. Zmiana stanu środków pieniężnych 25 -809 6 -191
XXI. Liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221
XXII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221
XXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,01 0,04 0 0,01
XXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,01 0,04 0 0,01
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,67 0,68 0,16 0,16
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,67 0,68 0,16 0,16


W okresach objętych
niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych
zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR,
ustalane przez Narodowy Bank Polski:−
pozycje
półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:

na dzień 30.06.2019 r. kurs średni NBP dla EUR wynosił 4,2520,na
dzień 30.06.2018 r. kurs średni NBP dla EUR wynosił 4,3616,na
dzień 31.12.2018 r. kur średni NBP dla EUR wynosił 4,3000.


−pozycje
półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania zysków i strat,
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie
sprawozdawczym: w
okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku 1 EUR = 4,2880
PLN, w
okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,2669
PLN, w
okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,2395
PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MZN_PROPERTY_Raport_1H2019.pdfMZN_PROPERTY_Raport_1H2019.pdf
MZN_PROPERTY_SSF_JSF_1H2019.pdfMZN_PROPERTY_SSF_JSF_1H2019.pdf
MZN_PROPERTY_Raport_z_przegladu_SSF_JSF_1H2019.pdfMZN_PROPERTY_Raport_z_przegladu_SSF_JSF_1H2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-27 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2019-09-27 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.