REKLAMA

MRiPS pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym

2021-05-11 17:17
publikacja
2021-05-11 17:17
MRiPS pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym
MRiPS pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym
fot. Wojciech Kryński / / FORUM

Motywowanie osób wykluczonych społecznie do podjęcia reintegracji zawodowej i społecznej – to jeden z celów przygotowywanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W wykazie prac rządu zamieszczono informację o przygotowywanej przez resort rodziny i polityki społecznej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak poinformowano, jej rozwiązania mają skupić się na uczestniku zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS).

Projekt ustawy zakłada rezygnację z obowiązku spełnienia przesłanki ubóstwa decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie. W wyniku zmiany ustawy, osoby, których sytuacja życiowa faktycznie powoduje wykluczenie społeczne i zawodowe, a dochód nieznacznie przekracza kryterium dochodowe (np. ze względu na to, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami) będą mogły zostać skierowane do CIS.

Planowane jest również podwyższenie wysokości świadczenia integracyjnego przysługującego uczestnikowi zajęć w CIS. Projekt ustawy zakłada, iż z tytułu uczestnictwa w zajęciach w centrum uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, a nie jak dotychczas 100 proc.

Zaproponowano również rezygnację z obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym. "Rozwiązanie to będzie dodatkową motywacją do większego zaangażowania uczestnika w działania podejmowane przez CIS. Zmiana ta wynika także z faktu, że uczestnik ponosi koszty związane z udziałem w zajęciach od momentu ich rozpoczęcia" - wyjaśniają autorzy projektu.

Kolejna zmiana dotyczy uelastycznienia czasu pobytu w CIS. Obecne przepisy przewidują, że czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosi przynajmniej 6 godzin dziennie. Projekt ustawy umożliwia większą swobodę ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do minimum 30 godzin. Projekt przewiduje również, że czas uczestnictwa w zajęciach CIS będzie mógł zostać przedłużony do 24 miesięcy (obecnie jest to 18 miesięcy).

Odnośnie instytucji zatrudnienia wspieranego planowana jest zmiana okresu, na który pracodawca zobowiązuje się zatrudnić uczestnika lub absolwenta CIS lub KIS z 12 miesięcy do 6 miesięcy w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. Zdaniem autorów projektu, obecne rozwiązanie zobowiązujące pracodawcę do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy nie przynosiło zamierzonych rezultatów.

Ponadto, projekt zawiera propozycję zmian usprawniających funkcjonowanie CIS i KIS. Przewidziano też możliwość otrzymania od marszałka województwa dotacji na zakup wyposażenia. Jednocześnie proponowane zmiany przewidują również uprawnienia nadzorcze dla wojewody w celu weryfikacji zgodności stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku o przyznanie statusu CIS.

W projekcie ustawy zaproponowano także rozwiązania pozwalające ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego na tworzenie i wdrażanie rządowych i resortowych programów na rzecz rozwoju zatrudnienia socjalnego. "Programy takie mogą być istotnym uzupełnieniem dotychczasowych źródeł finansowania CIS i KIS. Jednocześnie pozwalają one na testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, a także promowanie dobrych praktyk" – czytamy w informacji o projekcie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał tego roku.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska

ozk/ mhr/

Źródło:PAP
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki